Innholdsanalyse

Sam­funns­vi­ten­ska­pe­lig meto­de for ana­ly­se av inn­hold av teks­ter.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Innholdsanalyse

  Fra SNL

 • innholdsanalyse

  Innholdsanalyse, samfunnsvitenskapelig metode for analyse av innhold av tekster. Metoden anvendes særlig på massekommunikasjonsmidlenes område. Den kan være både kvantitativ og kvalitativ. Enkelt sagt vil en kvantitativ innholdsanalyse gå ut på å klassifisere og telle ulike deler av teksten, for å kunne foreta en systematisk analyse av deler av eller hele teksten, eller flere tekster.

 • emneord

  Emneord er ord eller uttrykk som er valgt for å betegne emne, tema, idé eller saksforhold. Emneord brukes for å uttrykke hva et dokument handler om. Ved konstruksjon av indekseringsspråk tar man hensyn til at et begrep kan uttrykkes med flere termer, og samme term kan brukes om flere begreper. For eksempel kan termen kopper vise til (minst) to begreper; sykdommen kopper og kopper til å drikke fra.

  Fra wikipedia

 • Den fjerde statsmakt

  Den fjerde statsmakt er en betegnelse som brukes i Norge og Danmark om pressen og andre massemedier, særlig om dens rolle som kritiker og overvåker.

 • Diskursanalyse

  Diskursanalyse er en metode i sosiolingvistikken og et generelt begrep for en rekke tilnærmingsmetoder for å analysere skriftlige, muntlige og semiologiske hendelser.

 • Grounded theory

  Grounded theory er en kvalitativ forskningsmetode som ble utviklet innen medisinsk sosiologi gjennom publikasjonen av The Discovery of Grounded Theory av Barney Glaser og Anselm Strauss i 1967.