Spor utslippene helt tilbake til kilden

Forskningsprosjekt avdekker den reelle fordelingen av CO2-utslipp verden over.

Forsk­nings­pro­sjek­tet «The Sup­ply Chain of CO2 emis­sions» kob­ler data om utslipp fra fos­si­le energi­kil­der for­delt på land og regio­ner med data om ver­dens­han­del og øko­no­mi. Slik kan utslipps­kil­der spo­res gjen­nom hele den glo­ba­le for­sy­ning­s­kje­den. Det gjør det bl.a. mulig å se hvor i ver­den CO2 ble slup­pet ut for å pro­du­se­re de varer og tje­nes­ter som for­bru­kes i et bestemt land. En kan også gå et skritt til bak­over i kje­den og se hvor det fos­si­le bren­se­let som treng­tes for å pro­du­se­re de sam­me vare­ne og tje­nes­te­ne, stam­mer fra.

Bak pro­sjek­tet står fors­ke­re fra Car­ne­gie Insti­tu­tion for Scien­ce og nors­ke Cice­ro.

The Sup­ply Chain of CO2 emis­sions:

Blogg­inn­leg­get ble først pub­li­sert i nett­ma­ga­si­net Ener­gi og Kli­ma.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen