Frivillig organisasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • utviklingssamarbeid

  Utviklingssamarbeid er en form for bistand som over mange år ble kalt utviklingshjelp (u-hjelp). Betegnelse for finansielle, materielle og immaterielle overføringer i offentlig og/eller privat regi. Omfatter ofte også personellmessig assistanse til utviklingsland, og det overordnete siktemålet er å bistå mottakerlandene i deres sosiale og økonomiske utvikling, herunder særlig bekjempelse av fattigdom.

 • Sosiale forhold i Norge

  De store endringene i levekårene som har funnet sted i Norge etter 1980, har nær sammenheng med at landet i denne perioden har hatt den sterkeste økonomiske veksten i sin historie. Både det offentlige og det private forbruket har økt enormt. Norge er blitt et moderne velferdssamfunn og et av verdens rikeste land. Levestandarden for det store flertallet av befolkningen er høy, mens andelen fattige er lav sammenlignet med andre land.Rikdommen de siste tiårene skyldes i stor grad petroleumsforekomstene i Nordsjøen, som også har medvirket sterkt til å omforme landets næringsstruktur.

  Fra wikipedia

 • Frivillighet

  Frivillig er et begrep som ofte blir bruk for de som arbeider uten lønn eller noen annen form for økonomisk vederlag.

 • Ideell organisasjon

  En ideell organisasjon er en organisasjon som ikke utsteder aksjer eller fordeler sitt overskudd til eiere eller aksjonærer, men i stedet bruker midlene til å nå sine mål.

 • Organisasjon

  Organisasjon er to eller flere mennesker som arbeider sammen og utfører oppgaver for å oppnå et mer eller mindre klart definert mål.

Mer om Frivillig organisasjon fra Vox Publicas arkiv