Den europeiske menneskerettsdomstolen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Den europeiske menneskerettsdomstolen

    Fra SNL

  • Den europeiske menneskerettsdomstolen

    Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) behandler tvister om forståelse og bruken av Den europeiske menneskerettskonvensjon, EMK, av 4. november 1950. Domstolen ble opprettet i 1959 og er en del av Europarådet.Siden etableringen i 1959 har domstolen avsagt mer enn 10 000 dommer.Klager på brudd på konvensjonen fremmes i hovedsak av enkeltpersoner mot vedkommendes hjemland. Før en sak kan bringes inn for domstolen, må klageren ha utnyttet alle muligheter for behandling av saken i landet det gjelder.Finner domstolen at det er handlet i strid med konvensjonen, skal den etter omstendighetene gi den krenkede en rimelig økonomisk kompensasjon eller erstatning.

  • Europarådet

    Europarådet er et europeisk samarbeidsorgan som ble etablert i 1949 med Norge som én av ti grunnleggere. De andre landene er Belgia, Danmark, Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Storbritannia og Sverige.Europarådet har sete i Strasbourg, Frankrike. De offisielle språkene i organisasjonen er engelsk og fransk. Thorbjørn Jagland var generalsekretær i Europarådet i 2009–2014 og ble gjenvalgt i 2014 for en ny femårsperiode. Organisasjonen har 47 medlemsland med til sammen 820 millioner innbyggere (2017).

Mer om Den europeiske menneskerettsdomstolen fra Vox Publicas arkiv