Faktisk lettere gjort enn sagt

Hvis fake news er et problem i dag, så ligger det an til å bli mye vanskeligere i fremtiden. Ny teknologi gjør at vi ikke bare trenger å verifisere om det som sies er sant, men også om det i det hele tatt ble sagt.

Som til­tak mot fals­ke nyhe­ter, løgn og bedrag i nors­ke nyhe­ter star­tet i år et knip­pe nyhets­re­dak­sjo­ner faktisk.no, en ide­ell orga­ni­sa­sjon som skal fakta­sjek­ke påstan­der som frem­mes i norsk offent­lig­het. Faktisk.no er fak­tisk gans­ke lik det Ber­gens Tiden­de har gjort en del år med Faktasjekk.no, som igjen lik­ner en del på pro­sjek­ter som politifact.com.

Bak faktisk.no fin­ner vi orga­ni­sa­sjo­ner som VG, NRK, Dag­bla­det, TV 2 og Schib­sted. Det er også støt­tet fra uni­ver­si­te­ter, IBM og and­re. Det er vik­tig at makt­per­soner ikke slip­per unna med løgn, og den­ne typen fakta­sjekk er det ikke mulig å auto­ma­ti­se­re ennå. Kan­skje ald­ri.

Der­med er nok en koa­li­sjon på tvers av orga­ni­sa­sjo­ner en god idé.

Faktisk.no sjek­ker om rele­van­te påstan­der som ytres i det offent­li­ge rom stem­mer. Slik fakta­sjek­king kre­ver et sett med kri­te­ri­er opp­fylt for å kun­ne kom­me til en kon­klu­sjon, for eksem­pel kan de ikke sjek­ke påstan­der om frem­ti­den, pre­fe­ran­ser (ideo­lo­gis­ke, reli­giø­se, etc.) eller påstan­der som lig­ger uten­for viten­ska­pen (hva satt i gang the Big Bang? Eller P vs NP), eller som ikke er doku­men­tert (hvis et tre fal­ler i sko­gen..) eller ellers hemmelig(-stemplet). Det er ikke lett.

Men det skal bli ver­re.

Se på det­te:

Nå kan både lyd og bil­de kap­res, slik at lyd og bil­de av men­nes­ker som det fin­nes pas­se meng­de video med ok kva­li­tet av, kan syn­te­ti­se­res til å si hva som helst.

Om noen år kan vi alt­så se for oss at sann­hets­ge­hal­ten i hva som sies ikke ale­ne er vans­ke­lig, vi må også avgjø­re om noe fak­tisk ble sagt i det hele tatt. Hva gjør vi når Erna Sol­berg sier på TV at vi skal (eller ikke skal) sky­te fle­re ulv, mel­de oss inn/ut av EU, bom­be (sett inn land)? Putin annon­se­rer sin støtte/trussel mot Nord-Korea? Trump annon­se­rer Trum­p­Ca­re, en gra­tis helse­for­sik­ring for alle ame­ri­ka­ne­re etter nor­disk modell?

I pola­ri­ser­te sam­funn, der vi alle sit­ter i vår egen bob­le og får bekref­tet hvem som er de gode og onde etter eget vel­be­hag, kan det­te ska­pe alvor­li­ge pro­ble­mer. Det er man­ge psy­ko­lo­gis­ke pro­ses­ser som lurer oss til å behol­de våre eksis­te­ren­de over­be­vis­nin­ger (con­fir­ma­tion bias, sta­tus quo bias, Neg­a­ti­vity Bias, etc). Man­ge av oss er alle­re­de inni den bob­len.

Illustrasjon fra Thies et al. paper

Illust­ra­sjon fra Thies et al. paper som beskri­ver meto­de for ansikts­over­fø­ring.

Vi kom­mer selv­sagt til å få bed­re pro­gram­vare til å ana­ly­se­re video for juks, slik vi har for foto­fik­ling, men her hav­ner vi i et evig kapp­løp vi ikke kan garan­te­re at offent­lig­he­ten og jour­na­lis­tik­ken kom­mer til å vin­ne. Det kan bli en gal gal ver­den.

Ennå er den­ne tek­no­lo­gi­en såpass umo­den at det ikke er vri­ent å se at noe er galt. Det er dog rime­lig å for­ven­te at det­te blir vans­ke­li­ge­re og vans­ke­li­ge­re. Pro­sjek­tet til Faktisk.no er kost­bart, vik­tig, vans­ke­lig og ikke ska­ler­bart. Utford­rin­ge­ne for fakta­sjek­ke­re kom­mer ikke til å bli let­te­re i fram­ti­den.

PS: Takk til Radio­Lab for å fin­ne fram den­ne his­to­ri­en, som er en podcast­epi­so­de med tit­te­len «Breaking News». De har også laget en web­side der du kan utfors­ke tek­nik­ke­ne som er til­gjen­ge­li­ge for å lage syn­te­tis­ke video­er på futureoffakenews.com.

TEMA

F

alske n
yheter

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen