Spor utslippene helt tilbake til kilden

Forskningsprosjekt avdekker den reelle fordelingen av CO2-utslipp verden over.

Forskn­ing­spros­jek­tet “The Sup­ply Chain of CO2 emis­sions” kobler data om utslipp fra fos­sile energik­ilder fordelt på land og region­er med data om ver­den­shan­del og økono­mi. Slik kan utslipp­skilder spores gjen­nom hele den glob­ale forsyn­ingskje­den. Det gjør det bl.a. mulig å se hvor i ver­den CO2 ble slup­pet ut for å pro­dusere de var­er og tjen­ester som for­brukes i et bestemt land. En kan også gå et skritt til bakover i kje­den og se hvor det fos­sile brense­let som trengtes for å pro­dusere de samme varene og tjen­estene, stam­mer fra. 

Bak pros­jek­tet står forskere fra Carnegie Insti­tu­tion for Sci­ence og norske Cicero.

The Sup­ply Chain of CO2 emis­sions:

Blog­ginn­legget ble først pub­lis­ert i nettma­gasinet Ener­gi og Kli­ma.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen