FORFATTER

Standard for nettstedet
Standard for nettstedet

Universitetslektor ved Infomedia, UiB. Leserombud i Bergens Tidende 2004-2010. Bakgrunn som journalist og redaktør i samme avis.

http://www.uib.no/personer/Terje.Angelshaug


6 bidrag

Mediestøtte uten kvalitetskrav

Debat­ten om medie­støt­te er for sne­ver og skjer på pres­sens pre­mis­ser. Medie­ne må utford­res på hvor­dan de kan leve­re den jour­na­lis­tikk og leve opp til den sam­funns­rol­len som sub­si­die­ne for­ut­set­ter.

 

Tre spørsmål til VGs Valla-dekning

I dis­ku­sjo­ner om pres­sens dek­ning av den­ne saken møter jeg ofte den betrakt­ning at utfal­let rett­fer­dig­gjør dek­nin­gen. Det vis­te seg jo at Val­la var en «heks» der­med er «hekse­jakt» tyde­lig­vis i orden. Den­ne slut­nin­gen tar ikke hen­syn til at medie­nes dek­ning i høy grad var med på å avgjø­re utfal­let av hekse­jak­ten.

 

Et hull i BT-muren

Ber­gens Tiden­de er den fore­lø­pig enes­te avi­sen i Nor­ge med leser­om­bud. Ter­je Angelshaugs opp­drag er å være leser­nes tals­mann over­for redak­sjo­nen. I den­ne artik­ke­len reflek­te­rer han over sine erfa­rin­ger etter to og et halvt år i stil­lin­gen.

 
 
til toppen