UNESCO hedrer cablegate-aviser

UNESCOs sektor for kommunikasjon hedret i dag avisene El Pais, Le Monde, The Guardian, New York Times og Der Spiegel for å ha bidratt til global oppmerksomhet rundt diplomatiske meldinger offentliggjort av varslernettstedet WikiLeaks.

UNESCOs sek­tor for kom­mu­ni­ka­sjon hed­ret i dag avi­se­ne El PaisLe Mon­deThe Guar­di­anNew York Times og Der Spie­gel for å ha bidratt til glo­bal opp­merk­som­het rundt diplo­ma­tis­ke mel­din­ger offent­lig­gjort av vars­ler­nett­ste­det WikiLe­aks. Det skjed­de under årets utde­ling av årets UNESCO/Guillermo Cano presse­fri­hets­pris, som gikk til den irans­ke og fengs­le­de jour­na­lis­ten Ahmad Zei­da­ba­di. UNESCOs jury­med­lem og direk­tør for ARTICLE 19, Agnes Cal­la­mard men­te sær­lig papir­avi­se­ne spil­ler en vik­tig rol­le i dis­tri­bu­sjon av vik­tig infor­ma­sjon:

By so doing they have mul­ti­plied the effect of these leaks beyond what could have been expec­ted ori­gi­nal­ly. In a world domi­nated by talk over electro­nic media, the Inter­net, soci­al media and cyber acti­vism, one may be temp­ted to for­get the fun­da­men­tal role play­ed by tra­ditio­nal  and main­stre­am print media in strengt­he­ning the free flow of infor­ma­tion around the world, and as a result in the move­ments for grea­ter free­dom.  Their role remains par­ti­cu­lar­ly cru­ci­al in a world still cha­rac­teri­sed by uneven and unequal access to the means of electro­nic com­mu­ni­ca­tion.

Cal­la­mard under­stre­ket under pris­ut­de­lin­gen i dag ved Uni­ver­si­te­tet i Mala­ga at de fem medie­hu­se­ne har bidratt til at regje­rin­gers og and­re offent­li­ge aktø­rers press for å ram­me og kneb­le WikiLe­aks og vars­le­re gjen­nom boi­kott og trus­ler, ikke har lyk­kes.

I en presse­mel­ding fra men­neske­retts- og ytrings­fri­hets­or­ga­ni­sa­sjo­nen ARTICLE 19 under­stre­kes det  at de offent­lig­gjor­te diplo­ma­tis­ke doku­men­te­ne og jour­na­lis­tik­ken rundt dem har avslørt infor­ma­sjon som er vik­tig for pub­li­kum glo­balt, så som kor­rup­sjon i Afgha­ni­stan, Kenya, Tuni­sia, og Nige­ria. De har også ret­tet søke­lys på sen­sur i Kina og Russ­land. And­re tema har vært ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ters for­søk på å pres­se spans­ke myn­dig­he­ter til å for­hind­re retts­for­føl­gel­se av ame­ri­kans­ke mili­tæ­res drap på en spansk jour­na­list i Irak.

Nor­ge og WikiLe­aks

Den nors­ke regje­rin­gen tok i fjor raskt avstand fra lek­ka­sje­ne fra WikiLe­aks, og uten­riks­mi­nis­ter Jonas Gahr-Stø­re uttal­te til NRK:

Jeg tar gene­relt avstand fra at van­lig diplo­ma­tisk kor­re­spon­dan­se leg­ges ut på den måten. Grun­nen er at det er en vik­tig del av vårt for­hold med and­re land at vi har diplo­ma­ter som kan skri­ve for­tro­lig hjem.

Siden utmer­ket den nors­ke regje­rin­gen seg ved å nek­te kom­men­ta­rer til artik­ler som byg­get helt eller del­vis på de diplo­ma­tis­ke doku­men­te­ne fra WikiLe­aks. Aften­pos­ten var en av de nors­ke avi­se­ne som had­de til­gang til de man­ge doku­men­te­ne fra WikiLe­aks. UNESCOs mar­ke­rer den inter­na­sjo­na­le dagen for presse­fri­het 2. mai 2011 (World Press Free­dom Day 2011).

Artik­ke­len ble opp­rin­ne­lig pub­li­sert på nett­ste­det Ad:varsel.

TEMA

Y

tringsf
rihet

63 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen