FORFATTER

Pål Hivand
Pål Hivand

Ansvarlig for bloggen Ad:varsel i Vox Publica, der han skriver om varsling og ytringsfrihet. Hivand er kommunikasjonsrådgiver og skribent med bakgrunn som journalist og kulturarbeider.

http://www.hivand.no


35 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på Pål Hivand

Når fagbevegelsen svikter egne varslere

Organ­isas­jon­sar­bei­der Jar­le Kir­keteig i Felles­for­bun­det er sagt opp fra still­in­gen i lokalavdelin­gen etter at han sa ifra om lang­varig trakasser­ing på jobben. Hans skjeb­ne skal nå avgjøres gjen­nom voter­ing i årsmøtet. Er dette fag­beveg­elsen verdig? 

 

Obamas kamp mot varslerne

Før pres­i­dent­val­get i 2007 erk­lærte daværende sen­a­tor Barack Oba­ma støtte til varslerne og et fort­satt sterkt varslervern i USA. Siden pres­i­dent­val­get har pres­i­dent Barack Oba­ma etter­fors­ket lekkas­jer og for­ful­gt varslere i et omfang ingen andre amerikanske pres­i­den­ter før ham har vært i nærheten av.

 

Sykepleiere hedres etter varsling

Syke­pleierne Gjertrud Han­nasvik og Oline Lothe Hes­sel­berg mot­tok ytrings- og varsling­sprisen Stock­manns ham­mer for årene 2010 og 2011. De fikk prisen for avs­lørin­gene av ven­teliste-juks ved Syke­huset Asker og Bærum og de kri­tikkverdi­ge arbei­ds­forhold­ene ved Ammerud­lun­den Sykehjem. 

 

UNESCO hedrer cablegate-aviser

UNESCOs sek­tor for kom­mu­nikasjon hedret i dag avisene El Pais, Le Monde, The Guardian, New York Times og Der Spiegel for å ha bidratt til glob­al opp­merk­somhet rundt diplo­ma­tiske meldinger offentlig­gjort av varsler­nettst­edet WikiLeaks. 

 
 
til toppen