Legitimitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • legitimitet

  At noe har legitimitet vil si at det er bredt akseptert, enten fordi det er godkjent i lov eller fordi det av andre grunner anses rettmessig eller rettferdig. Ofte kan det som har sterk støtte i folkemeningen bli ansett som legitimt, selv om det ikke alltid vil gjelde.I et monarki der kongemakten er arvelig, er det et vesentlig krav at et barn som utpekes til tronarving også virkelig er rettmessig (legitimt) medlem av slekten.

 • makt

  Makt er i generell forstand en aktørs evne til å oppnå det vedkommende ønsker, og mer spesielt en aktørs evne til å få andre aktører til å gjøre noe som de ellers ikke ville gjort. Aktører kan her være individer, grupper, organisasjoner eller stater. Det motsatte av makt, altså fravær av en slik evne, kalles avmakt..

  Fra wikipedia

 • Legitimitet

  Legitimitet (fra latin legitimare) er grunnlaget for den type politisk makt som blir utøvd både med en bevissthet fra myndighetenes side om at de har rett til å styre og med en tilsvarende folkelig anerkjennelse av de styrende som autoritet, altså som en legitim makt.

 • Politikk

  Politikk handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn ved bruk av makt.

 • Rettsstat

  Rettsstat er en stat som kjennetegnes ved at forholdet mellom de øverste statsorganer er regulert gjennom rettsregler.