Skatt

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Venstres program

  Naar jeg nu mindes, hvad der er passert siden forrige valg, saa er det et tidsrum i verdens historie, som er i høi grad bemerkelsesværdig. Der er ingen periode i verdens historie, som har været saa rik paa begivenheter som disse tre aar.

 • Veien ut av krisen

  De retningslinjer som hr. Mowinckel trakk frem under trontaledebatten, og som under finansdebatten blev foranledningen til bonderegjeringens fall, - de samme retningslinjer er grunnstammen i regjeringens erklæring, likesom det også er disse samme retningslinjer som regjeringen litt efter litt har bygget ut til den serie av skatter, av nye avgifter, forhøielse av billettpriser, opspisning av fonds m.

 • Høyres skatte- og finanspolitikk er som den ideelle damesko

  Høyres ledere gjentar med utholdenhet også i denne valgkampen at de er skattelettelsenes parti. At Høyre er de lavere skatters trofaste, og snart eneste, forkjemper.

  Fra SNL

 • skatt

  Skatt er betalinger, i praksis pengeytelser, fra private til det offentlige uten direkte motytelse. Også de fleste offentlige avgifter oppfyller denne definisjonen og er derfor skatter. Det gjelder for eksempel merverdiavgift, dokumentavgift og arveavgift (nå opphevet).Det offentlige bruker skattepengene til å finansiere fellesgoder som skole, helsevesen, veier, rettsvesen, forsvar og trygdeytelser.

 • Scheel-utvalget

  Scheel-utvalget er et skatteutvalg som ble utnevnt av Regjeringen Stoltenberg II, ledet av Hans Henrik Scheel. Mandatet deres var å utrede selskapsskatten, det vil si skatt på bedriftsoverskudd.I lang tid var denne skatten 28 prosent av bedriftsoverskuddet, men ble satt ned til 27 prosent i 2013 med virkning fra 2014. I flere land, herunder våre nordiske naboland, er denne skatten blitt redusert, og norske myndigheter ville ha en utredning om Norge burde følge disse i å kutte denne skatten.Et stort kutt vil gi tap av skatteinntekter, og Scheel-utvalget ble derfor gitt i oppgave å foreslå økninger i andre skatter og avgifter slik at statens inntekter ikke ble redusert, såkalte provenynøytrale forslag.I tillegg ga Regjeringen Solberg utvalget et tilleggsmandat og ba om en utredning hvor også de totale skatte- og avgiftsinntektene ble redusert..

  Fra wikipedia

 • Fremskrittspartiet

  Fremskrittspartiet (FrP) er et liberalistisk politisk parti i Norge.

 • Skatt

  Skatt (av norrønt skattr) er ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag.

 • Skatt i Norge

  Skatt i Norge vedtas av Stortinget for ett år av gangen.