Nynorsk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Nynorsk språk og kultur

  Gode forsamling. Fyrst vil eg få takke for innbydinga og seie at det er ei stor ære og glede for meg å få lov til å vere til stades her i dag og opne "Dei nynorske festspela" som i år vert arrangert for sjuande gong.

 • Ivar Aasen

  «Detta Aaret hever voret eit stort Aar fyre alle deim, som lengta etter Festar og Stas og store Gjestebod; den eine Festen var stor, og den andre større, og Talar og Skaaler hava fallet so riklege at det lenge sidan maatte synast, at der inkje var Rom til fleire». Dette var Aasens kommentar til minneefestane i 1864 for femtiårsjubileet for Eidsvoll-grunnlova.

 • Den vesle nøkkelen til den store låsen

  Ein nøkkel er ein nøkkel, ein mann er ein mann. Men dette er ingen vanleg nøkkel, og Ivar Aasen var ingen vanleg mann.

  Fra SNL

 • nynorsk

  Nynorsk, frå 1929 offisiell nemning på den eine av dei to målformene av norsk, tidlegare kalla landsmål. Nynorsk er formelt jamstelt med bokmål, jamfør lov om målbruk i offentleg teneste av 1980.I norsk målsoge er nynorsk også ei nemning for perioden etter ca. 1525, til skilnad fra norrønt/gammelnorsk (ca. 700 – ca. 1350) og mellomnorsk (ca. 1350 – ca.

 • målreising

  Målreising er arbeid for å skapa ein språknormal (av dialektar), dyrka han og få han godteken i det språksamfunnet han høyrer heime. Som eksempel på målreising kan ein nemna katalansk i Spania. På 1800-talet fekk språket katalansk ein renessanse som tale- og skriftspråk hos den kultuelle eliten i blant anna Barcelona, etter at det hadde overlevd sidan mellomalderen på landsbygda og i lågare sosiale lag i byane.

  Fra wikipedia

 • Norsk

  «Norsk» kan også vise til skolefaget norsk eller noe(n) tilknyttet Norge og nordmennNorsk er et nordisk språk som er offisielt språk i Norge og morsmål til rundt 90% av befolkningen (i 2012 morsmål til omtrent 4 320 000 personer).

 • Nynorsk

  Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er ei av de to offisielle skriftlige målformene som tilsammen utgjør det norske skriftspråket, vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12.

 • Wikipedia

  Denne artikkelen nevner Wikimedia eller et av Wikimedias prosjekter.