Den europeiske menneskerettsdomstolen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Den europeiske menneskerettsdomstolen

    Fra SNL

  • Den europeiske menneskerettsdomstolen

    Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) behandler tvister om forståelse og bruken av Den europeiske menneskerettskonvensjon, EMK, av 4. november 1950. Domstolen ble opprettet i 1959 og er en del av Europarådet.Siden etableringen i 1959 har domstolen avsagt mer enn 10 000 dommer.Klager på brudd på konvensjonen fremmes i hovedsak av enkeltpersoner mot vedkommendes hjemland. Før en sak kan bringes inn for domstolen, må klageren ha utnyttet alle muligheter for behandling av saken i landet det gjelder.Finner domstolen at det er handlet i strid med konvensjonen, skal den etter omstendighetene gi den krenkede en rimelig økonomisk kompensasjon eller erstatning.

  • Europarådet

    Europarådet er en traktatfestet, mellomstatlig organisasjon med 47 hovedsakelig europeiske medlemsstater. Dets viktigste oppgave er å verne om menneskerettighetene, demokrati og rettsstatsprinsippet.Dette skjer blant annet gjennom avtaler og konvensjoner. I regi av Europarådet er det forhandlet fram 221 konvensjoner og protokoller med egne kontrollmekanismer for vurdering av hvordan partene overholder forpliktelsene.Med unntak av Hviterussland og Kosovo er alle europeiske land medlemmer av Europarådet.

Mer om Den europeiske menneskerettsdomstolen fra Vox Publicas arkiv