Schibsted-avisene: Mer nærsynte, men ingen ensretting

Schibsteds regionaviser satser mer på lokalt stoff og mindre regionalt og nasjonalt, viser innholdsanalyse. Felles eierskap har ikke gjort avisene likere hverandre.

Da de fire region­avi­se­ne Aften­pos­ten, Ber­gens Tiden­de, Stav­an­ger Aften­blad og Fædre­lands­ven­nen gikk sam­men og dan­net Media Nor­ge i 2007, var det iføl­ge dem selv for å sik­re kva­li­tets­jour­na­lis­tik­ken. Med en usik­ker øko­no­misk frem­tid i ven­te var det også tryg­ge­re å stå sam­men enn å risi­ke­re kol­laps ale­ne (se Fos­se 2009). Schib­sted har vært gjen­nom fle­re run­der med kutt siden sam­men­slå­in­gen, sist høs­ten 2012, og det står fle­re kutt på trap­pe­ne i 2014. Tenden­sen er fle­re «digi­ta­le hoder» i redak­sjo­ne­ne og økt sam­ar­beid om inn­hold. Det har vært fle­re som har uttrykt bekym­ring for hvor­dan Media Nor­ge (siden 2012 Schib­sted Nor­ge) vil­le påvir­ke jour­na­lis­tik­ken, medie­mang­fol­det, avi­se­nes egen­art og regio­na­le iden­ti­tet.

Fevennens forside 30. januar 2013.

Feven­nens for­si­de 30. janu­ar 2013.

Ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen har en fors­ker­grup­pe de de sis­te fire åre­ne job­bet med pro­sjek­tet Jour­na­lis­tis­ke nyori­en­te­rin­ger, finan­siert av Nor­ges forsk­nings­råd. Som del av den­ne pro­sjekt­grup­pen har jeg under­søkt inn­hol­det i Schib­steds region­avi­ser, og har sam­let data fra Aften­pos­ten, Ber­gens Tiden­de, Stav­an­ger Aften­blad og Fædre­lands­ven­nen fra en uke i juni 2012 og en uke i janu­ar 2013 (se metode­be­skri­vel­se nederst i artik­ke­len). Pro­sjek­tet sam­men­lig­ner inn­hol­det på nett og papir i de fire avi­se­ne. Jeg har også under­søkt avi­se­nes loka­le og regio­na­le pro­fil, og sett på i hvil­ken grad inn­hol­det over­lap­per mel­lom avi­se­ne.

Ana­ly­sen viser at det fore­går lite stoff­ut­veks­ling mel­lom avi­se­ne, at nett­ut­ga­ve­ne bidrar til å for­ster­ke avi­se­nes inn­holds­pro­fi­ler og at det er en øken­de fokus på lokal­stoff i alle redak­sjo­ne­ne med unn­tak av Aften­pos­ten, som befin­ner seg i en sær­stil­ling med tan­ke på avi­sens nasjo­na­le dis­tri­bu­sjon. En redu­se­ring i avi­se­nes regio­nal­fo­kus gir imid­ler­tid grunn til bekym­ring for det jour­na­lis­tis­ke mang­fol­det i medi­e­re­gio­ne­ne i Sør-Nor­ge.

Avisene blir ikke likere hverandre

Pro­sjek­tet har i hoved­sak tre hoved­funn. For det førs­te viser ana­ly­sen at det i liten grad er over­lapp mel­lom avi­se­ne. På papir deler de fire avi­se­ne så lite som tre pro­sent eller mind­re av sake­ne (Aften­pos­ten og Aften­bla­det en pro­sent hver, Fædre­lands­ven­nen to pro­sent og Ber­gens Tiden­de tre pro­sent). På nett lig­ger gra­den av over­lapp noe høy­ere, men er frem­de­les lav, i under­kant av 13 pro­sent i 2013. På Aften­pos­tens nett­ut­ga­ve er seks pro­sent av sake­ne hen­tet fra en av de and­re tre avi­se­ne, på bt.no er 13 pro­sent av sake­ne repub­li­se­ring av fel­les redak­sjo­nelt stoff, på Stav­an­ger Aften­blad er 10 pro­sent av nett­inn­hol­det slikt fel­les­stoff, mens Fædre­lands­ven­nen også har seks pro­sent.

På papir er det­te fel­les­stof­fet for det mes­te forbruker‑, rei­se- og fri­tids­stoff, sport og kul­tur­stoff, samt noe poli­tikk og øko­no­mi. Alt i alt er det ikke snakk om mer enn 35 av 2138 papir­sa­ker som utgjør direk­te over­lap­pen­de, repub­li­sert fel­les­stoff i Schib­steds region­avi­ser sis­te uken i janu­ar 2013.

Oppslag i Bergens Tidende 28. januar 2013.

Opp­slag i Ber­gens Tiden­de 28. janu­ar 2013.

Tal­let er noe høy­ere på nett, hvor 140 av totalt 1694 saker utgjør en over­lapp, igjen for det mes­te fri­tids- og for­bru­ker­stoff, sport og kul­tur­sa­ker. Aften­pos­ten er til­by­de­ren av nær­me­re halv­par­ten av papir­sa­ke­ne som over­lap­per mel­lom to eller fle­re av Schib­sted-avi­se­ne i den­ne peri­oden. Ber­gens Tiden­de er den størs­te mot­ta­ke­ren av sli­ke saker.

Aften­pos­ten er den størs­te pro­du­sen­ten av fel­les­sa­ker også på nett, mens også saker fra Adresse­avi­sens sports­re­dak­sjon bru­kes på alle fire nett­ut­ga­ve­ne (data­inn­sam­ling ble fore­tatt del­vis med inn­fø­rin­gen av redak­sjo­ne­ne Riks og 100% Sport).

Alt i alt er det­te snakk om lave tall. Ikke minst er det snakk om svært liten grad av stoff­ut­veks­ling i avi­se­nes papir­ut­ga­ver. Den­ne utveks­lings­ra­ten er der­for anta­ke­lig mest et vit­ne om en videre­fø­ring av inn­holds­av­ta­ler inn­gått mel­lom dis­se region­avi­se­ne len­ge før opp­ret­tel­sen av Media Nor­ge. Media Norge/Schibsted Nor­ge har alt­så fore­lø­pig ikke ført til at dis­se avi­se­ne får like­re eller mer over­lap­pen­de inn­hold.

Avisene blir mer lokale

Ana­ly­sens and­re hoved­funn er at ande­len lokal­ny­he­ter er rela­tivt høy og øken­de (her må det nev­nes at Aften­pos­ten står i en sær­stil­ling i det­te mate­ria­let. På grunn av avi­sens nasjo­na­le stil­ling ven­tes det hel­ler ikke at lokal­dek­nin­gen er like høy som de and­re avi­se­ne. Lokal­ut­ga­ven er talt med.) Det er også mer lokal­ny­he­ter på nett enn på papir.

Alle avi­se­ne had­de en økning i lokal­stoff (nyhe­ter fra byom­rå­de­ne Oslo, Ber­gen, Stav­an­ger og Kris­tian­sand) i papir­ut­ga­ven fra juni 2012 til janu­ar 2013. Størst økning fin­ner vi i Stav­an­ger Aften­blad, som øker ande­len nyhe­ter fra Stav­an­ger­re­gio­nen fra 27 pro­sent i 2012 til 34 pro­sent i 2013, og Fædre­lands­ven­nen som øker foku­set på Kris­tian­sand by fra 33 pro­sent i 2012 til 40 pro­sent i 2013. Aften­pos­ten, i en sær­stil­ling, har ingen økning i lokal­fo­ku­set på nett fra 2012 til 2013, men en økning på papir i sam­me peri­ode. Den størs­te øknin­gen fin­ner vi i Fædre­lands­ven­nens nett­ut­ga­ve, hvor Kris­tian­sand-dek­nin­gen øker fra 28 pro­sent i 2012 til 51 pro­sent i 2013.

Data­ma­te­ria­le
Last ned data­ene som lig­ger til grunn for gra­fik­ken (xls-for­mat).

Foku­set på lokal­stoff får også en for­sterk­ning på nett. Det­te gjel­der for alle avi­se­ne bort­sett fra Aften­pos­ten. Ber­gens Tiden­de har i 2013 den størs­te dif­fe­ran­sen i lokal­fo­kus mel­lom nett og papir av alle de fire avi­se­ne, med en økning i lokal­dek­nin­gen fra 27 pro­sent i papir­ut­ga­ven til 40 pro­sent i nett­ut­ga­ven. Stav­an­ger Aften­blad fort­set­ter også sin for­sterk­ning av lokal­pro­fi­len på nett. I 2013 har Aften­bla­det 34 pro­sent stoff fra Stav­an­ger­om­rå­det, mens aftenbladet.no har 40 pro­sent. Fædre­lands­ven­nen had­de i 2012 stør­re fokus på hen­del­ser i Kris­tian­sand på papir enn på nett, men i 2013 har den­ne tenden­sen skif­tet. Feven­nen had­de da den høy­es­te ande­len lokal­stoff på beg­ge platt­for­mer av de fire Schib­sted-avi­se­ne. Øknin­gen i lokal­stof­fet i BT, Aften­bla­det og Feven­nen ser pri­mært ut til å gå på bekost­ning av saker med et nasjo­nalt fokus.

Mens lokal­stoff er nyhe­ter som omhand­ler byen hvor avi­sen kom­mer ut, er regio­nal­stoff nyhe­ter fra avi­se­nes dek­nings­om­rå­de utover bykjer­nen. Alt i alt har avi­se­ne lite eller mode­ra­te meng­der regio­nal­stoff. Aften­pos­ten har mest nasjo­nalt og uten­riks­stoff av alle de fire avi­se­ne, og kun to pro­sent av avis­stof­fet er regio­na­le nyhe­ter (både i 2012 og 2013), mens det­te øker noe på nett. Ber­gens Tiden­de har økt sitt regio­nal­stoff noe på papir, mens foku­set har gått ned på nett. Stav­an­ger Aften­blad har redu­sert sin regio­nal­dek­ning i papir­ut­ga­ven, mens regio­nen har en økning på nett i 2013. Fædre­lands­ven­nen har pro­sent­mes­sig mest regio­nal­stoff av alle avi­se­ne på beg­ge platt­for­mer, men her er tenden­sen syn­ken­de. Feven­nen har alli­ke­vel størst for­sterk­ning av alle avi­se­ne i regio­nal­fo­kus fra papir til nett, både i 2012 og 2013.

Tenden­sen i Aften­pos­ten, Aften­bla­det og Fædre­lands­ven­nen er alt­så at avi­se­nes dek­ning av regio­ne­ne uten­for bykjer­nen er syn­ken­de på papir og øken­de på nett, med unn­tak av fvn.no. Tren­den er der­imot mot­satt i Ber­gens Tiden­de, hvor regio­nal­dek­nin­gen øker på papir og syn­ker på nett. I BTs til­fel­le kan det­te ha noe å gjø­re med at data­inn­sam­lin­gen for juni 2013 sam­men­falt med Eks­trem­s­portveko på Voss, og at begi­ven­he­ten had­de man­ge ulyk­ker det­te året.

Alle avi­se­ne har uan­sett en for­sterk­ning i region­fo­ku­set fra papir­ut­ga­ven til nett­ut­ga­ven i 2013. Den­ne øknin­gen utgjør for det mes­te tra­fikk, ulyk­ker og vær­sa­ker, saker som omhand­ler infra­struk­tur og nær­mil­jø­et. Stoff som omhand­ler vær og tra­fikk er typisk både for janu­ar og juni måned, men det­te er også bil­lig og lett til­gjen­ge­lig mate­ria­le som vit­ner om hvor­dan net­tets pub­li­se­rings­has­tig­het skil­ler seg fra papir­me­di­et.

Oppslag i Stavanger Aftenblad 25. januar 2013.

Opp­slag i Stav­an­ger Aften­blad 25. janu­ar 2013.

De tre størs­te avi­se­nes rela­tivt lave andel regio­nal­stoff viser at Aften­pos­ten, BT og Aften­bla­det har et klart by-nært fokus. Det kan være en indi­ka­sjon på hvor­dan kom­bi­na­sjo­nen økt pro­duk­sjons­press, lave­re antall jour­na­lis­ter og et fokus på rask digi­tal pub­li­se­ring krym­per avi­se­nes dek­nings­ra­di­us og flyt­ter det jour­na­lis­tis­ke foku­set nær­me­re avi­se­nes redak­sjons­lo­ka­ler.

Sam­ti­dig er avi­se­nes loka­le fokus et tegn på at avi­se­ne øns­ker å være rele­vant for loka­le lese­re. Det­te gjen­spei­les også i den høye ande­len av hver­dags­nært stoff som vi fin­ner i de tre mins­te avi­se­ne (alt­så BT, Aften­bla­det og Feven­nen) – saker om tre­ning, fri­tid, mat og vin, tra­fikk, vær, fami­lie­liv, lokal infra­struk­tur, for­bru­ker- og reise­sa­ker som vit­ner om avi­se­nes vil­je til å for­bli rele­van­te for loka­le lese­res dag­li­ge liv. Aften­pos­tens kla­re prio­ri­te­ring av poli­tikk, kul­tur og uten­riks­stoff er i så måte talen­de for avi­sens posi­sjon som hoved­stads­avis med tab­lo­id kon­kur­ran­se og nasjo­nal dis­tri­bu­sjon.

Profilen tydeligere på nett

Det tred­je hoved­fun­net i ana­ly­sen er at alle avi­se­ne har en tendens til å for­ster­ke papir­pro­fi­len gjen­nom nett­ut­ga­ven. Man kan alt­så si at den digi­ta­le stra­te­gi­en er for­ank­ret i avi­se­nes egen­art og iden­ti­tet slik den er etab­lert gjen­nom man­ge år med papir-pub­li­se­ring. Aften­pos­ten for­ster­ker sitt fokus på uten­riks­stoff (fra 26 pro­sent på papir til 33 pro­sent på nett i 2013), Ber­gens Tiden­de øker foku­set på sosia­le sam­funns­spørs­mål som leve­kår, helse, arbeid og utdan­ning (fra 10 pro­sent på papir til 15 pro­sent på nett), Stav­an­ger Aften­blad øker sitt fokus på øko­no­mi, ener­gi og nærings­liv (fra 10 pro­sent på papir til 17 pro­sent på nett), mens Fædre­lands­ven­nen, som vist, øker lokal­fo­ku­set. Så selv om papir­ut­ga­ven ser ut til frem­de­les å utgjø­re redak­sjo­ne­nes hoved­pro­dukt, blir net­tet vik­ti­ge­re og vik­ti­ge­re når det gjel­der å kom­mu­ni­se­re avis­hu­sets pro­fil og hol­de på abon­nen­te­ne, kan­skje sær­lig i over­gan­gen til betalt til­gang.

Nett­inn­hol­det er med på å ved­li­ke­holde og til dels for­sterke avi­se­nes pro­fil

Man kan med and­re ord si at gra­den av ulik­het mel­lom nett- og papir­ut­ga­ve til en viss grad reflek­te­rer avi­se­nes øko­no­mis­ke styr­ke. Aften­pos­ten og Ber­gens Tiden­de har stør­re redak­sjo­ner og fle­re abon­nen­ter enn Stav­an­ger Aften­blad og Fædre­lands­ven­nen, og kan der­for i stør­re grad dif­fe­ren­siere mel­lom de to utga­ve­ne enn de to mind­re avi­se­ne. I 2013 var gra­den av inn­holds­over­lapp mel­lom nett og papir størst i Fædre­lands­ven­nen, hvor 39 pro­sent av nett­sa­ke­ne også var pub­li­sert i papir­ut­ga­ven. Det vil si at 61 pro­sent av sake­ne i Fædre­lands­ven­nens papir­ut­ga­ve var eks­klu­sivt papir­ma­te­ria­le. Det­te er talen­de for avi­sens digi­tal­stra­te­gi, etter­som Fædre­lands­ven­nen var den enes­te avi­sen som had­de inn­ført beta­lings­mur da den­ne ana­ly­sen ble gjen­nom­ført. Stav­an­ger Aften­blad had­de 32 pro­sent over­lapp mel­lom nett og papir i 2013, mens Ber­gens Tiden­de had­de 19 pro­sent og Aften­pos­ten 20 pro­sent. Det var med and­re ord stør­re for­skjell på nett og papir i Ber­gens Tiden­de og i Aften­pos­ten enn i de to and­re avi­se­ne. Hvor­vidt beta­lings­mur­stra­te­gi­en vil ha en for­ster­ken­de effekt på gra­den av over­lapp mel­lom nett og papir også for de tre and­re avi­se­ne, gjen­står å se.

Tilbaketrekning til byene kan bli demokratisk problem

Alt i alt viser fun­ne­ne fra ana­ly­sen at det så langt er lite tegn til at de fire avi­se­ne i Media Nor­ge-dan­nel­sen blir like­re hver­and­re. Selv om fel­les eier­skap har ført til at avi­se­ne ser like­re ut, både på nett og papir, tyder ikke fun­ne­ne i den­ne ana­ly­sen på at Schib­steds fire region­avi­ser er i ferd med å mis­te sin egen­art. Sna­re­re tvert imot, tyder inn­holds­ana­ly­sen på at nett­inn­hol­det er med på å ved­li­ke­hol­de og til dels for­ster­ke avi­se­nes pro­fil, egen­art og loka­le mar­keds­po­si­sjon.

Områ­dene uten­for bykjer­nen risi­ke­rer å mis­te opp­merk­som­he­ten fra region­avi­sene

Det er alli­ke­vel funn i den­ne ana­ly­sen som gir grunn­lag for en viss bekym­ring. Avi­se­nes res­surs­si­tua­sjon – med sta­di­ge kutt i beman­nin­gen og en over­gang til digi­tal kom­pe­tan­se, kom­bi­nert med net­tets egen­art og den digi­ta­le pro­duk­sjons­mo­dus, ser ut til å være med på å snev­re inn avi­se­nes dek­nings­ra­di­us. Når jour­na­lis­te­ne skal pro­du­se­re fle­re og fle­re saker, og dess­uten få dis­se ut raskt, til­si­er det at mer av arbei­det gjø­res i eller nær redak­sjons­lo­ka­le­ne, og at det er mind­re res­sur­ser igjen til dek­ning av regio­ne­ne. Det­te gjen­spei­les i øknin­gen av lokal­stoff i alle avi­se­ne uten­om Aften­pos­ten. Det gjen­spei­les også i BTs, Aften­bla­dets og Feven­nens region­stoff, som i hoved­sak utgjø­res av vær- og tra­fikk­sa­ker.

Når region­avi­se­ne skif­ter sitt fokus fra poli­tis­ke og sosia­le spørs­mål som angår avi­se­nes utvi­de­de dek­nings­om­rå­der (selv om det­te stof­fet selv­sagt også er å fin­ne), til et fokus på vær, tra­fikk og ulyk­ker, kan det­te tyde på at områ­de­ne uten­for bykjer­nen risi­ke­rer å mis­te opp­merk­som­he­ten fra region­avi­se­ne som skal repre­sen­te­re dem. Når de sto­re region­avi­se­ne ikke dek­ker kom­mu­ne­ne i omlig­gen­de strøk i til­strek­ke­lig grad, kan det opp­stå et demo­kra­tisk vaku­um der jour­na­lis­tis­ke res­sur­ser ikke benyt­tes til å hol­de kri­tisk opp­syn med loka­le sty­rings­mak­ter. Det blir der­for desto vik­ti­ge­re å være opp­merk­som på den rol­len lokal­avi­se­ne i øst‑, sør- og vest­lands­fyl­ke­ne spil­ler i å infor­me­re loka­le inn­byg­ge­re, til­rette­leg­ge for lokal poli­tisk debatt og i å grans­ke den lokal­po­li­tis­ke mak­ten.

Kilder

Fos­se, Camil­la (2009): «Media Nor­ge-fusjo­nen og de jour­na­lis­tis­ke argu­men­ter», i Eide, Mar­tin (red.) Jour­na­lis­tis­ke nyori­en­te­rin­ger, Oslo: Scan­di­na­vi­an Aca­de­mic Press, s. 155–169.

Metode

Den kvan­ti­ta­ti­ve inn­holds­ana­ly­sen sam­men­lig­ner nett- og papir­inn­hold i Aften­pos­ten, Ber­gens Tiden­de, Stav­an­ger Aften­blad og Fædre­lands­ven­nen – en uke fra 2012 (23.–29. juni) og en uke fra 2013 (25.–31. janu­ar) (n=7419). Søn­da­ger er ute­latt fra ana­ly­sen da kun to av avi­se­ne har søn­dags­ut­ga­ver.

Ana­lyse­en­he­te­ne er artik­ler slik de er pub­li­sert i papir­ut­ga­ven og for­side­sa­ker slik de er pub­li­sert i nett­ut­ga­ven. (Enhe­ter er målt frem­for spal­te­centi­me­ter, og noti­ser og artik­ler likt tel­len­de. Det­te kan gi noen skje­ve utslag med tan­ke på hvor­dan ana­ly­sen reflek­te­rer redak­sjo­nell inn­sats, men ana­ly­sen er desig­net for å under­sø­ke hva slags inn­trykk leser­ne får av avi­se­nes inn­hold, og må der­for ta høy­de for tra­di­sjo­nel­le avis­le­sings­va­ner.)

Papir­ar­tik­le­ne er inn­sam­let på papir­for­mat eller gjen­nom avi­se­nes iPad-utga­ver (iden­tisk med papir­ut­ga­ven) (n=4075). Nett­ar­tik­le­ne er las­tet ned som skjerm­dum­per av avi­se­nes for­si­der (appli­ka­sjo­nen Web2PDF lag­rer PDF-ver­sjon av nett­si­den med HTML-koden inklu­dert), hver time fra 08:00–24:00 i gjen­nom­snitt (n=3344). Data ble ana­ly­sert i hen­hold til et kode­skje­ma bestå­en­de av over 60 inn­holds­ka­te­go­ri­er, her­under poli­tikk, øko­no­mi, kri­mi­na­li­tet, sosia­le spørs­mål (som helse, arbeid, vel­ferd og utdan­ning), kul­tur, hver­dags­liv (som hobby og fri­tid, rei­se, vei­led­ning- og for­bru­ker­sa­ker, vær og tra­fikk), ulyk­ker, sport og annet. Lokal­for­ank­ring ble kodet som enten lokal (saker fra byen hvor avi­sen kom­mer ut), regio­nal (avi­se­nes omlig­gen­de dek­nings­om­rå­der), nasjo­nal (innen­riks­sa­ker) og uten­riks (uten­for lan­dets gren­ser).

En reli­a­bi­li­tets­test ga en Kap­pa-sco­re på 84%/.80 for inn­hold (n=238) og 87%/.80 for lokal­for­ank­ring (n=255).

TEMA

J

ournali
stikk

135 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen