Kontakt Vox Publica

Vi er svært inter­es­sert i til­bake­mel­din­ger på artik­le­ne i Vox Pub­li­ca, tips og inn­spill til saker og for­bed­rin­ger av nett­ma­ga­si­net. Husk at du kan bru­ke kom­men­tar­fel­tet i artik­ler hvis du øns­ker å del­ta i debat­ten om sake­ne vi tar opp.

Du kan nå oss på føl­gen­de måter:

Tele­fon: 55 58 91 00 (sen­tral­bord Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medievitenskap)
Epost: voxpublica@voxpublica.no

Redaksjonen:

Ansvar­lig redak­tør: Leif Ove Larsen
Epost: Leif.Larsen@infomedia.uib.no

Redak­tør: Ragn­hild Mølster
Epost: Ragnhild.Molster@uib.no

Redak­tør: Kris­ti­ne Holmelid
Epost: Kristine.Holmelid@uib.no

Med­re­dak­tør: Ane J. Tryggeseid
Epost: Ane.Tryggeseid@uib.no

Redak­sjons­med­lem­mer:
Eirik Sta­ve­lin
Svein­ung Arnesen
Jens Kjeld­sen

Illust­ra­tør: Håvard Legreid
Epost: legreid@laserkrig.com

Weban­svar­lig: Håvar Skaugen
Epost: havar@skaugen.name

Bloggere:

Med­bor­ger­pa­ne­let
Ansvar­lig: Svein­ung Arnesen
Epost: Sveinung.Arnesen@uib.no

Offent­lig­he­tens historie
Ansvar­lig: Syn­nø­ve Skars­bø Lindtner
Epost: Synnove.Lindtner@uib.no

Poli­tisk PR
Ansvar­lig: Mag­nus Hoem Iversen
Epost: Magnus.Iversen@uib.no

Reto­rikk­blog­gen
Ansvar­lig: Jens Elme­lund Kjeldsen
Epost: jens.kjeldsen@uib.no

Poli­tis­ke bilder
Ansvar­lig: Jens Elme­lund Kjeldsen
Epost: jens.kjeldsen@uib.no

Virk­som­me ord
Ansvar­lig: Anders Johan­sen
Epost: anders.johansen@uib.no

Beta Pub­li­ca
Ansvar­lig: Håvard Legreid
Epost: legreid@laserkrig.com

Medie­ny­he­ter
Ansvar­lig: medie­nor­ge
Epost: medienorge@infomedia.uib.no

Kri­tikk­blog­gen Peiling
Ansvar­lig: Karl Atle Knapskog
Epost: Karl.Knapskog@uib.no