Folkehelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Folkehelseinstituttet

  Folkehelseinstituttet er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, med helseovervåking, forskning, tjenesteyting og rådgivning som arbeidsfelt. Folkehelseinstituttet skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen, utarbeide folkehelseprofiler for kommuner og fylker og arbeide for å bedre befolkningens helse ved å formidle kunnskap og gi råd om hvordan man kan styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

 • folkehelseloven

  Folkehelseloven er en lov som gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelse. Sammen med forebyggingsbestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven er folkehelseloven et rettslig virkemiddel for å nå samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse, forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller. Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.

  Fra wikipedia

 • Folkehelse

  Folkehelse er «vitenskapen og kunsten å forebygge sykdom, skade, forlenge liv og fremme helse gjennom systematisk innsats og kunnskapsbaserte valg i samfunnet, organisasjoner, offentlige og private, lokalsamfunn og enkeltpersoner» (1920, CEA Winslow).

 • Folkehelseinstituttet

  Folkehelseinstituttet (FHI) er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

  Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig humanitær organisasjon som har som formål å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens.