Demokratisk legitimitet

Demokratiske system som ikke klarer å levere i viktige saker og velgere som ikke føler seg inkludert og forstått, kan føre til svekket legitimitet. Hvordan kan demokratiet fornyes slik at flest mulig støtter opp om det?

Nye og alter­na­tive for­mer for involver­ing og med­virkn­ing er i dag vik­tige tema i den inter­nasjonale diskusjo­nen om demokrati­ets til­stand. Obser­vatør­er hevder at stadig færre innbyg­gere føler de blir ivare­tatt i de etablerte poli­tiske sys­temene, sam­tidig som sys­temene grad­vis har blitt dårligere til å levere aksepterte løs­ninger i vik­tige saker. 

Dette kom­mer til uttrykk i store, overordnede og ver­den­som­spen­nende sak­er som kli­makrisen, sam­funnssikker­het, fly­k­t­ningkrisen, helseut­for­dringer og fat­tig­dom, men også i min­dre og nære sak­er, som lokalis­er­ingsspørsmål, valg av veitraséer og bruk av bom­penger. Sys­tem som ikke mak­ter å levere og vel­gere som ikke føler seg inklud­ert og forstått, bidrar til svekket legit­imitet for sys­temene, og også til lavere opp­slut­ning om valg.

Demokrati skaper legitimitet

Det er i myn­dighetenes egen­in­ter­esse å oppret­tholde gode relasjon­er til innbyg­gerne og mak­simere støt­ten blant dem. Myn­digheter med høy legit­imitet vil ha let­tere for å få gjen­nom­ført ved­tatt politikk.

Det er enklere å iverk­sette ved­tak der­som de som påvirkes av det god­tar det og føy­er seg etter det. Det å få noen til friv­il­lig å føye seg etter en beslut­ning er selve kjer­nen i leg­ger i begrepet “legit­imitet”.

Artikke­len er basert på et fore­drag holdt av Svei­n­ung Arne­sen på Kom­mu­nal- og mod­erniser­ings­de­parte­mentets kon­fer­anse for pros­jek­tet Fremti­dens lokaldemokrati i nye kom­muner 26. sep­tem­ber 2018 i Trondheim. 

En stor styrke ved demokrati­et — i sam­men­likn­ing med andre for­mer for styre­sett — er at det pro­duser­er mer legit­ime beslut­ninger enn i syst­mer der beslut­ninger tas av én eller et fåtall per­son­er. Når innbyg­gerne har mulighet til selv å påvirke utfal­l­et, enten direk­te eller gjen­nom sine val­gte rep­re­sen­tan­ter, opp­fattes myn­dighetene og deres beslut­ninger som mer aksept­able for­di de rep­re­sen­ter­er folkemeningen. 

Dette er en grunn­leggende bestand­del i forståelsen av demokrati.

Aksept fra taperne

De fleste poli­tiske beslut­ninger skaper ikke bare vin­nere men også tapere. Vin­nerne har fått det som de vil, og vil i de fleste til­feller ikke ha prob­le­mer med å god­ta utfal­l­et. Det er der­for først og fremst taperne som vil kunne stille spørsmål ved pros­essen bak beslut­nin­gen, og rette opp­merk­somheten mot om alt har gått etter boken. Innbyg­gerne må ha tiltro til at beslut­ningstak­erne er upar­tiske, at de ikke har per­son­lige eller andre motiv­er for beslut­nin­gene de tar. De som berøres av en avgjørelse, må være enig i at måten beslut­nin­gen fattes på er ret­tfer­dig. Hva som oppleves som ret­tfer­dig er imi­dler­tid også påvir­ket av om de opplever seg som vin­nere eller tapere av beslutningsprosessen.

Et tydelig eksem­pel på dette er sitatet over, som stam­mer fra Don­ald Trump under den amerikanske pres­i­dent­val­gkam­p­en. Pres­i­den­tkan­di­dat­en var vil­lig til å god­ta val­gpros­essen – hvis han vant.

Hen­delser som Brex­it og fram­gan­gen til pop­ulis­tiske parti­er og poli­tikere som er min­dre entu­si­astiske til demokratiske pros­ess­er enn vi har vært vant med, bidrar til opplevelsen av at demokra­tiene trues innen­fra; fra våre egne innbyg­gere. Mange opplever at det i dag er større uro og mis­nøye i Vesten med demokrati­et enn det har vært på lang tid. Trenger demokrati­et forny­ing? Hvor­dan kan vi innrette demokratiske beslut­ninger slik at flest mulig opplever det som legitimt?

Dette er på agen­daen til demokrat­i­forskere ver­den over, og gjelder på alle poli­tiske nivåer; fra over­nasjonale insti­tusjon­er som EU til kom­muner i Norge.

Input-legitimitet

Høy såkalt input-legit­imitet avhenger av at de som påvirkes av poli­tiske beslut­ninger opplever at de får anled­ning til å uttrykke sine prefer­anser og påvirke poli­tikken i en eller annen form før avgjørelsen tas. I hvilken grad innbyg­gerne opplever at dette er til­felle måles ved blant annet å spørre innbyg­gerne selv; feks om de føler at de har mulighet til å påvirke lokalpoli­tikken, om de synes at deres lokalpoli­tikere er lyd­høre, og om de selv har engas­jert seg poli­tisk enten ved å stemme i valg eller ved å kon­tak­te politikerne. 

En under­søkelse fra noen år tilbake vis­er at mens innbyg­gerne i Norge er godt fornøyd med kom­munene når det gjelder de folke­val­gtes evne til å levere tjen­ester i samsvar med innbyg­gernes behov, er de min­dre fornøyd med det som i under­søkelsen kalles borg­ernært styre, og som innebær­er at innbyg­gerne – borg­erne — dras med i kom­mu­nale beslutningsprosesser.

Representativt demokrati

Det klas­siske rep­re­sen­ta­tive demokrati­et baser­er seg på at befolknin­gen med jevne mel­lom­rom vel­ger poli­tikere som skal ivare­tar deres poli­tiske inter­ess­er for en bestemt periode. 

I en ren elit­edemokratisk tradis­jon – som det rep­re­sen­ta­tive demokrati­et byg­ger på – vil folke­lig deltakelse være begrenset til deltakelse ved valg. Befolknin­gen deltar ikke direk­te i poli­tiske pros­ess­er, men vel­ger rep­re­sen­tan­ter til å tre­ffe beslut­ninger på sine veg­ne. I valg gjelder prin­sip­pet om én per­son, én stemme, forstått som at alle skal ha like stor innvirkn­ing på poli­tikken. Ved neste korsvei kan vel­gerne straffe dem som ikke har han­dlet slik de har øns­ket, eller eventuelt belønne dem med gjen­valg. Det rep­re­sen­ta­tive demokrati­et er en pop­ulær styre­form som sørg­er for en effek­tiv arbei­ds­del­ing mel­lom de som vel­ger og de som velges.

Utfordringer ved representativt demokrati

Et spørsmål som gjør seg gjeldende i rep­re­sen­ta­tive demokrati­er er likev­el om de val­gte poli­tiske rep­re­sen­tan­tene fak­tisk rep­re­sen­ter­er innbyg­gerne de tar beslut­ninger på veg­ne av. Er val­gpros­essene og insti­tusjonene innret­tet slik at det er folkets vil­je som kom­mer til uttrykk i poli­tiske avgjørelser? Reflek­ter­er de poli­tiske rep­re­sen­tan­tene fak­tisk folket? Deltar tilstrekke­lig mange av innbyg­gerne i valg til at vi kan anta at rep­re­sen­tan­tene gjen­speil­er hele befolkningen? 

Dette er betimelige spørsmål som ofte kom­mer opp når det rep­re­sen­ta­tive demokrati­et debatteres.

Fimreite-rapporten: Lokaldemokrati i Bergen

Høsten 2016 opp­nen­vte byrådet i Bergen et utvalg (det såkalte Fim­re­ite-utval­get) som skulle se nærmere på lokaldemokrati­et i byen. I rap­porten fra dette utval­get analy­seres et data­ma­te­ri­ale fra Folk­ereg­is­teret som vis­er over­sikt over alle stem­me­berettigede i Bergen kom­mune. Rap­porten stiller spørsmålet om poli­tik­ernes sosiale bak­grunn er veldig annerledes fra gjen­nom­snit­tet blant vel­gerne, og finner at det er rimelig bra samsvar mel­lom vel­gerne og de val­gte når det gjelder fak­tor­er som kjønn, alder og utdan­ning. Likev­el er det færre kvin­ner og flere med høyere utdan­ning blant rep­re­sen­tan­tene enn jevnt over i befolkningen.

Rap­porten under­søk­er videre forhold­et mel­lom sosial bak­grunn og val­gdeltakelse; og stiller spørsmål om hvor­dan val­gdeltakelse henger sam­men med utdan­ning, alder, kjønn og hvor man bor i kommunen.

Grafen vis­er fak­tisk val­gdeltakelse i kom­muneval­get 2015 blant de drøyt 200 000 stem­me­berettigede innbyg­gerne i Bergen kom­mune. X‑aksen indik­er­er innbyg­gernes alder, og går fra 18 til 106. Y‑aksen vis­er hvor stor andel av vel­gerne som benyt­tet seg av stem­meretten sin i kom­muneval­get 2015. Den vari­er­er mel­lom 0 pros­ent og 100 pros­ent. Den sti­plede lin­jen er de som ikke har høyere utdan­ning, og den hel­trukne lin­jen er de som har høyere utdanning. 

Som vi ser her er det blant de godt vok­sne flest stem­mer. Top­pen nås rundt 70 år. Det gjelder både for dem med høye og lave utdan­ning. Jevnt over ser vi likev­el at de med høyere utdan­ning er flink­ere til å bruke stem­meretten sin. Spe­sielt stor er forskjellen her blant de unge. Blant 30-årin­gene var det nesten dobbelt så mange av dem med høyere utdan­ning som med lavere utdan­ning som del­tok i dette kom­muneval­get. Om vi leg­ger til kjønn som vari­abel, så er forskjellen enda større der­som 30-årin­gen med lavere utdan­ning var mann og 30-årin­gen med høyere utdan­ning var kvinne. Møn­strene vi ser her er sannsyn­ligvis ikke særtrekk ved Bergen, men antake­lig rep­re­sen­ta­tivt for de fleste andre kom­munene i Norge.

Val­gdeltakelse i Bergen 2015 fordelt på bydeler.

Kartet over vis­er at val­gdeltakelsen også vari­er­er etter hvor i kom­munen man bor. Høyest deltakelse finner vi i byde­lene Fana og Ytre­byg­da, mens Lak­sevåg har lavest deltakelse. Om vi bry­ter ned deltakelsen på de 47 val­gkret­sene i kom­munen, ser vi enda større forskjeller i val­gdeltakelsen, med Bønes på 71 pros­ent og Vad­myra på 51 pros­ent. De som kjen­ner kom­munen vet at denne viste poli­tiske ulikheten i stor grad sam­men­fall­er med andre sosioøkonomiske ulikheter, innen inntekt, helse og utdanning.

Ulik deltakelse = ulik representasjon

Når grup­per i sam­fun­net ikke deltar i valg, kan det føre til at deres hold­ninger og inter­ess­er blir under­rep­re­sen­tert i det poli­tiske sys­temet. For eksem­pel har de uten høyere utdan­ning generelt færre poli­tiske rep­re­sen­tan­ter enn deres andel av befolknin­gen skulle tilsi. 

Ulikhet i rep­re­sen­tasjon kan bety ulikhet i poli­tisk påvirkn­ingskraft. Grup­per som føler de ikke kan påvirke poli­tikken, dis­tanser­er seg gjerne fra den, og lar andre ta bestem­melser på deres veg­ne. De risik­er­er at deres prefer­anser ikke blir hørt og tilstrekke­lig ivare­tatt av de som styr­er. Over tid er det da en reell fare for at de mis­ter tiltroen til sys­temet som sådan, og til demokrati­et som styre­sett. Noens prob­lem med under­rep­re­sen­tasjon kan der­for bli vårt felles prob­lem. Kan­skje er det dette vi ser ten­densene til med dagens økende mis­tro til poli­tiske eliter og opp­slut­ning om pop­ulis­tiske partier.

Deltakelsesdemokratiet

Et aspekt ved god rep­re­sen­tasjon er at de folke­val­gte tar hen­syn til innbyg­gernes syn­spunk­ter når beslut­ninger fattes. For å kunne rep­re­sen­tere innbyg­gerne på en god måte gjen­nom hele val­gpe­ri­o­den vil de folke­val­gte der­for ofte ha behov for mer infor­masjon om vel­gernes prefer­anser og syn­spunk­ter enn de får gjen­nom valg. Dette for­dr­er at de folke­val­gte tar rede på hva folk men­er og at dette inngår i de deres beslut­nings­grunnlag. Hvor mye innbyg­ger­dia­log som ansees som ønske­lig vil imi­dler­tid avhenge av hvilket demokratisyn som legges til grunn.

Noen vil mene at poli­tik­erne i størst mulig grad skal følge par­tipro­gram­met de er val­gt inn på. Andre vil mene at demokrati må ha en forankring i omfat­tende folke­lig deltakelse — også utenom valg. De klareste talsper­son­er for en slik tilnærm­ing finner vi i den såkalte deltak­erdemokratiske tradis­jo­nen. Ifølge dette per­spek­tivet er det vik­tig at folk deltar aktivt i poli­tiske beslut­ning­spros­ess­er, for­di folke­lig deltakelse vil gi bedre beslut­ninger, men også for­di deltakelse er en sivilis­er­ing­spros­ess som utvider folks per­spek­tiv­er og utvikler deres evne til poli­tisk tenkn­ing og prioritering.

Det representative demokratiet vs. deltakelsesdemokratiet

Spørsmålet om deltak­ende og rep­re­sen­ta­tivt demokrati lar seg kom­binere er gjen­stand for debatt. Formene kan sees på som mot­set­ninger, hvor det deltak­ende demokrati kan forstyrre beslut­ning­spros­essen slik den ide­al­typisk er ment å fun­gere gjen­nom de rep­re­sen­ta­tive ord­nin­gene. Men denne ide­al­typen finnes ikke i den virke­lige ver­den. Poli­tiske beslut­ning­spros­ess­er blir påvir­ket av både lob­by­grup­per, media og byråkrati.

De fleste etablerte, mod­erne demokrati­er har i dag innslag av både deltak­ende og rep­re­sen­ta­tivt demokrati. Like fullt er det den rep­re­sen­ta­tive pros­essen som dominer­er de fleste poli­tiske beslut­nin­gene — også i Norge. Det rep­re­sen­ta­tive demokrati­et er den demokratiske grun­n­for­men i alle lan­dets kom­muner og fylkeskom­muner, og folks poli­tiske prefer­anser ivare­tas først og fremst ved at de hvert fjerde år vel­ger rep­re­sen­tan­ter som skal styre på veg­ne av dem. Mulighetene for folke­lig deltakelse kan være bedre i kom­muner enn på nasjon­alt nivå, men selv om ver­di­en av direk­te deltakelse gjerne fremheves som et vik­tig ele­ment i det lokale selvstyret, er kom­munene og fylkeskom­munene rep­re­sen­ta­tive systemer.

Innen den deltak­erdemokratiske tradis­jo­nen er det vik­tig at folk deltar aktivt i poli­tiske beslut­ning­spros­ess­er, både for­di folke­lig deltakelse vil gi bedre beslut­ninger, og for­di deltakelse er en sivilis­er­ing­spros­ess som utvider folks per­spek­tiv­er og lar dem utvikle en evne til poli­tisk tenkn­ing og pri­or­i­ter­ing, skriv­er artikkelfor­fat­terne. Her fra en kli­mademon­strasjon i Bergen i 2015. 
(Foto:  Mona Maria Løberg, Naturvern­for­bun­det Horda­land. CC-lisens: by-nc-nd)

Det er mange kanaler for påvirkn­ing av poli­tikken, men det er sjelden åpninger for direk­te deltakelses­baserte beslut­ninger. For eksem­pel er folkeavstemninger i vårt sys­tem alltid råd­givende, innbyg­gerini­tia­tiv­er kan avvis­es og det er få til­feller av deltak­ende bud­sjet­ter­ing. I dagens demokratiske sys­tem er det ikke snakk om å erstat­te det rep­re­sen­ta­tive demokrati­et, men snarere å sup­plere det med ele­menter av folke­lig med­virkn­ing. Og det er det mange kom­muner som gjør. For å øke samsvaret mel­lom innbyg­gernes ønskede poli­tikk og den poli­tikken som fak­tisk blir utført, har en rekke lokale myn­digheter eksper­i­mentert med nye, kom­ple­men­tære tiltak til den rep­re­sen­ta­tive modellen.

