Folkehelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo Museum

  Statens institutt for folkehelse.

 • Bilde: Oslo Museum

  Statens institutt for folkehelse.

 • Bilde: Oslo Museum

  Statens institutt for folkehelse.

 • Bilde: Oslo Museum

  Statens institutt for folkehelse.

  Fra SNL

 • folkehelseloven

  Folkehelseloven, lov om folkehelsearbeid er av 24. juni 2011 nr. 29 og trådte i kraft 1.1.2012. Folkehelseloven og forebyggingsbestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven er de rettslige virkemidlene for å nå samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse, forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller.Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.

 • Folkehelseinstituttet

  Folkehelseinstituttet er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, med helseovervåking, forskning, tjenesteyting og rådgivning som arbeidsfelt. Folkehelseinstituttet skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen, utarbeide folkehelseprofiler for kommuner og fylker og arbeide for å bedre befolkningens helse ved å formidle kunnskap og gi råd om hvordan man kan styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet.Camilla Stoltenberg er direktør siden 2012.Folkehelseinstituttet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og er myndighetenes faglige rådgiver på områdene smittevern, miljømedisin, epidemiologi, psykisk helse, rettsmedisin og rusmiddelforskning.

  Fra wikipedia

 • Folkehelse

  Folkehelse er «vitenskapen og kunsten å forebygge sykdom, skade, forlenge liv og fremme helse gjennom systematisk innsats og kunnskapsbasert valg av samfunnet, organisasjoner, offentlige og private, lokalsamfunn og enkeltpersoner» (1920, CEA Winslow).

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

  Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig humanitær organisasjon som har som formål å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens.

 • Oslo

  Oslo (mellom 1624 og 1925 Christiania, fra 1877/1897 også skrevet Kristiania) (sørsamisk: Oslove) er Norges hovedstad og største by.