Å lese mellom linjene: Selvsensur og tilslørende pressefrihetslover i Japan

I 2010 var Japan blant de beste landene i verden på Reportere uten grensers indeks for pressefrihet. Seks år senere rangeres landet som nr. 72. Hva kan forklare fallet?

Japan blir nok værende langt nede på presse­fri­hetsin­dek­sen til Reportere uten grenser (RSF) i år også, hvis det ikke synker ytterligere. I 2010 var lan­det på 11. plass. 

Mange har vært raskt ute med å legge skylden på statsmin­is­ter Shin­zo Abes reg­jer­ing og det lib­er­aldemokratiske par­ti­ets (LDP) anstrengte forhold til mediene.

Situ­asjo­nen er imi­dler­tid langt fra så enkel. I til­legg til dagens poli­tiske strømninger er også det japanske mediesys­temet, bedrift­skul­turen og lov­givnin­gen en del av pusle­spillet. Mange av disse aspek­tene, som det ofte kri­tis­erte pressek­lubb-sys­temet og de kor­po­ra­tive struk­turene med mediekon­glom­er­ater, har røt­ter tilbake til førkrigs-Japan.

Det som hin­dr­er presse­fri­heten i Japan er ikke så mye direk­te fengsling eller trakasser­ing av jour­nal­is­ter eller at pub­likasjon­er stenges ned, slik det er i en del andre land der situ­asjo­nen for jour­nal­is­ter og uavhengige medi­er er alvorlig. I stedet han­dler det ofte om å skape en kul­tur der medi­ene tilpass­er seg det de opp­fat­ter som den offentlige mening og effek­tivt sen­sur­erer seg selv.

Presseklubber – det handler om tilgang

Et av de kan­skje mest kjente – og mest kri­tis­erte – fenomenene i det japanske mediesys­temet er pressek­lubbene, eller kisha kurabu.

Pressek­lubbene er infor­masjon­ssam­lende foreninger for reportere som hov­ed­sake­lig kom­mer fra nyhet­sor­gan­isas­jon­er som tilhør­er Japan News­pa­per Pub­lish­ers og Edi­tors Asso­ci­a­tion (Nihon Shin­bun Kyoukai, NSK).

For lite uavhengige? Japanske jour­nal­is­ter på jobb.

Pressek­lubbenes rap­por­ter­ing sam­les i et presserom i en organ­isas­jon som de dekker, som for eksem­pel departe­menter, lokale myn­digheter, poli­ti og noen større bedrifter. Gjen­nom pressek­lubbene har reporterne til­gang til briefin­ger, fore­lesninger, inter­vjuer og mer uformelle sam­linger arrangert av organ­isas­jo­nen de dekker – inklud­ert mat og drikke. 

Til­gang til pressek­lubbene var tidligere knyt­tet til medieor­gan­isas­jonenes medlem­skap i NSK. Fra 2009 har sys­temet åpnet for at frilansere, tidsskriftjour­nal­is­ter og uten­landske jour­nal­is­ter kan delta i visse av klubbenes arrange­menter. Klubbene har imi­dler­tid ofte skrevne og uskrevne regler om hva som kan rap­porteres, hvor­dan det kan rap­porteres og om sen­si­tive sak­er, noe som gir god grobunn for selvsen­sur. En reporter som bry­ter reg­lene, og pub­likasjo­nen han eller hun rep­re­sen­ter­er, kan i ver­ste fall bannl­y­ses fra klubben. 

Det sies også at klubb­sys­temet opp­muntr­er jour­nal­is­ter til å kon­spirere med off­isielle kilder og dermed hin­dr­er kri­tisk og uavhengig dekn­ing. Japanske embeds­menn gir dessuten sjelden inter­vjuer til medi­er som ikke er medlem i deres organ­isas­jons presseklubb.

Politisk press

Det har blitt anty­det at japanske jour­nal­is­ter ofte er mer lojale mot bedriften sin enn mot pro­fesjo­nen generelt. Medie­in­sti­tusjonenes kor­po­ra­tive struk­tur, og det fak­tum at de fleste japanske jour­nal­is­ter blir værende i samme bedrift i hele sin kar­riere, kan ses som en bekref­telse av denne typen hold­ninger. Det har blitt hevdet at dette gjør det min­dre sannsyn­lig at de stiller spørsmål ved for eksem­pel pressek­lubbenes regler og reg­u­leringer, for­di de ikke vil sette sin egen bedrifts ryk­te og til­gang til vik­tige kilder i fare. 

Sterk konkur­ranse mel­lom mediebedriftene antas også ytterligere å under­grave sol­i­dariteten jour­nal­is­ter imellom.

Japan har en offentlig kringkaster, Nip­pon Hoso Kyoukai (NHK), og flere kom­mer­sielle fjern­syns- og radiostasjon­er samt en rekke avis­er fra nasjon­alt til lokalt nivå. Medieeier­skap i Japan er imi­dler­tid kraftig kon­sen­tr­ert rundt om lag fem hov­edak­tør­er: De store nasjonale avisene Yomi­uri, Asahi, Mainichi, Nikkei og Sankei. Alle de fem avisene har regionale og lokale utgaver, i til­legg til andre pub­likasjon­er som tidsskrifter og tilknyt­tede nasjonale og regionale fjernsynskringkastere.

Videre er mediebedriftene, i likhet med andre store japanske sel­skaper, tilknyt­tet par­tipoli­tikken gjen­nom ulike formelle og uformelle inn­fly­telses­nettverk. Denne typen forbindelser sørg­er for at infor­masjon går fra reg­jerin­gen til medi­ene, men åpn­er også opp for at reg­jerin­gen kan legge press på medi­er som ikke føl­ger den off­isielle linjen.

Et over­rask­ende offentlig eksem­pel på dette skjed­de i feb­ru­ar i fjor da innen­riksmin­is­ter Sanae Takaichi uttalte at kringkast­ings­sel­skaper kunne miste lisensen der­som de unnlot å være «ret­tfer­di­ge» i den poli­tiske deknin­gen. Etter den japanske kringkast­ingsloven har innen­riksmin­is­teren makt til å gjøre dette.

Takaichis kom­men­tar kom kun en uke etter at tre erfarne jour­nal­is­ter kjent for sine kri­tiske stand­punk­ter, ble opp­sagt fra still­in­gene sine ved NHK, TV Asahi og Tokyo Broad­cast­ing Sys­tem (TBS). Alle tre hadde his­set opp sen­trale aktør­er i statsmin­is­ter Abes LDP-reg­jer­ing med sin nyhetsdekning.

Vidtgående lov om statshemmeligheter

RSFs ranger­ing av Japan peker på den såkalte stat­shem­me­lighet­sloven, som ble ved­tatt i 2013 til tross for sterk kri­tikk, som den vik­tig­ste årsak­en til lan­dets fall på rangeringen. 

Loven gjør det mulig å fengsle varslere i inntil ti år for å lekke vagt defin­erte «stat­shem­me­ligheter». Jour­nal­is­ter som offentligjør slik infor­masjon kan få inntil fem år i fengsel. I til­legg gir loven stat­sråder rett til å definere infor­masjon som stat­shem­me­ligheter i 60 år. På top­pen av dette kan varslere fengsles for å ha lekket stat­shem­me­ligheter selv om de ikke vis­ste at infor­masjo­nen var defin­ert som det.

Stram­mer til: Japans statsmin­is­ter Shin­zo Abe — her på en luft­bal­long under et G7-møte i 2015 — beskyldes for å stramme inn på presse­fri­heten i Japan.

Stat­shem­me­lighet­sloven er imi­dler­tid ikke det eneste lovmes­sige hin­deret for japanske jour­nal­is­ter. Ærekrenkelser kan for­følges både sivil­rettslig og som straffe­sak. I sivil­rettslige sak­er må jour­nal­is­ten bevise at his­to­rien er kor­rekt – ulikt de fleste andre land der deknin­gen må være beviselig fal­sk. Erstat­ningskravene mot jour­nal­is­tene kan være opp­til flere titalls mil­lion­er yen, og hvis ærekrenkelsen for­følges som en straffe­sak risik­er­er den tiltalte å dømmes til inntil tre års fengsel. Dessuten kan det også få rettslige føl­ger for pub­likasjo­nen jour­nal­is­ten job­ber for der­som ret­ten men­er at det å pub­lis­ere sak­en vil få alvorlige føl­ger for sak­søk­erens rykte.

Konformitetens milde makt

Japans fall på RSFs liste skapte ikke store nyhetsover­skrifter i Japan. Etter at lan­dets ranger­ing beg­y­nte å dale i 2012 endret den offentlige debat­ten seg fra å reflek­tere over medi­enes til­stand til å kri­tis­ere selve rangerin­gen. Mange men­er at Japans plasser­ing er urimelig lav sam­men­liknet med nabolan­det Sør-Korea (70. plass), Hong Kong (69. plass) og Kina (176. plass), der jour­nal­is­ter fak­tisk blir fengslet og trakassert for å gjøre jobben sin. I Kina er det i til­legg eksem­pler på at jour­nal­is­ter er blitt drept.

Japanske jour­nal­is­ter blir imi­dler­tid pres­set på mer sub­tile måter. Et illus­tr­erende eksem­pel dreier seg om den offentlige kringkasteren NHK. I april 2016, etter at et jord­skjelv la den sørlige byen Kumamo­to i ruin­er, ble et refer­at fra et internt møte i NHK lekket til avisen Asahi. På møtet ba NHKs led­er Kat­su­to Momii sine ansat­te om å følge reg­jerin­gens lin­je i rap­por­terin­gen og frarådet dem å formi­dle meninger om katas­tro­fen fra andre enn eksperter. 

Under­søkelser av rap­por­terin­gen etter den store jord­skjelv- og tsunamikatas­tro­fen i Fukushi­ma i mars 2011 tyder på at det ikke var første gang NHK holdt tilbake eller ble bedt om å holde tilbake infor­masjon for pub­likum i en krisesituasjon. 

Flere skyer i horisonten

Selv om japanske jour­nal­is­ter sjelden dømmes til fengsel eller utsettes for direk­te vold på grunn av sitt yrke, blir ytrings­fri­heten deres utfor­dret hver eneste dag gjen­nom poli­tisk og sosialt press om å tilpasse seg sta­tus quo. Dette kom­mer trolig ikke til å bli bedre i fremti­den, da LDP er i ferd med å stramme grepet om mak­ten i Japans parlament. 

Om artikke­len
Artikke­len er over­satt fra engel­sk av Ragn­hild Mølster.

En annen bekym­rings­full utvikling, som dessverre ikke er enestående, er LDPs åpenl­yse flørt med Japans høyreek­streme beveg­elser, både på og uten­for inter­nett. Dette har allerede ført til flere tilbakeslag mot de lib­erale medi­enes dekn­ing av omstridte tema, som Japans han­dlinger under andre ver­den­skrig. Tiden vil vise om Japan vil følge Tyrkia og Ungar­ns stygge eksem­pel som demokrati­er på vei mot en mer autoritær styreform.

TEMA

P

ressefr
ihet

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen