Ny EU-offensiv for offentlige data

EU vil gjøre det lettere - og i de fleste tilfeller gratis - å gjenbruke offentlig sektors data.

Ved å åpne opp for økt gjen­bruk av offent­li­ge data kan EUs øko­no­mi styr­kes med 40 mil­li­ar­der euro i året, mener EU-kom­mis­sær Nee­lie Kroes. Man­dag la hun fram EU-kom­mi­sjo­nens nye stra­te­gi for åpne data, et områ­de der refor­mer kan utlø­se ny og sårt til­trengt øko­no­misk vekst i Euro­pa.

En sen­tral del av den nye stra­te­gi­en er en revi­de­ring av direk­ti­vet om videre­bruk av offent­lig sek­tors infor­ma­sjon (PSI). Direk­ti­vet er imple­men­tert i Nor­ge, og end­rin­ge­ne som nå fore­slås vil også gjel­de her.

En end­ring med poten­si­elt sto­re kon­se­kven­ser er at offent­li­ge myn­dig­he­ter bare skal kun­ne ta beta­ling til­sva­ren­de mar­gi­nal­kost­na­den for å leve­re ut data. I prak­sis vil det­te si at til­gang til offent­li­ge data i de fles­te til­fel­ler blir gra­tis. Det er vans­ke­lig å si nå om den­ne nye rege­len vil føre til at Sta­tens kart­verk må fri­gi sine data — den evi­ge kon­flikt­sa­ken i norsk sam­men­heng. Direk­tiv­for­sla­get har et unn­tak for «eksep­sjo­nel­le til­fel­ler», sær­lig der hvor myn­dig­hets­or­ga­ner gene­re­rer en «sub­stan­si­ell del» av sine drifts­inn­tek­ter ved utnyt­ting av opp­havs­rett.

And­re for­slag til end­rin­ger i direk­ti­vet:

  • Making it a gene­ral rule that all docu­ments made acces­sib­le by pub­lic sec­tor bodies can be re-used for any pur­pose, com­mer­ci­al or non-com­mer­ci­al, unless pro­tected by third par­ty copy­right;
  • Making it com­pulsory to pro­vi­de data in com­mon­ly-used, machi­ne-rea­dab­le for­mats, to ensure data can be effec­tive­ly re-used.
  • Mas­sive­ly expan­ding the reach of the Direc­ti­ve to inclu­de libra­ries, muse­ums and archi­ves for the first time; the exis­ting 2003 rules will apply to data from such insti­tu­tions.

Alt det­te er til­tak de som arbei­der for bed­re til­gang til offent­li­ge data har bedt om len­ge, så Kom­mi­sjo­nens for­slag vil anta­ke­lig bli godt mot­tatt. Imple­men­tert fullt ut, vil dis­se reg­le­ne for­enk­le til­gan­gen til data­kil­der bety­de­lig (se vur­de­rin­ger fra Jonat­han Gray på Guar­di­ans Data­b­log).

For­sla­get til end­rin­ger i direk­ti­vet går nå til Rådet og Par­la­men­tet i EU. Der­som for­sla­get over­le­ver den­ne pro­ses­sen, skal det så imple­men­te­res i med­lems­lan­de­ne (og EØS-lan­de­ne).

I til­legg øns­ker Kom­mi­sjo­nen å gå foran med et godt eksem­pel. Den vil i løpet av vår­en 2012 åpne til­gang til sine egne data. En egen por­tal for det­te er under utvik­ling. En pan­euro­pe­isk por­tal der man kan fin­ne data fra de euro­pe­is­ke lan­de­ne på ett sted skal kom­me på plass vår­en 2013. Vide­re loves det 100 mil­lio­ner euro til forsk­ning på tek­no­lo­gi for data­hånd­te­ring. Åpne data skal også prio­ri­te­res i de kom­men­de EU-pro­gram­me­ne for forsk­ning.

Doku­men­ter (alle i pdf):

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen