Fredagskos

Siv trenger filmtips til fredagspizzaen.
Skjermdump fra Siv Jensens Facebook-profil.

Siv Jen­sens Face­bo­ok-pro­fil er en god blan­ding av kon­troll og til­fel­dig­he­ter. Den er en demon­stra­sjon av den veks­len­de gra­den av pro­fe­sjo­na­li­se­ring av poli­ti­ker­pro­fi­ler på sosia­le medi­er. Mye har blitt prof­fe­re og mer regis­sert, men det er fort­satt en god del ufi­l­trert inn­hold som slip­per ut. Hos Siv Jen­sen ser vi vel­re­gis­ser­te medie­stunt i skjønn for­ening med helt tekst­løse bil­der av rypel­år. Stort sett man­ge mat­bil­der — til­syne­la­ten­de helt ute av kon­tekst.

I det­te bil­det fra 10. mars 2017 viser Siv frem en fris­ten­de mat­rett hun snart skal kon­su­me­re — og spør sam­ti­dig om under­hold­nings­tips. Film­tips — slik kan en topp-poli­ti­ker og finans­mi­nis­ter også bru­ke Face­bo­oks mulig­he­ter for kon­takt med fol­ket.

Eller vil hun egent­lig bare demon­stre­re at hun er akku­rat som alle oss and­re — som koser oss med mat og film til hel­ga? Den vel­dig pro­fe­sjo­nel­le og regis­ser­te bru­ken av sosia­le medi­er kan fort frem­stå som uek­te og strig­let — eller i bes­te fall kje­de­lig. Sånn sett er det på sin plass med noen til­fel­di­ge mat­bil­der.

I kom­men­tar­fel­tet får Siv litt av hvert. Noen kom­mer med for­slag til fil­mer Siv bør se — eller ihvert­fall IKKE se. And­re ivrer til for å for­tel­le hvor­dan litt oli­ven­olje vil øke smaks­opp­le­vel­sen på mat­ret­ten. En god del benyt­ter anled­nin­gen til å mar­ke­re sine poli­tis­ke likes og dis­li­kes — Siv bør se «Arbei­der­par­ti­ets løg­ner minutt for minutt» eller «Snyl­ter­ne» med Stol­ten­berg, Jag­land og Brundt­land. Det kan ikke bare være kos.

Siv Jen­sens Face­bo­ok-pro­fil er en god blan­ding av kon­troll og til­fel­dig­he­ter. Den er en demon­stra­sjon av den veks­len­de gra­den av pro­fe­sjo­na­li­se­ring av poli­ti­ker­pro­fi­ler på sosia­le medi­er. Mye har blitt prof­fe­re og mer regis­sert, men det er fort­satt en god del ufi­l­trert inn­hold som slip­per ut. Hos Siv Jen­sen ser vi vel­re­gis­ser­te medie­stunt i skjønn for­ening med helt tekst­løse bil­der av rypel­år. Stort sett man­ge mat­bil­der — til­syne­la­ten­de helt ute av kon­tekst.

I det­te bil­det fra 10. mars 2017 viser Siv frem en fris­ten­de mat­rett hun snart skal kon­su­me­re — og spør sam­ti­dig om under­hold­nings­tips. Film­tips — slik kan en topp-poli­ti­ker og finans­mi­nis­ter også bru­ke Face­bo­oks mulig­he­ter for kon­takt med fol­ket.

Eller vil hun egent­lig bare demon­stre­re at hun er akku­rat som alle oss and­re — som koser oss med mat og film til hel­ga? Den vel­dig pro­fe­sjo­nel­le og regis­ser­te bru­ken av sosia­le medi­er kan fort frem­stå som uek­te og strig­let — eller i bes­te fall kje­de­lig. Sånn sett er det på sin plass med noen til­fel­di­ge mat­bil­der.

I kom­men­tar­fel­tet får Siv litt av hvert. Noen kom­mer med for­slag til fil­mer Siv bør se — eller ihvert­fall IKKE se. And­re ivrer til for å for­tel­le hvor­dan litt oli­ven­olje vil øke smaks­opp­le­vel­sen på mat­ret­ten. En god del benyt­ter anled­nin­gen til å mar­ke­re sine poli­tis­ke likes og dis­li­kes — Siv bør se «Arbei­der­par­ti­ets løg­ner minutt for minutt» eller «Snyl­ter­ne» med Stol­ten­berg, Jag­land og Brundt­land. Det kan ikke bare være kos.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen