FORFATTER

Terje Angelshaug
Terje Angelshaug

Universitetslektor ved Infomedia, UiB. Leserombud i Bergens Tidende 2004-2010. Bakgrunn som journalist og redaktør i samme avis.

http://www.uib.no/personer/Terje.Angelshaug


6 bidrag

Mediestøtte uten kvalitetskrav

Debat­ten om medi­estøtte er for snev­er og skjer på pressens pre­miss­er. Medi­ene må utfor­dres på hvor­dan de kan levere den jour­nal­is­tikk og leve opp til den sam­funnsrollen som sub­si­di­ene forutsetter.

 

Tre spørsmål til VGs Valla-dekning

I diskusjon­er om pressens dekn­ing av denne sak­en møter jeg ofte den betrak­t­ning at utfal­l­et ret­tfer­dig­gjør deknin­gen. Det viste seg jo at Val­la var en «heks» dermed er «hek­se­jakt» tydeligvis i orden. Denne slut­nin­gen tar ikke hen­syn til at medi­enes dekn­ing i høy grad var med på å avgjøre utfal­l­et av heksejakten.

 

Et hull i BT-muren

Bergens Tidende er den foreløpig eneste avisen i Norge med leserom­bud. Ter­je Angelshaugs opp­drag er å være lesernes tals­mann over­for redak­sjo­nen. I denne artikke­len reflek­ter­er han over sine erfaringer etter to og et halvt år i stillingen. 

 
 
til toppen