Har ungarerne endelig skjønt at de lever i et demokrati?

I 25 år har vi lekt demokrati. Det er på tide at vi tar det alvorlig.

Med et første­side­opp­slag i New York Times og to minut­ters har­se­las fra John Oli­ver fikk Ungarn sine 15 minut­ter i rampe­ly­set, tak­ket være den ungars­ke regje­rin­gens pla­ner om å inn­føre en egen skatt på internettbruk.

Unga­rer­ne er all­tid stol­te når de blir omtalt inter­na­sjo­nalt, uan­sett hvor­dan de blir frem­stilt. Som mar­keds­fø­rings­ob­jekt lever de i skyg­gen av de sto­re, og de mener visst at dår­lig omta­le er bed­re enn ingen omta­le – så lave for­vent­nin­ger har de til hva folk rundt om i ver­den vet eller øns­ker å vite om lan­det deres.

Oppfattes som en «illiberal stat»

Ungarn ble en del av det demo­kra­tis­ke Ves­ten i 1989, året da Ber­lin-muren falt. For en del men­nes­ker er det ingen ny tan­ke at Ungarn er på vei til å bli en «illi­be­ral stat». Det er hel­ler ikke nytt at lan­dets stats­mi­nis­ter Vik­tor Orban frem­hol­der mer og mind­re auto­ri­tæ­re sta­ter som for­bil­der. Men med mind­re du er en enga­sjert akti­vist som kjem­per for grunn­leg­gen­de men­neske­ret­tig­he­ter i land der fri­he­ten er tru­et, vet du kan­skje ikke at det­te unge demo­kra­ti­ets fall begyn­te en god stund før de sis­te par ukene.

Da den sit­ten­de regje­rin­gen tok over i 2010, var noe av det førs­te den sat­te på dags­or­de­nen å end­re grunn­lo­ven og ved­ta en ny medie­lov. I Ungarn er det slik at hvis et par­ti får to tredje­dels fler­tall ved valg, behø­ver det ikke fri til oppo­si­sjo­nen for å få sine for­slag igjen­nom i nasjo­nal­for­sam­lin­gen. Det kan bare ved­ta de lov­end­rin­ge­ne det ønsker.

Demonstrasjon i Budapest i oktober 2014.

Demon­stra­sjon i Buda­pest i okto­ber 2014.

Vel­ger­ne ga regje­rin­gen man­dat til å end­re love­ne – det hev­der i hvert fall med­lem­mer av regje­rings­par­ti­et Fide­sz. Og sant nok hevet ikke folk et øyen­bryn da det ble snakk om en ny grunn­lov, en ny medie­lov og over­fø­ring av pen­ger fra pri­va­te pen­sjons­kas­ser til stat­li­ge. De lot seg ikke engang uroe av at fle­re titu­sen men­nes­ker demon­strer­te og fel­te bit­re tårer over «demo­kra­ti­ets grav» under paro­len «Én mil­lion for presse­fri­het i Ungarn».

I 2010 eller 2012 var det ingen som ante at regje­rin­gen vil­le end­re valg­lo­ven for å gjø­re det enk­le­re å vin­ne to tredje­dels fler­tall i 2014. Ingen viss­te at myn­dig­he­te­ne vil­le slå til mot fri­vil­li­ge orga­ni­sa­sjo­ner med pro­sjek­ter finan­siert av blant annet nors­ke EØS-mid­ler, EØS-lan­de­nes bistands­pro­gram for EU-land i Sen­tral- og Sørøst-Europa.

Lever du i et land der akti­vis­ter blir liv­red­de når de ser en politi­bil uten­for kon­to­re­ne sine? Det gjør ungarerne.

Så snart Fide­sz had­de vun­net val­get og tatt fatt på sin and­re peri­ode, inn­le­det det stat­li­ge kon­troll­kon­to­ret (en revi­sjons­in­stans) etter­forsk­ning av penge­bru­ken til orga­ni­sa­sjo­ner som har mot­tatt EØS-mid­ler. Poli­ti­et fore­tok en raz­zia på kon­to­re­ne til Öko­tars, en orga­ni­sa­sjon som for­de­ler mid­le­ne, på jakt etter bevis for påståt­te under­slag og uof­fi­si­ell til­de­ling av lån til fri­vil­li­ge orga­ni­sa­sjo­ner. Det ble laget lis­ter over pro­ble­ma­tis­ke orga­ni­sa­sjo­ner. 13 orga­ni­sa­sjo­ner, som hoved­sa­ke­lig arbei­der for demo­kra­ti og mot kor­rup­sjon, ble under­lagt en sær­lig grans­king på grunn av sin virksomhet.

Raz­zia­en mot Öko­tars fant sted en man­dag mor­gen. Noen dager sene­re besøk­te EU-kom­mi­sjo­nens davæ­ren­de pre­si­dent José Manu­el Bar­ro­so Ungarn for å la seg utnev­ne til æres­dok­tor ved Cor­vi­ni­us-uni­ver­si­te­tet. Kon­to­re­ne til en av de «indek­ser­te» orga­ni­sa­sjo­ne­ne, som holdt til like bak uni­ver­si­te­tet, ble omrin­get av politi­folk som skul­le pas­se på æres­gjes­ten. Det begyn­te å sir­ku­le­re mel­din­ger på inter­nett om en ny aksjon, nå mot en orga­ni­sa­sjon som had­de mot­tatt øko­no­misk støt­te. Et par timer sene­re fikk vi en epost fra en skremt akti­vist. Hun gråt da hun kom hjem etter å ha ven­tet i fle­re timer på at poli­ti­et skul­le gjen­nom­søke kon­to­ret hen­nes. Dat­te­ren hen­nes teg­net et hjer­te til hen­ne og skrev «Lyk­ken for­svin­ner ald­ri» inni hjertet.

Ikke bare aktivister

Som med­ar­bei­der i en fri­vil­lig orga­ni­sa­sjon er jeg ofte bekym­ret for at folk skal bli lei av oss når vi hele tiden slår alarm om det ungars­ke demo­kra­ti­ets død. Men inter­nett­skat­ten, «neta­do» på ungarsk, har end­ret folks syn på det myn­dig­he­te­ne har dre­vet på med i åre­vis. For førs­te gang var det ikke bare ytter­lig­gå­en­de akti­vis­ter som pro­te­ster­te. Unge og gam­le demon­strer­te i Buda­pest med hjem­me­lag­de pla­ka­ter. Folk rop­te slag­ord om inter­nett, Twit­ter og Face­bo­ok. De gikk med Guy Faw­kes-mas­ke enda det er for­budt ved lov. Ende­lig så det ut til at en ny gene­ra­sjon for­sto at de må slå ring om sine ret­tig­he­ter. Det lød ikke len­ger som et spørs­mål – folk inn­så nå at alle myn­dig­he­te­nes til­tak had­de ett enes­te mål: sen­tra­li­se­ring av mak­ten gjen­nom mani­pu­le­ring og kor­rup­sjon.

Like­vel er det man­ge som tror at for­sla­get om inter­nett­skatt bare var falsk infor­ma­sjon som ble satt ut for å avle­de opp­merk­som­he­ten fra vik­ti­ge­re ting. Det­te er noe vi hus­ker fra tiden før 1989. Det er nifst å ten­ke på at Ber­lin-muren falt for bare 25 år siden. Vi befin­ner oss i en tid da de sty­ren­de øns­ker å begren­se folks ret­tig­he­ter i like stor grad som den gang, og nå nes­ten ute­luk­ken­de til sin egen fordel.

Fritt land, fritt internett

Stats­mi­nis­te­ren bestem­te seg for å leg­ge for­sla­get om inter­nett­skatt på is da fle­re titu­se­ner sam­let seg i gate­ne i Buda­pest og rop­te «Fritt land, fritt inter­nett». De krev­de at han måt­te gå av og sa at de ikke vil­le beta­le skatt til kor­rup­te skatte­inn­kre­ve­re. Stats­mi­nis­te­ren svar­te at inter­nett­skat­ten ikke er noe nytt, bare en utvi­del­se av den alle­re­de eksis­te­ren­de sær­skat­ten for IT-indu­stri­en. Det har vært mind­re opp­merk­som­het omkring inter­nett­skat­ten den sis­te tiden, men vi for­ven­ter at det vil kom­me en «nasjo­nal råd­slag­ning» om den i januar.

Folk blir kan­skje slit­ne av å leve i et dår­lig styrt ungt demo­kra­ti, men de vil ikke la seg lure i leng­den. Mitt håp er at unga­rer­ne innerst inne har skjønt hva som fore­går, men at de har vært for opp­tatt med sitt og å få ende­ne til å møtes. Kan­skje blir inter­nett­skat­ten kata­ly­sa­to­ren som kon­ver­te­rer folks gene­rel­le mis­nøye til hand­ling og gjør at de ende­lig rei­ser seg mot korrupsjonen.

I begyn­nel­sen av novem­ber fant det sted en demon­stra­sjon der folk krev­de at skatte­di­rek­tø­ren må gå av. Blant taler­ne var Andras Hor­vath, den «ungars­ke Snow­den», som for et år siden lek­ket doku­men­ter som vis­te at myn­dig­he­te­ne sta­dig ser gjen­nom fing­re­ne med sel­ska­per som dri­ver med skatte­unn­dra­gel­ser, og at kor­rup­sjon er en inte­grert del av sys­te­met. Lek­ka­sje­ne før­te bare til mind­re pro­tes­ter der bare noen hund­re men­nes­ker deltok.

Men nå som ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter nek­ter enkel­te ungars­ke embets­menn inn­rei­se til USA, har vi fått vite at også ame­ri­ka­ner­ne har kjent til at det fore­gikk kor­rup­sjon på høyt nivå i Ungarn. Zsolt Varady, som star­tet Ungarns førs­te sosia­le medi­um, som en gang var stør­re enn Face­bo­ok, sa at han vil­le star­te et nytt nett­verk for folk som øns­ker å arbei­de aktivt for for­and­ring. Han sa at unga­rer­ne må begyn­ne å ten­ke nytt for å få den poli­tis­ke eli­ten på bed­re tanker.

Artik­ke­len er over­satt fra engelsk av Gun­nar Nyquist.

Og det er ikke bare kor­rup­sjon på høyt nivå som står på agen­da­en. Tale­re under demon­stra­sjo­nen snak­ket om beho­vet for grunn­leg­gen­de end­rin­ger i det ungars­ke skatte­sys­te­met. Det å sny­te på skat­ten har vært omtalt som en «folke­sport», men nå begyn­ner også folk flest å kre­ve en kurs­end­ring. Taler­ne opp­ford­ret demon­stran­te­ne til å begyn­ne å snak­ke med nabo­en om pro­ble­mer med kor­rup­sjon i det små. De ba dem gå til de loka­le skatte­kon­to­re­ne og spør­re de ansat­te der om de vet om skatte­di­rek­tø­ren har truk­ket seg ennå.

Avslut­nings­vis kan jeg bare gjen­ta orde­ne til Zol­tan Beke­si, en ungarsk kunst­ner og grün­der: I 25 år har vi lekt demo­kra­ti. Det er på tide at vi tar det alvorlig.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen