“Til slutt ga jeg opp. Jeg gikk med på å være spion for min egen fiende”

Han er blitt fengslet, torturert og har vært på flukt. Nå ser Ibrahim Mustafa sitt eget land gå i oppløsning fra sofakroken hjemme i Bergen.

– Det fantes en tid da det var godt å bo i Syr­ia. Det har jeg blitt for­t­alt av min far og beste­far, men det er mange, mange år siden.

Kur­deren Ibrahim Mustafa kom til Norge i 2009 etter å ha fly­k­tet fra syriske myn­digheter. Broderidesigneren fra stor­byen Alep­po ble bedt om å være spi­on blant sine egne for Assad-regimet, men nek­tet blankt.

– Da jeg sa nei, fengslet de meg og tor­tur­erte meg i nesten tre uker. De bruk­te elek­trosjokk og andre gru­somme metoder jeg ikke ork­er å fortelle om.

 Ibrahim Mustafa ser på seg selv først og fremst som kurder. Hans folk lider nå store tap i borgerkrigen i Syria. (Foto: Elise Kruse)

Ibrahim Mustafa ser på seg selv først og fremst som kur­der. Hans folk lid­er nå store tap i borg­erkri­gen i Syr­ia. (Foto: Elise Kruse)

Etter tre uker med tor­tur slip­per Ibrahim ut av fengse­let. Sterkt redusert og vel vitende om at livet hans henger i en tynn tråd, starter han å lete etter kon­tak­ter som kan hjelpe ham med å fly­k­te fra hjem­lan­det. Men syriske myn­digheter har ennå ikke gitt opp å bruke kur­deren som spi­on. Kort tid etter­på fengsles han igjen.

– Denne gan­gen klarte jeg ikke mer av tor­turen. Det varte og varte og til slutt ga jeg opp. Jeg gikk med på å være spi­on for min egen fiende. Da først slapp de meg ut.

– Alle er villige til å drepe

Mens Ibrahim satt i fengsel, startet kon­tak­tene hans arbei­det med å finne en vei ut for Assad-regimets nyeste kur­diske muld­varp. Ibrahim rekker aldri å sette i gang med spi­oner­in­gen. Før han vet ord av det sit­ter han på et lasteplan på vei over den syriske grensen til Tyrkia.

– I en sånn fluk­t­si­tu­asjon er alle vil­lige til å drepe. De du reis­er med vil drepe deg for å red­de seg selv. I dag er fluk­ten enda farligere enn da jeg reiste der i 2009, sier Ibrahim.

Fra Tyrkia går fer­den videre til Norge. Etter å ha søkt om opphold­stil­la­telse sendes Ibrahim til Ytre­byg­da statlig mot­tak på Nest­tun i Bergen.

– Å komme til Norge var en sur­re­al­is­tisk opplevelse. Jeg vis­ste ingent­ing om lan­det og forstod ikke et ord som ble sagt. Alt var fremmed og nytt, forteller 28-åringen.

Han fork­lar­er at de seks første måne­dene var særlig tøffe.

– Jeg prøvde å smile, men klarte det ikke. Likev­el fort­sat­te jeg å si til meg selv: «Det er rik­tig for meg å være her, jeg må prøve å finne livet mitt her».

Anket avslaget

Norske myn­digheter avs­lår Ibrahims første søk­nad om opphold­stil­la­telse. Han får beskjed om å dra tilbake til hjemlandet.

– Mitt navn var spredd over hele grensen i Syr­ia, jeg kunne aldri dratt tilbake. Jeg ville blitt skutt og drept på flekken.

I vis­shet om at livet hans står i fare hvis han reis­er tilbake, klager Ibrahim på avs­laget og blir værende i Bergen mens han ven­ter. Han gjen­nom­før­er 250 timer med norskkurs, opp­søk­er norske kon­tak­ter og gjør det han kan for å lære og for å bli kjent med den norske kulturen.

Aleppo i desember 2012 (foto: Syria Freedom. CC: by)

Alep­po i desem­ber 2012 (foto: Syr­ia Free­dom. CC: by)

I mars 2011 starter opprøret mot Assad-regimet i Syr­ia, og resten av ver­den beg­yn­ner å forstå alvoret i situ­asjo­nen. Ett år og åtte måned­er etter anken på avs­laget får Ibrahim Mustafa svar. Norske myn­digheter har snudd. Han får bli i Bergen.

Ibrahim husker øye­b­likket godt.

– Det var en av de beste dagene i mitt liv. Jeg takker norske poli­tikere for den dagen, da kunne livet mitt endelig begynne.

Søster i livsfare

Selv om Ibrahim har fått muligheten til å starte et nytt liv i Norge, blir han hver dag min­net på at folket hans lid­er. Han har ikke hørt fra søsteren sin på nesten ni måned­er, og vet ikke om hun er i live.

Ibrahim fork­lar­er at det for tiden ikke er mobil­tele­fondekn­ing i Syr­ia, og man må reise til Tyrkia for å kjøpe SIM-kort. Men reisen er lang og farlig, og de fær­reste har råd til å bruke penger på slikt. De har nok med å skaffe seg mat for å overleve.

– Jeg tenker mye på søsteren min. Hun er blitt fengslet flere ganger og blitt spurt om hvor jeg er. De har prøvd å presse henne til å fortelle, men hun sier bare at jeg er i utlandet. Jeg tør ikke tenke på hva som skjer med henne, forteller Ibrahim.

Ibrahims søster er bare én av flere mil­lion­er men­nesker som hver dag fryk­ter for sitt liv i Syr­ia. Det er umulig å få nøyak­tige tall på hvor mange men­neske­liv som har gått tapt i løpet av den 30 måned­er lange borg­erkri­gen, men ifølge FN er det over 100.000 — de fleste av dem sivile. Eksil­grup­pen Syr­i­an Obser­va­to­ry for Human Rights, en ofte sitert kilde i vestlige medi­er, sier at over 115.000 er drept til nå.

– Da rev­o­lusjo­nen startet i 2011, syntes jeg den var hun­dre pros­ent rik­tig. Assad-regimet måtte styrtes, de har sit­tet alt­for lenge og har under­trykket folket mitt i åre­vis. Jeg vok­ste opp med å bli sett på som søp­pel. På skoleveien ble jeg spyt­tet på og kalt drittsekk. Kun for­di jeg er kur­der, forteller Ibrahim.

Kur­dere i mange ara­biske land i dag blir under­trykket av regimene.

– Som kur­der i Syr­ia får du ikke lov til å bli rik. Assad-regimet tok alt fra oss. Vi fikk ikke dra uten­lands, vi fikk ikke eie eget bost­ed eller jord. Kur­dere blir ikke en gang sett på som mennesker.

På tross av hatet mot Assad-regimet, støt­ter ikke lenger Ibrahim opprøret som foregår i hjemlandet.

– Det som har skjedd i Syr­ia de siste måne­dene, støt­ter jeg ikke. Rev­o­lusjo­nen har gått alt­for langt. Jeg er redd for islamis­tene. Vi har alltid hatt et regime mot kur­dere, men nå fryk­ter jeg et regime som er mot alle som ikke prak­tis­er­er ekstrem islamisme. Det er ikke lenger Assad-regimet som er hov­ed­prob­lemet for Syr­ia, det er de islamistiske opprørsstyrkene, men­er Ibrahim.

Verst for kurderne

Flere kur­dere er enige med Ibrahim i at rev­o­lusjo­nen har gått for langt og går verst utover kur­derne. Led­eren for kur­der­par­ti­et Par­tiya Yek­i­tiya Demokrat (Demokratiske enhetspar­ti, PYD), Sal­ih Mus­lim, uttalte føl­gende til Klassekam­p­en 28. september:

– Vi har stått imot mange angrep, først fra regimet, i Alep­po, og andre sted­er. Nå står vi over­for farlige angrep fra al-Qai­da og salafister.

Det Ibrahim og PYD-led­eren sier, er i tråd med hva Assad-regimet hevder og vestlige etter­ret­ningsrap­porter nå har kom­met fram til om de islamistiske opprørs­grup­pene. En fer­sk rap­port fra men­neskerettighet­sor­gan­isas­jo­nen Human Rights Watch tar for seg angrepet i Latakia-provin­sen 4. august i år. Rap­porten vis­er at opprørere fra de to islamist­grup­pene Den islamske stat­en Irak og Lev­an­ten og Jaish al-Muha­jireen wal-Ansar drepte minst 190 sivile syrere og tok over 200 som gisler. Men­neskerettighet­sor­gan­isas­jo­nen men­er alt tyder på at drapene og over­grepene som ble begått av opprørere i Latakia, var krigs­for­bry­telser og for­bry­telser mot men­neske­heten. Angrepet var en del av en offen­siv mot alawitt-lands­byene i området, som pågikk over 14 dager. 

At al-Qai­da og jihadis­ter angriper kur­derne med støtte fra Vesten, rea­ger­er PYD og andre kur­dere kraftig på.

– Jeg er mus­lim selv, men disse men­neskene er livs­farlige. De øde­leg­ger lan­det vårt. De vil ha et mus­lim­sk land uten plass til noe annet og det er ekstremt urovekkende. Denne kri­gen er ikke lenger bare farlig for Syr­ia, men for nabolan­dene og for resten av ver­den, sier Ibrahim om de islamistiske opprørsgruppene.

Han men­er islamis­tene tar grundig feil av det islamske fun­da­mentet. Selv har han lest hele Kora­nen og sier han aldri har kom­met over noe som forsvar­er at du kan skyte og drepe men­nesker som ikke er muslimer.

– For disse men­neskene hold­er det ikke en gang at du er mus­lim, hvis du ikke ber fem ganger om dagen er du ikke god nok, og risik­er­er å bli skutt. Går du som kvinne uten hijab på gat­en, blir du skutt på flekken og livet ditt er ferdig.

Håper flere kan få samme mulighet

Blod­badene har ført til at over 6,5 mil­lion­er men­nesker nå er på flukt fra de væp­nede kam­p­ene i Syr­ia, ifølge FNs høykom­mis­sær for fly­k­t­ninger (UNHCR). Nesten 2,2 mil­lion­er har kom­met seg over grensen til et av nabolan­dene, mens de øvrige er internt for­drevne. Syr­ias naboland har til nå tatt imot 98 pros­ent av de to mil­lionene som har krys­set grensen. Europa har totalt tatt imot èn prosent.

– For meg bety­dde det alt å komme til Norge. Jeg er evig takknem­lig for den muligheten jeg fikk og jeg håper virke­lig at Norge kan gi flere av mine lands­menn denne muligheten, sier Ibrahim.

Den rød­grønne reg­jerin­gen har lovet å hente 1000 syriske fly­k­t­ninger til Norge. Frem­skrittspar­ti­ets Chris­t­ian Tybring-Gjed­de uttalte til NRK i beg­yn­nelsen av okto­ber at disse tusen må inngå som en del av Norges årlige fly­k­t­ningkvote på 1200. Syr­ia-fly­k­t­nin­gene er en av sak­ene den nye Høyre-Frp-reg­jerin­gen må ta still­ing til.

Sammenligner med Sverige

– Norge gjør allerede mye bra for syr­erne. Men de kan bli enda flink­ere til å prøve å hjelpe men­neskene som er på flukt. Særlig alle bar­na. Vi snakker om men­nesker uten noen ting. Dem kan Norge være med på å skape et liv for, en framtid.

Ibrahim vis­er til Sverige som net­topp har ved­tatt å gi alle syriske asyl­søkere i lan­det per­ma­nent opphold. 8000 syrere som hadde midler­tidig opphold i Sverige får bli på per­ma­nent basis.

– Jeg håper at Norge vil gjøre det samme, det vil bety mer enn jeg tror norske poli­tikere og innbyg­gere forstår, sier Ibrahim.

28-årin­gen har klare meninger om hva som kreves av dem som får muligheten til å bli i Norge.

– Det vik­tig­ste du gjør som innvan­dr­er i Norge er å respek­tere den norske lov. Gjør du det – får du ingen prob­le­mer. Så bra er loven, men­er Ibrahim.

Han men­er mange innvan­drere har feil men­tal­itet når de kom­mer til Norge, og at de ikke tenker at Norge er deres land. Ibrahim men­er det blir helt feil.

Jeg kan aldri tenke meg å bo noe annet sted enn Bergen, sier Ibrahim Mustafa. (Foto: Elise Kruse)

Jeg kan aldri tenke meg å bo noe annet sted enn Bergen, sier Ibrahim Mustafa. (Foto: Elise Kruse)

– Vi må bygge et liv her, det er det vi er kom­met for å gjøre. Dere har sagt velkom­men til oss og det må vi vise at vi set­ter pris på.

– Et menneske har sitt eget liv

Nå skal Ibrahim gjen­nom­føre 600 timer med norskkurs for å bli enda bedre i norsk og få seg en jobb. Han har akku­rat fly­t­tet inn i ny lei­lighet på Møh­len­pris i Bergen sam­men med en syrisk kamerat.

– Det er kan­skje fælt å si det, men jeg er blitt vant til å være her i Norge og ha det godt mens vennene mine er i Syr­ia. Det er uret­tfer­dig. Men et men­neske har sitt eget liv og det må man leve, sier han, før han fortsetter:

– Jeg må vise at jeg er takknem­lig for den muligheten jeg har fått og sam­tidig gjøre det jeg kan for å hjelpe mine lands­menn. Syr­ia er i krise og vi må alle gjøre vårt.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen