Innholdsanalyse

Sam­funns­vi­ten­ska­pe­lig meto­de for ana­ly­se av inn­hold av tekster.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Innholdsanalyse

  Fra SNL

 • innholdsanalyse

  Innholdsanalyse er en samfunnsvitenskapelig metode for analyse av innhold i skriftlige eller muntlige tekster, samt bilder, videoer eller filmer. Metoden anvendes særlig for å analysere tekster i ulike typer av tradisjonelle eller sosiale medier. Innholdsanalyse kan være både kvalitativ og kvantitativ. Enkelt sagt dreier kvalitativ innholdsanalyse seg om å fortolke hvilken betydning eller mening som knytter seg til ulke typer av innhold, mens kvantitativ innholdsanalyse går ut på å få fram omfanget av ulike innholdstyper.

 • forskningsmetode - samfunnsvitenskap

  Forskningsmetoder er framgangsmåter som benyttes i vitenskapelig forskning. I samfunnsvitenskap utgjør forskningsmetodene de systematiske og planmessige framgangsmåtene som brukes for å etablere pålitelig kunnskap og holdbare teorier om mennesker i ulike samfunn. Forskningsmetoder omfatter dels prinsipper og regler for teoretisk drøfting og argumentasjon, dels prosedyrer og teknikker for opplegg og gjennomføring av empiriske undersøkelser.

  Fra wikipedia

 • Den fjerde statsmakt

  Den fjerde statsmakt er en betegnelse som brukes i Norge og Danmark om pressen og andre massemedier, særlig om dens rolle som kritiker og overvåker.

 • Diskursanalyse

  Diskursanalyse er en metode i sosiolingvistikken og et generelt begrep for en rekke tilnærmingsmetoder for å analysere skriftlige, muntlige og semiologiske hendelser.

 • Grounded theory

  Grounded theory er en kvalitativ forskningsmetode som ble utviklet innen medisinsk sosiologi gjennom publikasjonen av The Discovery of Grounded Theory av Barney Glaser og Anselm Strauss i 1967.