Nynorsk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Justismuseet

  Lover i utval på nynorsk

 • Bilde: Akershusbasen

  Robinson Kruso Nynorsk oversetting

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Bokmål-Nynorsk

 • Bilde: Oslo Museum

  "Nynorsk. Hos bokhandleren privat"

  Fra Virksomme Ord

 • Nynorsk språk og kultur

  Gode forsamling. Fyrst vil eg få takke for innbydinga og seie at det er ei stor ære og glede for meg å få lov til å vere til stades her i dag og opne "Dei nynorske festspela" som i år vert arrangert for sjuande gong.

 • Ivar Aasen

  «Detta Aaret hever voret eit stort Aar fyre alle deim, som lengta etter Festar og Stas og store Gjestebod; den eine Festen var stor, og den andre større, og Talar og Skaaler hava fallet so riklege at det lenge sidan maatte synast, at der inkje var Rom til fleire». Dette var Aasens kommentar til minneefestane i 1864 for femtiårsjubileet for Eidsvoll-grunnlova.

 • Den vesle nøkkelen til den store låsen

  Ein nøkkel er ein nøkkel, ein mann er ein mann. Men dette er ingen vanleg nøkkel, og Ivar Aasen var ingen vanleg mann.

  Fra SNL

 • nynorsk

  Nynorsk, frå 1929 offisiell nemning på den eine av dei to målformene av norsk, tidlegare kalla landsmål. Nynorsk er formelt jamstelt med bokmål, jamfør lov om målbruk i offentleg teneste av 1980.I norsk målsoge er nynorsk også ei nemning for perioden etter ca. 1525, til skilnad fra norrønt/gammelnorsk (ca. 700 – ca. 1350) og mellomnorsk (ca. 1350 – ca.

 • målreising

  Målreising er arbeid for å skapa ein språknormal (av dialektar), dyrka han og få han godteken i det språksamfunnet han høyrer heime.Som eksempel på målreising kan ein nemna katalansk i Spania. På 1800-talet fekk språket katalansk ein renessanse som tale- og skriftspråk hos den kultuelle eliten i blant anna Barcelona, etter at det hadde overlevd sidan mellomalderen på landsbygda og i lågare sosiale lag i byane. I dag er katalansk hovudspråket i dei katalanske regionene nord-aust i Spania..

  Fra wikipedia

 • Nynorsk

  Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er siden likestillingsvedtaket av 12.

 • Nynorsk i grunnskolen

  Nynorsk i grunnskolen refererer til antallet norske elever i grunnskolen som har nynorsk som hovedmål, oppgitt etter fylker for ulike år, eksempelvis for Troms for årene 1945/1950, 1965, 1995 og 2012.

 • Nynorsk kultursentrum

  Nynorsk kultursentrum er en ideell stiftelse som arbeider for nynorsk skriftkultur i gjensidig samarbeid med Ivar Aasen-instituttet i Volda.