Legitimitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Et annet sted

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Valle

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Antatt Valle

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Bryllup

  Fra SNL

 • legitimitet

  At noe har legitimitet vil si at det er bredt akseptert, enten fordi det er godkjent i lov eller fordi det av andre grunner anses rettmessig eller rettferdig. Ofte kan det som har sterk støtte i folkemeningen bli ansett som legitimt, selv om det ikke alltid vil gjelde.I et monarki der kongemakten er arvelig, er det et vesentlig krav at et barn som utpekes til tronarving også virkelig er rettmessig (legitimt) medlem av slekten.

 • makt

  En enkel beskrivelse av makt er gitt av statsviteren Robert A. Dahl: «A har makt over B i den grad A får B til å gjøre noe han/hun ellers ikke ville gjort.» Her betegner A og B aktører som kan være individer, grupper, organisasjoner eller stater.En klassisk, mer presis, men også mer omstendelig definisjon ble formulert av sosiologen Max Weber: «Makt betegner enhver sjanse til å gjennomføre sin vilje innenfor en sosial relasjon, også på tross av motstand, uansett hva denne sjansen beror på.»Makt omfatter ikke bare at A påvirker B’s handling, men også at A kan hindre B i å gjøre bestemte ting, som å skulke skolen, gjøre opprør, melde Norge inn i EU eller angripe en nabostat.Makt finnes over alt i samfunnet, og er til stede som mulighet i de fleste menneskelige forhold.

  Fra wikipedia

 • Første verdenskrig

  Første verdenskrig var en global konflikt, med sentrum i Europa, som varte fra 28.

 • Legitimitet

  Legitimitet (fra latin legitimare) er grunnlaget for den type politisk makt som blir utøvd både med en bevissthet fra myndighetenes side om at de har rett til å styre og med en tilsvarende folkelig anerkjennelse av de styrende som autoritet, altså som en legitim makt.

 • Politikk

  Politikk (av gr.