Men også slike poli­tiske med­virkn­ingsini­tia­tiv­er mel­lom valg lid­er av skjev­fordel­ing når det gjelder hvem som engas­jer­er seg. Som i valg er det ofte de ressurssterke som deltar, mens de min­dre ressurssterke lar være. De engas­jerte engas­jeres, og dette bare forsterk­er den skjevheten i poli­tisk inn­fly­telse som allerede eksis­ter­er gjen­nom ulikhet i val­gdeltakelse. Skil­let mel­lom de som har ressurs­er i form av moti­vasjon, evn­er og nettverk og de som ikke har like mye av dette, er gjen­nomgående påvist i forskn­ing på engas­je­ment og deltakelse i poli­tikken og sivil­sam­fun­net for øvrig. Sett utfra et slikt per­spek­tiv kan tilret­te­leg­ging for med­virkn­ing mel­lom valg fram­stå som kon­trapro­duk­tivt for ret­tfer­dig representasjon.

Hvordan nå “mannen i gaten”?

Løs­nin­gen på ulikhetene i deltakelse kan vel ikke være at de som engas­jer­er seg skal engas­jere seg min­dre? Når man åpn­er for innbyg­ger­med­virkn­ing i poli­tiske beslut­ninger er det heller behov for at noen av disse tiltak­ene rettes direk­te mot grup­per som i utgangspunk­tet ikke er poli­tiske aktive, slik at man også fanger opp disse innbyg­gernes ønsker. Kom­munen skal legge til rette for at de som allerede er motivert for å bidra pos­i­tivt til sam­fun­net får anled­ning til det, og sam­tidig rette spe­siell opp­merk­somhet mot de som ikke deltar på eget ini­tia­tiv. Det sier seg selv at det er mer utfor­drende å få i tale innbyg­gere som ikke i utgangspunk­tet er engasjert. 

Denne typen poli­tisk med­virkn­ing krev­er der­for mer enn bare tilret­te­leg­ging. Den krev­er at kom­munen aktivt går ut til innbyg­gere fra alle sam­funnslag og grup­per, og sørg­er for 1) at alle har like muligheter til å uttrykke seg, og 2) at så mange som mulig benyt­ter seg av denne muligheten. Med­virkn­ingstil­tak som favn­er alle sam­funnslag er mer kost­bare å gjen­nom­føre for kom­munen, men vi vil hevde at legit­imiteten til slike tiltak har poten­sial for å bli tilsvarende høyere. I en tid der det snakkes mye om poli­tiske eliter som dis­tanser­er seg fra folket, er det ekstra vik­tig å få så mange som mulig med på poli­tiske beslut­ning­spros­ess­er – og kan­skje gjen­nom det vekkes deres poli­tiske engas­je­ment på mer per­ma­nent basis.

Loddtrekning

Når vi her sier alle, men­er vi ikke nød­vendigvis alle og enhver av kom­munens innbyg­gere. Det vi men­er er at alle har lik sannsyn­lighet for å bli spurt og å delta i poli­tiske beslut­ninger. Et eksem­pel på med­virkn­ingstil­tak som fokuser­er på å få med alle lag av folket, er såkalt delib­er­a­tiv meningsmåling (delib­er­a­tive pol­ing). Delib­er­a­tiv meningsmåling kan best fork­lares som en utvidet meningsmåling. Meto­den er utviklet av pro­fes­sor James Fishkin ved Stan­ford-uni­ver­sitetet i USA. Den går ut på å gi folk anled­ning til å snakke sam­men og tenke over spørsmå­lene før de utrykker sin mening i målin­gen. Et sen­tralt prin­sipp som lig­ger bak er til­feldig utvalg, alt­så lod­dtrekn­ing av hvem som skal få være med. Man kan med andre ord ikke selv melde seg på, men må bli invitert inn. Sam­tidig har alle like stor sjanse for å bli invitert. Man er ikke avhengig av et stort nettverk, eller andre for­mer for ressurs­er. Bare for å minne om det; lod­dtrekn­ing er sannsyn­ligvis det eld­ste demokratisk prin­sipp, vel­brukt av de gam­le grek­erne, flere tusen år før almene valg ble normen.

Demokratisk innovasjon: Byborgerpanelet

Å motvirke fremmedgjøring fra det poli­tiske sys­temet var en hov­ed­mo­ti­vasjon for å prøve ut Byborg­er­pan­elet i Bergen. Byborg­er­pan­elet ble gjen­nom­ført som et prøve­pros­jekt der Bergen kom­mune, UiB og Norce var medar­rangør­er. Våren 2018 ble et utvalg bergensere inviterte til å diskutere og uttrykke sin mening om hvor­dan kom­munen skulle organ­is­eres i framti­den, mer spe­si­fik fikk de si sin mening om en eventuell fram­tidig bydel­sor­d­ning. Utval­get var bestemt etter til­feldig lod­dtrekn­ing fra Folk­ereg­is­teret. 80 per­son­er del­tok, og alle fikk hon­o­rar som tilsvarte hon­o­rar for annet poli­tisk utval­gsar­beid. Opp­legget for pan­elet tok utgangspunkt i det erfarin­gene fra andre pan­el tilsi­er; infor­masjon om sak­en, muligheter for diskusjon av den og anbe­falinger for frem­tidi­ge beslut­ninger. Konkret ble pan­elet utformet som en kom­bi­nasjon av under­søkelser som skulle besvares ved bruk av data­maskin og gruppediskusjon­er pan­eldeltak­erne i mellom.

Temaet var alt­så bydel­er i Bergen, og spørsmålet om hvor­dan de eventuelt skulle se ut om kom­munen vel­ger å gjenin­n­føre disse. Etter en innle­dende infor­masjon­srunde om temaet, var det satt av ca 20 min­ut­ter for deltak­erne til å svare på første del av under­søkelsen. Her ble de bedt om å veie fire hen­syn opp mot hveran­dre: 1) Hvor mange bydel­er skal vi ha? 2) Hvilke opp­gaver (hva) bør byde­lene ha ans­var for? 3) I hvor stor grad bør byde­lene selv få bestemme hvor­dan de skal bruke pen­gene sine? 4) Hvor­dan bør bydelsstyrene rekrutteres?

Etter at første delen av under­søkelsen var fer­dig, ble deltak­erne (helt til­feldig) delt inn i min­dre grup­per for å diskutere de fire dimen­sjonene. Etter diskusjo­nen ble samme under­søkelse som før gruppediskusjo­nen gjen­nom­ført en gang til. I tråd med grun­nideen i delib­er­a­tiv meningsmåling, var spørsmålet vårt; ville diskusjon og sam­tale påvirke deltak­ernes svar?

Kort opp­sum­mert kan vi kon­klud­ere med at der­som det skulle komme til at Bergen på ny fikk et poli­tisk bydel­snivå, ville deltak­erne i byborg­er­pan­elet fore­trekke en organ­is­er­ing med få og store bydel­er som tar seg av lokale opp­gaver knyt­tet til byde­len. De ønsker ikke at rep­re­sen­tan­tene skal gjen­speile byens par­ti­fordel­ing, men heller velges direk­te eller gjen­speile opp­slut­nin­gen om par­tiene slik den for­ton­er seg i byde­len. Fig­uren vis­er svarene til deltak­erne når vi spurte dem om hvilken type bydel de fore­trakk. Funnene er rap­portert før og etter gruppediskusjo­nen (benevnt delib­erasjon i fig­uren). Svarene ble formi­dlet i et notat til byråden.

En fordel med ord­ninger som Byborg­er­pan­elet er at poli­tik­erne selv kan velge ut sak­er de ønsker at innbyg­gerne skal si sin mening om. Deltak­erne bruk­er tid på spørsmålet, slik at kom­munen får velovervei­de svar i retur. En annen pos­i­tiv effekt av tiltaket tror vi vil være at poli­tisk med­virkn­ing i denne for­men kan øke hele befolknin­gens opp­merk­somhet om lokalpoli­tikk. Der­som man vet at det er en mulighet for å bli trukket ut til et betyd­nings­fullt høring­sor­gan, vil man kan­skje følge mer med, være i «poli­tisk bered­skap» så og si i til­felle man skulle bli en av de utvalgte. 

Om tiltaket har en slik effek­ten er et empirisk spørsmål som må under­søkes. Det avhenger også av hvor mye inn­fly­telse en sor­d­ning fak­tisk har på beslut­ninger som fattes. Vi samar­bei­der nå blant annet med Fishkin og Stan­ford-uni­ver­sitetet om å utvide forskn­ingsmiljøet i Norge som vil stud­ere denne typen demokratisk inno­vasjon og dens effekt på demokratisk legit­imitet i norske kom­muner. Byborg­er­pan­elet er et eksem­pel på et samar­beid mel­lom akademia og kom­munene, hvor teori­er om hvor­dan demokrati best fun­ger­er kan settes ut i prak­sis. Norge har også noen klare fordel­er i forhold til andre land når det gjelder å stud­ere tem­atikken. Vi har et sen­tralt folk­ereg­is­ter som gjør det mulig at alle innbyg­gerne i feks en kom­mune har akku­rat lik mulighet for å bli trukket ut. Folk­ereg­is­teret gir også muligheter for å stud­ere hvilken sosial bak­grunn de har som deltar i denne typen tiltak. Dermed kan vi også stud­ere om dette er nok et tiltak som forsterk­er de som alt er rep­re­sen­tert – eller om det tiltrekker seg andre grup­per og gjør dem mer poli­tiske bevisst og aktive.

Oppsummering

En sen­tral utfor­dring for den demokratiske styre­for­men – nasjon­alt og lokalt – er å oppret­tholde legit­imiteten til de som styr­er. Inter­nasjon­al forskn­ing peker på en gryende legit­imitet­skrise i vestlige demokrati­er, hvor innbyg­gerne i stadig større grad blir kri­tiske til hvor­dan demokratiske sys­tem fungerer. 

Britenes “Brex­it” og amerikan­ernes valg av Don­ald Trump som pres­i­dent blir av mange tolket med utgangspunkt i at frus­tr­erte vel­gere som føler avmakt bruk­te stem­meretten til å pro­testere mot den etablerte elitens ver­dens­forståelse. Også i Norge ser vi ten­denser til at enkelte sam­funns­grup­per fall­er uten­for dagens poli­tiske systemet. 

Forhold­et mel­lom poli­tikere og innbyg­gere må pleies jevn­lig for å bevare og styrke legit­imiteten, tilliten til, og opp­slut­ning om val­gte ledere. Om legit­imiteten forvit­r­er og det utvikles mis­tro til myn­dighetene vil det være vanske­lig å sam­le støtte for poli­tiske tiltak. Selv om mye er bra i måten vårt sam­funn og vårt poli­tiske sys­tem fun­ger­er på, er det vik­tig å hele tiden forsøke å forbedre demokratiske beslut­ning­spros­ess­er for å holde avs­tanden kort mel­lom de som styr­er og de som blir styrt på alle nivå – også i lokaldemokrati­et. Demokrati­et vårt er et lev­ende fenomen som alltid er i foran­dring og som kon­tin­uerlig må utfor­dres og utvikles. 

Videre lesning

Anne Lise Fim­re­ite m. fl (2017): Byen og nærdemokrati­et. Rap­port fra lokaldemokratiut­val­get, lev­ert byråd­sled­er 7.04.2017. Gratis tilgjen­gelig via Bergen kom­munes nettsider.

Svei­n­ung Arne­sen og Yvette Peters (2018): “The Legit­i­ma­cy of Rep­re­sen­ta­tion: How Descrip­tive, For­mal, and Respon­sive­ness Rep­re­sen­ta­tion Affect the Accept­abil­i­ty of Polit­i­cal Deci­sions”, Com­par­a­tive Polit­i­cal Stud­ies. Gratis tilgjen­gelig via https://doi.org/10.1177/0010414017720702

Svei­n­ung Arne­sen (2017): “Legit­i­ma­cy from Deci­sion-Mak­ing Influ­ence and Out­come Favoura­bil­i­ty: Results from Gen­er­al Pop­u­la­tion Sur­vey Exper­i­ments”, Polit­i­cal Stud­ies. Gratis tilgjen­gelig via https://doi.org/10.1177/0032321716667956

TEMA

D

emokrat
i

36 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen