Ukens medienyheter: Redaktørrollen, sosiale medier og strømming

Bonnier Media sier opp alle ansatte, lokalavisenes «overredaktører» skaper debatt, EUs Google-skatt møter motstand og hackere legger ut private Facebook-meldinger for salg. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Nytt arkiv tilgjengeliggjør politikeres sosiale medier-innlegg

En ny tjen­este utviklet av Arkivver­ket gir nå alle muligheten til å søke opp inn­legg på Face­book, Twit­ter og Insta­gram skrevet av norske poli­tikere, samt innhold fra par­tiene og departe­mentenes pro­fil­er. Dette gjelder selv inn­legg som er slet­tet. Ifølge avdel­ings­di­rek­tør i Arkivver­ket, Espen Sjøvoll, er de sosiale medi­ene vik­tige kanaler for sam­funns­de­bat­ten, og ambisjo­nen er å spore utviklin­gen i sam­fun­net. Arkivver­ket samar­bei­der med Retriev­er om medieovervåk­ing, og bruk­er også egne verktøy.

LES MER HOS NRKBETA (07/11/2018)

EUs Google-skatt møter motstand

EU har i lengre tid drøftet muligheten for å skat­t­legge glob­ale sel­skaper med hov­edin­ntekt fra Inter­nett, slik som Google og Face­book. Et forslag om 3 pros­ent avgift på inntek­tene på nasjon­alt nivå møter nå mot­stand – blant annet fra Irland, Sverige og Dan­mark. Flere land vur­der­er der­for å lage egne, nasjonale regler om beskat­ning av net­tk­jem­pene, i stedet for å vente på EU.

LES MER HOS GUARDIAN (07/11/2018)

Seks norske medier til Snapchat Show

NRK er blant de norske medieak­tørene som inngår part­ner­skap med Snapchat i forbindelse med lanserin­gen av en ny Show-funksjon. Aktørene, som i til­legg til NRK inklud­er­er Geeohsnap, Matkanalen, Media247 AS, Splay og VGTV, får en egen pro­fil hvor de kan pub­lis­ere videosnut­ter og korte episoder. NRK skal fokusere på «New­ton» og NRK Super-pro­gram­met «Flipp­klipp». VG har vært den eneste norske aktøren i Snapchats Dis­cov­ery-funksjon, men nå satser bild­edel­ingst­jen­esten ytterligere på lokalt innhold.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (07/11/2018)

TV-nett og vindmøller på kollisjonskurs

NTV er bekym­ret for at utbyg­gin­gen av vin­d­møller forstyrrer sig­naler i det bakke­baserte TV-net­tet. NTV, som er ans­varlige for bakkenet­tet, blir ikke hørt i utbyg­gingssak­er, og det brukes gam­mel infor­masjon om det analoge bakkenet­tet når utbyg­gings­plan­er vur­deres av NVE. Dette kan ha alvorlige kon­sekvenser for rekke­v­id­den av TV-sig­na­lene, og for NRKs for­p­lik­telser om gratis dis­tribusjon og beredskap.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (06/11/2018)

Mer fornøyd med strømmetjenester enn med TV-distributører

EPSI Rat­ing har målt kun­de­til­fred­shet blant abon­nen­ter hos strøm­met­jen­ester og TV-dis­trib­utør­er, og resul­tatene etter­later ingen tvil: Abon­nen­ter hos strøm­met­jen­ester er mer fornøyde. Viaplay er tjen­esten som har mest fornøyde kun­der, med TV 2 Sumo hakk i hel. Sumo-kun­der er også mer til­fredse enn i fjor. Net­flix havn­er på fjerde­plass på grunn av mis­nøye med utval­get av innhold.

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS KAMPANJE (06/11/2018)

Hackere selger private Facebook-meldinger

Ifølge BBC skal hackere ha skaf­fet seg til­gang til pri­vate Face­book-kon­to­er, og leg­ger nå ut pri­vate meldinger fra disse kon­toene for salg på nett. Selv hevder hack­erne at de har skaf­fet seg til­gang til 120 mil­lion­er kon­to­er, men foreløpig er pri­vate meldinger fra 81 000 lagt ut for salg. Hack­erne skal ha skaf­fet seg til­gang via pro­gra­mutvidelser til net­tle­sere, som er små pro­gram­mer som utvider funksjonene i net­tle­seren din.

LES MER HOS DIGI (05/11/2018)

Telia varsler kamp om populært innhold

Telia kjøpte i som­mer både svenske TV4, betal-TV-sel­skapet C More, Fin­lands største kom­mer­sielle TV-sel­skap MTV3 og den norske TV-dis­trib­utøren Get. Nå varsler Telia skjer­pet konkur­ranse om pop­ulært innhold, noe som kan gi økte pris­er for TV-aktør­er i det nordiske markedet.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (05/11/2018)

Kan redaktørrollen rasjonaliseres bort?

På Redak­tør­forenin­gens høst­møte dreier en av debat­tene seg om utviklin­gen av redak­tør­rollen. Redak­tør­er er i dag i stor grad også direk­tør­er, med ans­var for drift og økono­mi, to roller som tidligere var klart adskilt. I til­legg har Schib­st­ed beg­y­nt å ansette «overredak­tør­er» med ans­var for flere lokalavis­er, noe mange men­er uthuler redak­tør­rollen. Ame­dia har også prøvd dette, men har falt tilbake på at lokale redak­tør­er er nød­vendi­ge for at avisene skal lykkes.

LES MER HOS MEDIER24 (05/11/2018)

Netflix lar kinoer få premierer

Net­flix har vært i kon­flikt med både kino­bran­sjen og film­fes­ti­valer om lanserin­gen av egen­pro­duserte Net­flix-filmer. Strøm­met­jen­esten har ikke øns­ket å inn­fri krav om at spille­filmer skal vis­es på kino før de lanseres på nett. Nå har sel­skapet bestemt at flere filmer som kan være Oscar-kan­di­dater, skal få pre­miere på kino først.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS NEW YORK TIMES (05/11/2018)

Bonnier Media sparker staben i Norge

Bon­nier Media, som er ans­varlig for flere av Bon­niers uke­blad­er i Norge, sier opp alle ansat­te og avs­lut­ter virk­somheten. Det skal fort­satt gis ut blad­er i Norge, men Bon­nier føl­ger i fot­sporene til Egmont og Aller, og leier inn frilansere til å gjøre jobben. Sel­skapet Bon­nier Pub­li­ca­tions Inter­na­tion­al, som også utgir flere titler i Norge, bruk­er allerede denne mod­ellen. Bon­nier har også tidligere lagt ned uke­blad­virk­somheten i Norge, men etablerte seg på nytt i beg­yn­nelsen av 2000-tallet.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (05/11/2018)

TEMA

S

osiale
medier

67 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen