Holdninger til oppholdstillatelse: Asylbarn versus asylsøker

Forskere tilknyttet Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen har brukt et eksperiment for å undersøke om norske medborgere vektlegger asylbarn fremfor voksne asylsøkere. Det gjør de.

Over 65 pros­ent er enig i at barn som har bodd i Norge i syv år uten lovlig opphold bør få opphold­stil­la­telse. Når man i stedet spør om vok­sne asyl­søkere, så synker det til 34 pros­ent. Sak­en var på trykk i BT ons­dag (se også tilhørende forsker­no­tat).

Norsk med­borg­er­pan­el er en inter­net­tbasert spør­re­un­der­søkelse som dri­ves av forskere ved Uni­ver­sitetet i Bergen. Under­søkelsene gjøres hvert halvår og utgjør et rep­re­sen­ta­tivt tverrsnitt av den norske befolknin­gen. Asyl­barneksper­i­mentet ble gjort ved å splitte pan­elet i to. Den ene delen ble spurt om å ta still­ing til «et barn som har søkt asyl sam­men med fam­i­lien sin» og den andre halvde­len «en per­son som har søkt asyl.» I de to grup­pene ble botid vari­ert mel­lom tre og syv år. For eksem­pel, for de som ble spurt om å ta still­ing til en vok­sen asyl­søk­er som har bodd i Norge i syv år, var spørsmålet for­mulert slik: «Tenk deg en per­son som har søkt asyl og har fått avs­lag. Per­so­n­en har fort­satt å bo uten lovlig opphold i Norge i 7 år for­di han eller hun opplever situ­asjo­nen i hjem­lan­det som vanske­lig. Hvor enig eller uenig er du i at denne per­so­n­en bør få opphold­stil­la­telse i Norge?»

Asylbarneksperimentet

Resul­tatene vis­er at boti­den ikke utgjør noen bety­delig forskjell for om folk synes de uten lovlig opphold bør få bli, men at barn gjør. Fig­uren under vis­er hvor­dan svarene er fordelt for de som ble spurt om en botid på syv år. Det er en vesens­forskjell mel­lom fordelin­gene. De fleste er uenige i at vok­sne asyl­søkere bør få bli, men de fleste er enige i at asyl­barn bør. Forskjellen i de to fordelin­gene er sta­tis­tisk sig­nifikant. Hvor lenge de skal ha bodd i Norge, der­i­mot, utgjør ingen sig­nifikant forskjell (klikk på bildet under for større versjon).

Hvis du vil utforske resul­tatene ytterligere, så kan du gjøre det inter­ak­tivt her.

Eksper­i­mentet ble gjort i okto­ber i fjor av forskn­ings­grup­pen “Diver­sitet og Velferd”. Forskn­ings­grup­pen fokuser­er blant annet på hold­ninger til innvan­dring og asyl, og inklud­er­ing av minoriteter. Grup­pen koordineres av Elis­a­beth Ivars­flat­en, Uni­ver­sitetet i Bergen, og Paul Sni­der­man, Stan­ford Uni­ver­si­ty. Ivars­flat­en er faglig ans­varlig for design og analyse av asyl­barneksper­i­mentet. Data fra Med­borg­er­pan­elet er fritt tilgjen­gelig for forskn­ings­for­mål fra NSD. Den fjerde run­den av under­søkelsen er i fel­ten nå.

TEMA

F

orsknin
g

29 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen