Frivillig organisasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Sosiale forhold i Norge

  De store endringene i levekårene som har funnet sted i Norge etter 1980, har nær sammenheng med at vi i denne perioden har hatt den sterkeste økonomiske veksten i landets historie. Både det offentlige og det private forbruket har økt enormt. Norge er blitt et moderne velferdssamfunn og et av verdens rikeste land. Levestandarden for det store flertallet av befolkningen er høy, mens andelen fattige er lav sammenlignet med andre land.

 • Norad

   Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid, er en fagetat underlagt Utenriksdepartementet (UD), og en integrert del av forvaltningsapparatet for Norges utviklingssamarbeid. I saker som gjelder Norges klima- og skogsatsing, er Norad underlagt Klima- og miljødepartementet. Norad ledes av en direktør, fra november 2010 og fram til våren 2015 av Villa Kulild (f.

  Fra wikipedia

 • Ideell organisasjon

  En ideell organisasjon (på engelsk ofte kalt nonprofit organization, NPO eller også Non Government Organisation (NGO)) er en juridisk person som arbeider utelukkende for et sosialt formål for fellesskapets beste, og som reinvesterer eventuelt overskudd tilbake til organisasjonens formål.

 • Ikke-statlig organisasjon

  Ikke-statlige organisasjoner (fra engelsk non-governmental organization; forkortelsen NGO forekommer også i norske publikasjoner) er organisasjoner som arbeider parallelt med statlige organer, men som ikke er underlagt en statlig myndighet.

 • Organisasjon

  Organisasjon er to eller flere mennesker som arbeider sammen og utfører oppgaver for å oppnå et mer eller mindre klart definert mål.

Mer om Frivillig organisasjon fra Vox Publicas arkiv