Skatt

For det norske skattesystemet, se Skatt i Norge Skatt (av norrønt skattr) er ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Akershusbasen

  Korrespondanse, skatt

 • Bilde: Jærmuseet

  Einar Rovik regner ut lønn og skatt i regnskapsavdelingen

 • Bilde: FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal

  Kinoreklame, Ålesund 1970-1980

 • Bilde: Justismuseet

  Hundeskattmerke

  Fra Virksomme Ord

 • Venstres program

  Naar jeg nu mindes, hvad der er passert siden forrige valg, saa er det et tidsrum i verdens historie, som er i høi grad bemerkelsesværdig. Der er ingen periode i verdens historie, som har været saa rik paa begivenheter som disse tre aar.

 • Veien ut av krisen

  De retningslinjer som hr. Mowinckel trakk frem under trontaledebatten, og som under finansdebatten blev foranledningen til bonderegjeringens fall, - de samme retningslinjer er grunnstammen i regjeringens erklæring, likesom det også er disse samme retningslinjer som regjeringen litt efter litt har bygget ut til den serie av skatter, av nye avgifter, forhøielse av billettpriser, opspisning av fonds m.

 • Høyres skatte- og finanspolitikk er som den ideelle damesko

  Høyres ledere gjentar med utholdenhet også i denne valgkampen at de er skattelettelsenes parti. At Høyre er de lavere skatters trofaste, og snart eneste, forkjemper.

  Fra SNL

 • skatt

  Skatt, økonomiske ytelser, i praksis pengeytelser, som stat og kommune pålegger borgerne uten at disse får direkte motytelser.Skatters berettigelse er gitt i og med at man anerkjenner staten som en organisasjon, hvor medlemmene er forpliktet til å medvirke til statsformålene.Den skotske filosofen Adam Smith (1723-90) oppstilte fire grunnsetninger:Skattene må være fast bestemt og frie for vilkårlighet;enhver skatt bør innkreves på den tid og på den måte som antas å være den mest bekvemme for skattyteren;oppebørselsomkostningene bør reduseres til det minst mulige;skatter bør så vidt gjørlig legges på inntekten etter evnen.Skattene har i dag et tredobbelt formål:De skal dekke fellesskapets utgifter,de skal være et middel til økonomisk utjevning mellom innbyggernede skal virke styrende på innbyggernes økonomiske atferd.Skattene har også vesentlig betydning for den samlede økonomiske politikk.Før andre verdenskrig stilte man vesentlig følgende krav til skatten: et såkalt eksistensminimum bør være skattefritt.

 • Scheel-utvalget

  Scheel-utvalget er et skatteutvalg som ble utnevnt av Regjeringen Stoltenberg II, ledet av Hans Henrik Scheel. Mandatet deres var å utrede selskapsskatten, det vil si skatt på bedriftsoverskudd.Inntil nylig var denne skatten 28 prosent av bedriftsoverskuddet, men ble satt ned til 27 prosent i 2013 med virkning fra 2014. I flere land, herunder våre nordiske naboland, er denne skatten blitt redusert, og norske myndigheter ville ha en utredning om Norge burde følge disse i å kutte denne skatten.Et stort kutt vil gi tap av skatteinntekter, og Scheel-utvalget ble derfor gitt i oppgave å foreslå økninger i andre skatter og avgifter slik at statens inntekter ikke ble redusert, såkalte provenynøytrale forslag.I tillegg ga Regjeringen Solberg utvalget et tilleggsmandat og ba om en utredning hvor også de totale skatte- og avgiftsinntektene ble redusert..

  Fra wikipedia

 • Skatt

  For det norske skattesystemet, se Skatt i Norge Skatt (av norrønt skattr) er ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag.

 • Skatt i Norge

  Skatt i Norge vedtas av Stortinget for ett år av gangen.

 • Tobinskatt

  Tobinskatt (eller Tobin-skatt) er den alminnelige betegnelsen på en skattelegging av internasjonal valutahandel som den amerikanske mottaker av Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel James Tobin foreslo å innføre i 1972, men som hittil ikke er iverksatt.