Faktisk lettere gjort enn sagt

Hvis fake news er et problem i dag, så ligger det an til å bli mye vanskeligere i fremtiden. Ny teknologi gjør at vi ikke bare trenger å verifisere om det som sies er sant, men også om det i det hele tatt ble sagt.

Som tiltak mot falske nyheter, løgn og bedrag i norske nyheter startet i år et knippe nyhet­sredak­sjon­er faktisk.no, en ideell organ­isas­jon som skal fak­tas­jekke pås­tander som fremmes i norsk offent­lighet. Faktisk.no er fak­tisk ganske lik det Bergens Tidende har gjort en del år med Faktasjekk.no, som igjen likn­er en del på pros­jek­ter som politifact.com.

Bak faktisk.no finner vi organ­isas­jon­er som VG, NRK, Dag­bladet, TV 2 og Schib­st­ed. Det er også støt­tet fra uni­ver­siteter, IBM og andre. Det er vik­tig at mak­t­per­son­er ikke slip­per unna med løgn, og denne typen fak­tas­jekk er det ikke mulig å automa­tis­ere ennå. Kan­skje aldri.

Dermed er nok en koal­isjon på tvers av organ­isas­jon­er en god idé. 

Faktisk.no sjekker om rel­e­vante pås­tander som ytres i det offentlige rom stem­mer. Slik fak­tas­jekking krev­er et sett med kri­terier opp­fylt for å kunne komme til en kon­klusjon, for eksem­pel kan de ikke sjekke pås­tander om fremti­den, prefer­anser (ide­ol­o­giske, religiøse, etc.) eller pås­tander som lig­ger uten­for viten­skapen (hva satt i gang the Big Bang? Eller P vs NP), eller som ikke er doku­mentert (hvis et tre fall­er i sko­gen..) eller ellers hemmelig(-stemplet). Det er ikke lett.

Men det skal bli verre.

Se på dette:

Nå kan både lyd og bilde kapres, slik at lyd og bilde av men­nesker som det finnes passe mengde video med ok kvalitet av, kan syn­te­tis­eres til å si hva som helst.

Om noen år kan vi alt­så se for oss at sannhets­ge­hal­ten i hva som sies ikke alene er vanske­lig, vi må også avgjøre om noe fak­tisk ble sagt i det hele tatt. Hva gjør vi når Erna Sol­berg sier på TV at vi skal (eller ikke skal) skyte flere ulv, melde oss inn/ut av EU, bombe (sett inn land)? Putin annon­ser­er sin støtte/trussel mot Nord-Korea? Trump annon­ser­er Trump­Care, en gratis helse­for­sikring for alle amerikanere etter nordisk modell?

I polaris­erte sam­funn, der vi alle sit­ter i vår egen boble og får bekreftet hvem som er de gode og onde etter eget vel­be­hag, kan dette skape alvorlige prob­le­mer. Det er mange psykol­o­giske pros­ess­er som lur­er oss til å beholde våre eksis­terende over­be­vis­ninger (con­fir­ma­tion bias, sta­tus quo bias, Neg­a­tiv­i­ty Bias, etc). Mange av oss er allerede inni den boblen.

Illustrasjon fra Thies et al. paper

Illus­trasjon fra Thies et al. paper som beskriv­er metode for ansiktsoverføring.

Vi kom­mer selvsagt til å få bedre pro­gram­vare til å analy­sere video for juks, slik vi har for fotofik­ling, men her havn­er vi i et evig kap­pløp vi ikke kan garan­tere at offent­ligheten og jour­nal­is­tikken kom­mer til å vinne. Det kan bli en gal gal ver­den.

Ennå er denne teknolo­gien såpass umod­en at det ikke er vri­ent å se at noe er galt. Det er dog rimelig å for­vente at dette blir vanske­ligere og vanske­ligere. Pros­jek­tet til Faktisk.no er kost­bart, vik­tig, vanske­lig og ikke skaler­bart. Utfor­drin­gene for fak­tas­jekkere kom­mer ikke til å bli let­tere i framtiden. 

PS: Takk til Radi­o­Lab for å finne fram denne his­to­rien, som er en pod­castepisode med tit­te­len “Break­ing News”. De har også laget en web­side der du kan utforske teknikkene som er tilgjen­gelige for å lage syn­tetiske video­er på futureoffakenews.com.

TEMA

F

alske n
yheter

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen