Legitimitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • legitimitet

  At noe har legitimitet vil si at det er bredt akseptert, enten fordi det er godkjent i lov eller fordi det av andre grunner anses rettmessig eller rettferdig. Ofte kan det som har sterk støtte i folkemeningen bli ansett som legitimt, selv om det ikke alltid vil gjelde. I et monarki der kongemakten er arvelig, er det et vesentlig krav at et barn som utpekes til tronarving også virkelig er rettmessig (legitimt) medlem av slekten.

 • makt

  En enkel beskrivelse av makt er gitt av statsviteren Robert A. Dahl (1915–2014): «A har makt over B i den grad A får B til å gjøre noe han/hun ellers ikke ville gjort.» Her betegner A og B aktører som kan være individer, grupper, organisasjoner eller stater. En klassisk og mer presis, men også mer omstendelig definisjon ble formulert av sosiologen Max Weber (1864–1920): «Makt betegner enhver sjanse til å gjennomføre sin vilje innenfor en sosial relasjon, også på tross av motstand, uansett hva denne sjansen beror på.» Makt omfatter ikke bare at A påvirker Bs handling, men også at A kan hindre B i å gjøre bestemte ting, som å skulke skolen, gjøre opprør, melde Norge inn i EU eller angripe en nabostat.

  Fra wikipedia

 • Legitimitet

  Legitimitet (fra latin legitimare) er grunnlaget for den type politisk makt som blir utøvd både med en bevissthet fra myndighetenes side om at de har rett til å styre og med en tilsvarende folkelig anerkjennelse av de styrende som autoritet, altså som en legitim makt.

 • Politikk

  Politikk (av gr.

 • SOS

  SOS er den vanligste betegnelsen for det internasjonale nødsignalet med morse (· · · − − − · · ·).