Asylsøker

En asylsøker er en person som ankommer et annet land uten på forhånd å være anerkjent som flyktning og søker politisk asyl. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • asylsøker

  Asylsøker, også kalt asylant, er betegnelsen på en person som søker asyl (beskyttelse). Asylsøkere kan oppnå asyl dersom de oppfyller vilkårene for å bli anerkjent som flyktning. Disse reglene følger av utlendingsloven kapittel 4, som bygger på flyktningekonvensjonens regler, særlig i artikkel 1 A og artikkel 33. Også andre internasjonale regelsett er relevante for vurderingen av asylsøknader, som torturkonvensjonen, Den europeiske menneskerettskonvensjon og barnekonvensjonen.

 • CEAS-regelverket

  Oppbyggingen av felles justispolitikk i EU er et av EUs viktigste prioriteringsområder. Spørsmål om felles grensekontroll, asyl og innvandring inngår i det såkalte CEAS-regelverket der Dublin-samarbeidet er en viktig komponent som også Norge er deltaker i. Det er bygget opp et felles europeisk asylsystem med felles regler for å sikre at personer som faktisk trenger internasjonal beskyttelse får det.

  Fra wikipedia

 • Asylsøker

  En asylsøker er en person som ankommer et annet land uten på forhånd å være anerkjent som flyktning og søker politisk asyl.

 • Dublin-forordningen

  Dublin-forordningen (Forordning nr.

 • Jøden

  Jøden, ni blomstrende Torneqviste er en diktsamling av Henrik Wergeland, utgitt vinteren 1842, som et innlegg i kampen for jødenes rett til oppholdstillatelse i Norge.