UNESCO hedrer cablegate-aviser

UNESCOs sektor for kommunikasjon hedret i dag avisene El Pais, Le Monde, The Guardian, New York Times og Der Spiegel for å ha bidratt til global oppmerksomhet rundt diplomatiske meldinger offentliggjort av varslernettstedet WikiLeaks.

UNESCOs sek­tor for kom­mu­nikasjon hedret i dag avisene El PaisLe MondeThe GuardianNew York Times og Der Spiegel for å ha bidratt til glob­al opp­merk­somhet rundt diplo­ma­tiske meldinger offentlig­gjort av varsler­nettst­edet Wik­iLeaks. Det skjed­de under årets utdel­ing av årets UNESCO/Guillermo Cano presse­fri­het­spris, som gikk til den iranske og fengslede jour­nal­is­ten Ahmad Zei­d­aba­di. UNESCOs jurymedlem og direk­tør for ARTICLE 19, Agnes Calla­mard mente særlig papi­ravisene spiller en vik­tig rolle i dis­tribusjon av vik­tig informasjon:

By so doing they have mul­ti­plied the effect of these leaks beyond what could have been expect­ed orig­i­nal­ly. In a world dom­i­nat­ed by talk over elec­tron­ic media, the Inter­net, social media and cyber activism, one may be tempt­ed to for­get the fun­da­men­tal role played by tra­di­tion­al  and main­stream print media in strength­en­ing the free flow of infor­ma­tion around the world, and as a result in the move­ments for greater free­dom.  Their role remains par­tic­u­lar­ly cru­cial in a world still char­ac­terised by uneven and unequal access to the means of elec­tron­ic communication.

Calla­mard under­streket under prisut­delin­gen i dag ved Uni­ver­sitetet i Mala­ga at de fem mediehusene har bidratt til at reg­jeringers og andre offentlige aktør­ers press for å ramme og kneble Wik­iLeaks og varslere gjen­nom boikott og trusler, ikke har lykkes.

I en pressemeld­ing fra men­neskeretts- og ytrings­fri­het­sor­gan­isas­jo­nen ARTICLE 19 under­strekes det  at de offentlig­gjorte diplo­ma­tiske doku­mentene og jour­nal­is­tikken rundt dem har avs­lørt infor­masjon som er vik­tig for pub­likum glob­alt, så som kor­rup­sjon i Afghanistan, Kenya, Tunisia, og Nige­ria. De har også ret­tet søkelys på sen­sur i Kina og Rus­s­land. Andre tema har vært amerikanske myn­digheters forsøk på å presse spanske myn­digheter til å forhin­dre retts­for­føl­gelse av amerikanske mil­itæres drap på en span­sk jour­nal­ist i Irak.

Norge og WikiLeaks

Den norske reg­jerin­gen tok i fjor raskt avs­tand fra lekkas­jene fra Wik­iLeaks, og uten­riksmin­is­ter Jonas Gahr-Støre uttalte til NRK:

Jeg tar generelt avs­tand fra at van­lig diplo­ma­tisk kor­re­spon­danse legges ut på den måten. Grun­nen er at det er en vik­tig del av vårt forhold med andre land at vi har diplo­mater som kan skrive fortrolig hjem.

Siden utmer­ket den norske reg­jerin­gen seg ved å nek­te kom­mentar­er til artik­ler som bygget helt eller delvis på de diplo­ma­tiske doku­mentene fra Wik­iLeaks. Aften­posten var en av de norske avisene som hadde til­gang til de mange doku­mentene fra Wik­iLeaks. UNESCOs mark­er­er den inter­nasjonale dagen for presse­fri­het 2. mai 2011 (World Press Free­dom Day 2011).

Artikke­len ble opprin­nelig pub­lis­ert på nettst­edet Ad:varsel.

TEMA

Y

tringsf
rihet

64 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen