Utslipp

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • luftforurensning

  Luftforurensning er fremmedstoffer i luften som kan virke på menneskers helse og trivsel, eller er til skade for klima, dyr, planter, materialer eller andre deler av omgivelsene. Luftforurensende stoffer er gasser, dråper eller faste partikler, og består av ulike kjemiske forbindelser (se tabell). Utslipp av forurensende stoffer til luft kan ha lokale, regionale og globale skadevirkninger.

 • klimagassutslipp

  Klimagassutslipp er utslipp til luft av klimagasser, det vil si gasser som påvirker atmosfærens evne til å holde på varmen (drivhuseffekten) og dermed klodens klima. Eksempler på slike gasser er karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O). Atmosfæren har et naturlig innhold av CO2 og andre klimagasser som har variert betydelig gjennom Jordas historie.

  Fra wikipedia

 • Karbonkretsløpet

  Karbonkretsløpet (eller karbonsyklusen) betegner karbonets kretsløp gjennom luften (atmosfæren), vannmassene (hydrosfæren), levende organismer (biosfæren), jordsmonnet (pedosfæren) og berggrunnen (litosfæren).

 • Liste over land etter karbondioksidutslipp

  Liste over land etter CO2-utslipp ble samlet inn 2004 av Carbon Dioxide Information Analysis Center for FN. Inntil nylig var USA største forurenser.

 • Vulkan

  Se Vulkan (Oslo) for industriområdet i Oslo som ble gentrifisert på 2000-tallet.