Flere verk, mer mangfold: Den globale digitale allmenningen er i sterk vekst

Det eksisterer nå over 1,2 milliarder bilder, filmer og andre verker med Creative Commons-lisens.

Sis­te helg i april ble årets Crea­ti­ve Com­mons Glo­bal Sum­mit arran­gert i Toron­to, Cana­da. Kon­fe­ran­sen sam­ler akti­vis­ter fra hele ver­den som er enga­sjert i å frem­me et åpent og fritt inter­nett med spe­si­elt fokus på fritt digi­talt inn­hold og lisen­ser som bidrar til å ska­pe en glo­bal delings­kul­tur.

Under åpnin­gen av årets CC Sum­mit ble Sta­te of the Com­mons 2016 lan­sert. Rap­por­ten viser utvik­lin­gen av den glo­ba­le delings­kul­tu­ren, og dek­ker alt fra enk­le res­sur­ser som bil­der og video til sam­men­sat­te lærings­res­sur­ser eller det som kal­les Open edu­ca­tio­nal resources (OER). Hoved­kon­klu­sjo­nen i årets rap­port er at den digi­ta­le all­men­nin­gen fort­set­ter å vokse i et vold­somt tem­po.

Jane Park er Direc­tor of plat­forms and part­nerships hos Crea­ti­ve Com­mons. Når jeg spør hen­ne hva som er nytt i årets Sta­te of the Com­mons, sva­rer hun:

Fra å foku­se­re mest på tall og sta­ti­stikk tid­li­ge­re, har vi i år hatt mer fokus på men­nes­ke­ne bak pro­sjek­te­ne. Det­te er er førs­te gang vi har sam­let gode eksemp­ler fra hele ver­den i for­bin­del­se med Sta­te of the Com­mons, og fra dis­se pluk­ket vi ut de bes­te his­to­rie­ne for å vise frem den glo­ba­le delings­kul­tu­ren.

His­to­rie­ne dek­ker områ­der som bil­led­kunst, musikk, utdan­ning og forsk­ning. Alt fra New Yorks Metro­po­li­tan Muse­um of Art, som har slup­pet 375000 digi­ta­le verk i det fri, til pro­sjek­tet Afri­can Story­book som har gjort til­gjen­ge­lig bøker på en rek­ke afri­kans­ke språk under Crea­ti­ve Com­mons-lisens.

Utvik­lin­gen i antall verk med Crea­ti­ve Com­mons-lisens.

Mest impo­ne­ren­de er like­vel Wiki­pe­dia med sine 2,5 mil­lio­ner fri­vil­li­ge som har bidratt med 42,5 mil­lio­ner artik­ler på 294 for­skjel­li­ge språk. Flickr er fort­satt størst innen foto­gra­fi, og kan nå vise til smått utro­li­ge 381 mil­lio­ner bil­der pub­li­sert under en av CC-lisen­se­ne.

YouT­ube leder, ikke over­ras­ken­de, an blant video­tje­nes­te­ne og har akku­rat nå pas­sert 30 mil­lio­ner fil­mer under­lagt en fri lisens. Det er ikke man­ge nors­ke pro­sjek­ter på lis­ten, men Nasjo­nal digi­tal lærings­are­na (NDLA) (der under­teg­ne­de er ansatt) er fort­satt Euro­pas størs­te offent­li­ge pro­sjekt for åpne digi­ta­le lærings­res­sur­ser (OER), både med tan­ke på antall res­sur­ser og antall uni­ke bru­ke­re.

Det eksis­te­rer nå over 1,2 mil­li­ar­der bil­der, fil­mer og and­re ver­ker med Crea­ti­ve Com­mons-lisens, som er en økning på 100 mil­lio­ner fra 2015. I til­legg viser sta­ti­stik­ken at bru­ken av de mest libe­ra­le lisen­se­ne fort­set­ter å domi­ne­re. Av alt inn­hol­det som nå deles fritt er nes­ten 65 pro­sent under­lagt en lisens som gir deg som bru­ker mulig­het til å gjen­bru­ke, end­re og til og med bru­ke ver­ket i kom­mer­si­ell sam­men­heng. Dis­se lisen­se­ne er det vi kal­ler «Free Culture»-lisenser.

For­de­lin­gen av de uli­ke type­ne Crea­ti­ve Com­mons-lisen­ser. De mest libe­ra­le lisen­se­ne er mest popu­læ­re.

Årets kon­fe­ran­se viser i seg selv hvor stor den­ne beve­gel­sen er i ferd med å bli. Kon­fe­ran­sen var utsolgt lang tid i for­kant og ald­ri har så man­ge men­nes­ker fra så man­ge for­skjel­li­ge nasjo­ner vært sam­let for å sta­ke ut kur­sen for frem­ti­dens Crea­ti­ve Com­mons-fel­les­skap.

TEMA

C

reative
Common
s

8 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen