UNESCO

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om UNESCO

  Fra SNL

 • UNESCO

  UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) er FNs organisasjon for undervisning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Organisasjonen ble opprettet i 1945.UNESCO har 193 medlemsland og 11 assosierte medlemmer (2022), hovedkontor i Paris, og nasjonalkommisjoner i de enkelte land..

 • immateriell kulturarv

  Immateriell kulturarv er levende tradisjoner og praksiser som blir overført mellom mennesker og til nye generasjoner. Begrepet immateriell kulturarv ble for alvor tatt i bruk internasjonalt etter at UNESCO i 2003 vedtok konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven, og i Norge etter at Stortinget ratifiserte konvensjonen i 2007. I konvensjonen er immateriell kulturarv definert som: «praksis, fremstillinger, uttrykk, kunnskap, ferdigheter – samt tilhørende instrumenter, gjenstander, kulturgjenstander og kulturelle rom – som samfunn, grupper og, i noen tilfeller, enkeltpersoner anerkjenner som en del av sin kulturarv.» Immateriell kulturarv kommer til uttrykk særlig innenfor disse fem områdene: muntlige tradisjoner og uttrykk, herunder språk som et uttrykksmiddel for immateriell kulturarv utøvende kunst sosiale skikker, ritualer og festiviteter kunnskap og praksis som gjelder naturen og universet tradisjonelt håndverk Den immaterielle kulturarven, som er overført fra generasjon til generasjon, blir stadig gjenskapt av samfunn og grupper i relasjon til deres miljø, i samspill med naturen og med deres historie.

  Fra wikipedia

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • UNESCO

  UNESCO eller FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (engelsk: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) er en organisasjon under De forente nasjoner (FN) med formål å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme internasjonalt samarbeid gjennom utdanning, vitenskap og kultur for å fremme universell respekt for rettferdighet, rettssikkerhet og menneskerettigheter sammen med frihet proklamert i FN-charteret.

 • Verdensarven

  «Verdensarven», eller Verdens kultur- og naturarvsteder, er et program i regi av UNESCO for bevaring av et utvalg natur- og kultursteder på jorden.

Mer om UNESCO fra Vox Publicas arkiv