Flere verk, mer mangfold: Den globale digitale allmenningen er i sterk vekst

Det eksisterer nå over 1,2 milliarder bilder, filmer og andre verker med Creative Commons-lisens.

Siste helg i april ble årets Cre­ative Com­mons Glob­al Sum­mit arrangert i Toron­to, Cana­da. Kon­fer­ansen sam­ler aktivis­ter fra hele ver­den som er engas­jert i å fremme et åpent og fritt inter­nett med spe­sielt fokus på fritt dig­i­talt innhold og lisenser som bidrar til å skape en glob­al delingskultur.

Under åpnin­gen av årets CC Sum­mit ble State of the Com­mons 2016 lansert. Rap­porten vis­er utviklin­gen av den glob­ale del­ingskul­turen, og dekker alt fra enkle ressurs­er som bilder og video til sam­men­sat­te læringsres­surs­er eller det som kalles Open edu­ca­tion­al resources (OER). Hov­ed­kon­klusjo­nen i årets rap­port er at den dig­i­tale all­men­nin­gen fort­set­ter å vokse i et vold­somt tempo.

Jane Park er Direc­tor of plat­forms and part­ner­ships hos Cre­ative Com­mons. Når jeg spør henne hva som er nytt i årets State of the Com­mons, svar­er hun:

Fra å fokusere mest på tall og sta­tis­tikk tidligere, har vi i år hatt mer fokus på men­neskene bak pros­jek­tene. Dette er er første gang vi har sam­let gode eksem­pler fra hele ver­den i forbindelse med State of the Com­mons, og fra disse plukket vi ut de beste his­to­riene for å vise frem den glob­ale delingskulturen.

His­to­riene dekker områder som billed­kun­st, musikk, utdan­ning og forskn­ing. Alt fra New Yorks Met­ro­pol­i­tan Muse­um of Art, som har slup­pet 375000 dig­i­tale verk i det fri, til pros­jek­tet African Sto­ry­book som har gjort tilgjen­gelig bøk­er på en rekke afrikanske språk under Cre­ative Commons-lisens.

Utviklin­gen i antall verk med Cre­ative Commons-lisens.

Mest imponerende er likev­el Wikipedia med sine 2,5 mil­lion­er friv­il­lige som har bidratt med 42,5 mil­lion­er artik­ler på 294 forskjel­lige språk. Flickr er fort­satt størst innen fotografi, og kan nå vise til smått utrolige 381 mil­lion­er bilder pub­lis­ert under en av CC-lisensene.

YouTube led­er, ikke over­rask­ende, an blant videot­jen­estene og har akku­rat nå passert 30 mil­lion­er filmer under­lagt en fri lisens. Det er ikke mange norske pros­jek­ter på lis­ten, men Nasjon­al dig­i­tal læringsare­na (NDLA) (der under­teg­nede er ansatt) er fort­satt Europas største offentlige pros­jekt for åpne dig­i­tale læringsres­surs­er (OER), både med tanke på antall ressurs­er og antall unike brukere.

Det eksis­ter­er nå over 1,2 mil­liarder bilder, filmer og andre verk­er med Cre­ative Com­mons-lisens, som er en økn­ing på 100 mil­lion­er fra 2015. I til­legg vis­er sta­tis­tikken at bruken av de mest lib­erale lisensene fort­set­ter å dominere. Av alt innhold­et som nå deles fritt er nesten 65 pros­ent under­lagt en lisens som gir deg som bruk­er mulighet til å gjen­bruke, endre og til og med bruke ver­ket i kom­mer­siell sam­men­heng. Disse lisensene er det vi kaller “Free Culture”-lisenser.

Fordelin­gen av de ulike type­ne Cre­ative Com­mons-lisenser. De mest lib­erale lisensene er mest populære.

Årets kon­fer­anse vis­er i seg selv hvor stor denne beveg­elsen er i ferd med å bli. Kon­fer­ansen var utsol­gt lang tid i forkant og aldri har så mange men­nesker fra så mange forskjel­lige nasjon­er vært sam­let for å stake ut kursen for fremti­dens Cre­ative Commons-fellesskap.

TEMA

C

reative
Common
s

8 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen