Ny EU-offensiv for offentlige data

EU vil gjøre det lettere - og i de fleste tilfeller gratis - å gjenbruke offentlig sektors data.

Ved å åpne opp for økt gjen­bruk av offentlige data kan EUs økono­mi styrkes med 40 mil­liarder euro i året, men­er EU-kom­mis­sær Neel­ie Kroes. Mandag la hun fram EU-kom­misjo­nens nye strate­gi for åpne data, et område der reformer kan utløse ny og sårt tiltrengt økonomisk vekst i Europa.

En sen­tral del av den nye strate­gien er en rev­ider­ing av direk­tivet om videre­bruk av offentlig sek­tors infor­masjon (PSI). Direk­tivet er imple­mentert i Norge, og endrin­gene som nå fores­lås vil også gjelde her.

En endring med poten­sielt store kon­sekvenser er at offentlige myn­digheter bare skal kunne ta betal­ing tilsvarende mar­gin­alkost­naden for å levere ut data. I prak­sis vil dette si at til­gang til offentlige data i de fleste til­feller blir gratis. Det er vanske­lig å si nå om denne nye rege­len vil føre til at Statens kartverk må fri­gi sine data — den evige kon­flik­t­sak­en i norsk sam­men­heng. Direk­tiv­forslaget har et unntak for “eksep­sjonelle til­feller”, særlig der hvor myn­dighet­sor­gan­er gener­erer en “sub­stan­siell del” av sine driftsin­ntek­ter ved utnyt­ting av opphavsrett.

Andre forslag til endringer i direktivet:

  • Mak­ing it a gen­er­al rule that all doc­u­ments made acces­si­ble by pub­lic sec­tor bod­ies can be re-used for any pur­pose, com­mer­cial or non-com­mer­cial, unless pro­tect­ed by third par­ty copyright; 
  • Mak­ing it com­pul­so­ry to pro­vide data in com­mon­ly-used, machine-read­able for­mats, to ensure data can be effec­tive­ly re-used.
  • Mas­sive­ly expand­ing the reach of the Direc­tive to include libraries, muse­ums and archives for the first time; the exist­ing 2003 rules will apply to data from such institutions.

Alt dette er tiltak de som arbei­der for bedre til­gang til offentlige data har bedt om lenge, så Kom­misjo­nens forslag vil antake­lig bli godt mot­tatt. Imple­mentert fullt ut, vil disse reg­lene foren­kle til­gan­gen til datak­ilder bety­delig (se vur­deringer fra Jonathan Gray på Guardians Dat­a­blog).

Forslaget til endringer i direk­tivet går nå til Rådet og Par­la­mentet i EU. Der­som forslaget over­lever denne pros­essen, skal det så imple­menteres i medlem­s­lan­dene (og EØS-landene).

I til­legg ønsker Kom­misjo­nen å gå foran med et godt eksem­pel. Den vil i løpet av våren 2012 åpne til­gang til sine egne data. En egen por­tal for dette er under utvikling. En paneu­ropeisk por­tal der man kan finne data fra de europeiske lan­dene på ett sted skal komme på plass våren 2013. Videre loves det 100 mil­lion­er euro til forskn­ing på teknolo­gi for datahånd­ter­ing. Åpne data skal også pri­or­iteres i de kom­mende EU-pro­grammene for forskning.

Doku­menter (alle i pdf):

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen