Ukens medienyheter: Redaktørrollen, sosiale medier og strømming

Bonnier Media sier opp alle ansatte, lokalavisenes «overredaktører» skaper debatt, EUs Google-skatt møter motstand og hackere legger ut private Facebook-meldinger for salg. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Nytt arkiv tilgjengeliggjør politikeres sosiale medier-innlegg

En ny tje­nes­te utvik­let av Arkiv­ver­ket gir nå alle mulig­he­ten til å søke opp inn­legg på Face­bo­ok, Twit­ter og Insta­gram skre­vet av nors­ke poli­ti­ke­re, samt inn­hold fra par­ti­ene og depar­te­men­te­nes pro­fi­ler. Det­te gjel­der selv inn­legg som er slet­tet. Iføl­ge avde­lings­di­rek­tør i Arkiv­ver­ket, Espen Sjø­v­oll, er de sosia­le medie­ne vik­ti­ge kana­ler for sam­funns­de­bat­ten, og ambi­sjo­nen er å spo­re utvik­lin­gen i sam­fun­net. Arkiv­ver­ket sam­ar­bei­der med Retrie­ver om medie­over­vå­king, og bru­ker også egne verk­tøy.

LES MER HOS NRKBETA (07/11/2018)

EUs Google-skatt møter motstand

EU har i leng­re tid drøf­tet mulig­he­ten for å skatt­leg­ge glo­ba­le sel­ska­per med hoved­inn­tekt fra Inter­nett, slik som Goog­le og Face­bo­ok. Et for­slag om 3 pro­sent avgift på inn­tek­te­ne på nasjo­nalt nivå møter nå mot­stand – blant annet fra Irland, Sve­ri­ge og Dan­mark. Fle­re land vur­de­rer der­for å lage egne, nasjo­na­le reg­ler om beskat­ning av nett­kjem­pe­ne, i ste­det for å ven­te på EU.

LES MER HOS GUARDIAN (07/11/2018)

Seks norske medier til Snapchat Show

NRK er blant de nors­ke medie­ak­tø­re­ne som inn­går part­ner­skap med Sna­pchat i for­bin­del­se med lan­se­rin­gen av en ny Show-funk­sjon. Aktø­re­ne, som i til­legg til NRK inklu­de­rer Gee­ohs­nap, Mat­ka­na­len, Media247 AS, Splay og VGTV, får en egen pro­fil hvor de kan pub­li­se­re video­snut­ter og kor­te epi­so­der. NRK skal foku­se­re på «New­ton» og NRK Super-pro­gram­met «Flipp­klipp». VG har vært den enes­te nors­ke aktø­ren i Sna­pchats Dis­covery-funk­sjon, men nå sat­ser bilde­de­lings­tje­nes­ten ytter­li­ge­re på lokalt inn­hold.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (07/11/2018)

TV-nett og vindmøller på kollisjonskurs

NTV er bekym­ret for at utbyg­gin­gen av vind­møl­ler for­styr­rer sig­na­ler i det bakke­ba­ser­te TV-net­tet. NTV, som er ansvar­li­ge for bakke­net­tet, blir ikke hørt i utbyg­gings­sa­ker, og det bru­kes gam­mel infor­ma­sjon om det ana­lo­ge bakke­net­tet når utbyg­gings­pla­ner vur­de­res av NVE. Det­te kan ha alvor­li­ge kon­se­kven­ser for rekke­vid­den av TV-sig­na­le­ne, og for NRKs for­plik­tel­ser om gra­tis dis­tri­bu­sjon og bered­skap.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (06/11/2018)

Mer fornøyd med strømmetjenester enn med TV-distributører

EPSI Rating har målt kunde­til­freds­het blant abon­nen­ter hos strøm­me­tje­nes­ter og TV-dis­tri­bu­tø­rer, og resul­ta­te­ne etter­la­ter ingen tvil: Abon­nen­ter hos strøm­me­tje­nes­ter er mer for­nøy­de. Via­play er tje­nes­ten som har mest for­nøy­de kun­der, med TV 2 Sumo hakk i hel. Sumo-kun­der er også mer til­fred­se enn i fjor. Net­flix hav­ner på fjerde­plass på grunn av mis­nøye med utval­get av inn­hold.

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS KAMPANJE (06/11/2018)

Hackere selger private Facebook-meldinger

Iføl­ge BBC skal hacke­re ha skaf­fet seg til­gang til pri­va­te Face­bo­ok-kon­to­er, og leg­ger nå ut pri­va­te mel­din­ger fra dis­se kon­to­ene for salg på nett. Selv hev­der hack­er­ne at de har skaf­fet seg til­gang til 120 mil­lio­ner kon­to­er, men fore­lø­pig er pri­va­te mel­din­ger fra 81 000 lagt ut for salg. Hack­er­ne skal ha skaf­fet seg til­gang via pro­gram­ut­vi­del­ser til nett­le­se­re, som er små pro­gram­mer som utvi­der funk­sjo­ne­ne i nett­le­se­ren din.

LES MER HOS DIGI (05/11/2018)

Telia varsler kamp om populært innhold

Telia kjøp­te i som­mer både svens­ke TV4, betal-TV-sel­ska­pet C More, Fin­lands størs­te kom­mer­si­el­le TV-sel­skap MTV3 og den nors­ke TV-dis­tri­bu­tø­ren Get. Nå vars­ler Telia skjer­pet kon­kur­ran­se om popu­lært inn­hold, noe som kan gi økte pri­ser for TV-aktø­rer i det nor­dis­ke mar­ke­det.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (05/11/2018)

Kan redaktørrollen rasjonaliseres bort?

På Redak­tør­for­enin­gens høst­møte drei­er en av debat­te­ne seg om utvik­lin­gen av redak­tør­rol­len. Redak­tø­rer er i dag i stor grad også direk­tø­rer, med ansvar for drift og øko­no­mi, to rol­ler som tid­li­ge­re var klart adskilt. I til­legg har Schib­sted begynt å anset­te «over­re­dak­tø­rer» med ansvar for fle­re lokal­avi­ser, noe man­ge mener uthu­ler redak­tør­rol­len. Ame­dia har også prøvd det­te, men har falt til­ba­ke på at loka­le redak­tø­rer er nød­ven­di­ge for at avi­se­ne skal lyk­kes.

LES MER HOS MEDIER24 (05/11/2018)

Netflix lar kinoer få premierer

Net­flix har vært i kon­flikt med både kino­bran­sjen og film­fes­ti­va­ler om lan­se­rin­gen av egen­pro­du­ser­te Net­flix-fil­mer. Strøm­me­tje­nes­ten har ikke øns­ket å inn­fri krav om at spille­fil­mer skal vises på kino før de lan­se­res på nett. Nå har sel­ska­pet bestemt at fle­re fil­mer som kan være Oscar-kan­di­da­ter, skal få pre­miere på kino først.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS NEW YORK TIMES (05/11/2018)

Bonnier Media sparker staben i Norge

Bon­ni­er Media, som er ansvar­lig for fle­re av Bon­ni­ers uke­bla­der i Nor­ge, sier opp alle ansat­te og avslut­ter virk­som­he­ten. Det skal fort­satt gis ut bla­der i Nor­ge, men Bon­ni­er føl­ger i fot­spo­re­ne til Egmont og Aller, og lei­er inn fri­lan­se­re til å gjø­re job­ben. Sel­ska­pet Bon­ni­er Pub­li­ca­tions Inter­na­tio­nal, som også utgir fle­re tit­ler i Nor­ge, bru­ker alle­re­de den­ne model­len. Bon­ni­er har også tid­li­ge­re lagt ned uke­blad­virk­som­he­ten i Nor­ge, men etab­ler­te seg på nytt i begyn­nel­sen av 2000-tal­let.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (05/11/2018)

TEMA

S

osiale
medier

65 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen