– Lite viktig for egen formidling

Når det gjelder formidling, er det viktigere for meg å delta i den fortløpende samfunnsdebatten i aviser og tidsskrifter enn å bidra til Wikipedia, sier filosof Lars Fr. H. Svendsen.

Svak kvalitet­skon­troll og prob­lemet med å holde noen ans­varlig for en gitt artikkel, gjør førstea­manu­en­sis i filosofi ved Uni­ver­sitetet i Bergen Lars Fr. H. Svend­sen skep­tisk til Wikipedia.

Wikipedia og forskerne - vignett. Ill: Håvard Legreid

For Svend­sen kom­mer bidrag til Wikipedia i annen rekke i forhold til kunnskaps­formidling gjen­nom andre og mer etablerte formidlingskanaler.

I Vox Pub­li­cas serie om kvalitet i Wikipedia og forskeres rolle, gir Svend­sen en grundig og svært kri­tisk vur­der­ing av artikke­len om Pla­ton i bok­mål­sut­gaven av Wikipedia.

Hvor­dan ser du på selve Wikipedia-mod­ellen i forhold til tradis­jonelle redaksjonsmodeller?
“Jeg er ganske skep­tisk, sim­pelthen for­di kvalitet­skon­trollen blir for svak og at det er vanske­lig å holde noen ans­varlig for en gitt artikkel.”

Har du selv bidratt til Wikipedia?
“Nei. Men jeg har lovet å skrive en artikkel, så jeg kom­mer nok til å gjøre det.”

Hvis du oppdager noe som er feil, mis­visende eller dårlig i en Wikipedia-artikkel på ditt fagfelt, vil du da selv forbedre den eller ta ini­tia­tiv til at andre gjør det?
“Det burde jeg vel gjøre, men har hit­til ikke gjort det.”

Bør forskere engas­jere seg i å høyne kvaliteten på Wikipedia?
“Dette får være opp til den enkelte. Ulike forskere har ulike fore­trukne publiseringskanaler.”

Hvor­dan vil du karak­teris­ere Wikipedia som kanal for forskningsformidling/kunnskapsressurs?
“Jeg betrak­ter Wikipedia som lite vik­tig for min egen forskn­ings­formidling, sam­men­lignet med å delta i den fortløpende sam­funns­de­bat­ten i avis­er og tidsskrifter. Som kunnskap­sres­surs kan Wikipedia sikkert fun­gere gre­it for ”van­lige” brukere, men jeg betrak­ter det som mer eller min­dre ubruke­lig i forskn­ingssam­men­heng for­di kvalitet­skon­trollen er for dårlig. Stu­den­ter ved uni­ver­siteter og høyskol­er har til­gang til så mange atskil­lig bedre kvalitetssikrede kilder at bruk av Wikipedia her er lite annet enn latskap.”

“Ikke særlig bra”

Lars Fr. H. Svend­sens vur­der­ing av artikke­len om Pla­ton i bok­mål­sut­gaven av Wikipedia:
(Skala: 1–5, der 1 er best)

Generell vur­der­ing:

“Dette er slett ikke den ver­ste artikke­len om en filosof som finnes i den norske utgaven av Wikipedia. Stort sett hold­er filosofistof­fet i norske Wikipedia en svært lav kvalitet sam­men­lignet med den engelske utgaven (for ikke å snakke om andre kilder). Et pluss for lenkene til Stan­ford Ency­clo­pe­dia of Phi­los­o­phy, som er en strålende net­tbasert filosofilek­sikon. Et minus for at den nye norske utgaven av Pla­tons sam­lede verk­er ikke er nevnt. Det finne utvil­somt mange artik­ler i Wikipedia som er dårligere enn denne, men denne er når alt kom­mer til alt heller ikke særlig bra.”

Karak­ter­set­ting og utdypende kommentarer:

Rik­tighet: 4
“Man kan alltids diskutere i det uen­delige hvorvidt en gitt frem­still­ing av en filosof er ”rik­tig”. ”Fasitsvar” må i så fall dreie seg om biografiske opplysninger og slikt (og her oper­erer denne Wikipedia-artikke­len for eksem­pel med flere ulike fød­sel­sår). Artikke­len leg­ger seg på en slags ”stan­dard-Pla­ton”, slik han finnes i utal­lige inn­føringsverk­er. Det må trekkes for at lis­ten over hvem som påvir­ket Pla­ton er i tynneste laget, og ute­later navn som Pythago­ras og Her­ak­lit, noe som blir ganske ville­dende. Ikke så mange direk­te feil, men sam­tidig ofte så knapt at det skulle godt gjøres å få det feil. Det som står om for eksem­pel sol­liknelsen er jo ikke feil, men kom­plett intetsigende.”

Aktu­alitet: 5
“Tja, hvor­dan skal man vur­dere en artikkel om Pla­ton ut fra et kri­teri­um om aktu­alitet? Det må i så fall være ut fra at artikke­len tar opp nyere forskn­ing om Pla­ton eller vis­er hvor­dan Pla­tons filosofi er rel­e­vant for dagens prob­lem­still­inger. Siden denne artikke­len ikke gjør noen av delene, er det vanske­lig å unngå laveste karakter.”

Full­s­tendighet: 4
“Kinkig kri­teri­um. Full­s­tendighet i forhold til hvilken stan­dard — den typiske lek­sikonar­tikke­len eller den typiske inn­føringsar­tikke­len? Det er fris­tende å si at artikke­len er for lang til å være opp­klarende for den som bare ønsker noen kjappe, ”lek­sikalske” opplysninger og for kort for den som vil forsøke å få en viss forståelse av hva Pla­tons filosofi går ut på. Den er innom mange av de vik­tig­ste delene av Pla­tons filosofi, men er så kjapp i gjen­nom­gan­gen av dem, at jeg tvil­er på om en som ikke kjen­ner til hans filosofi fra før, vil få så mye ut av den. En klar man­gel er for eksem­pel at ret­tfer­dighets­be­grepet knapt er nevnt (bort­sett fra én gang i forbifarten).”

Forståe­lighet: 4
“Del­er av artikke­len er let­tlest og grei, mens andre del­er er nesten uforståelig (for­mod­entlig for­di ved­k­om­mende som har skrevet det ikke selv forstår stof­fet). For eksem­pel er det som står om Pla­tons kun­st­syn nesten kaudervelsk.”

Sam­let karak­ter: 4,25

(Artikke­len ble vur­dert i midten av juni 2008).

TEMA

W

ikipedi
a

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen