Folkehelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • folkehelse

  Folkehelse er helsetilstanden i ei avgrensa befolkning, eit land eller ein region. Folkehelsa er noko anna og meir enn summen av helsetilstanden til dei enkelte innbyggjarane. Omgrepet tek òg opp i seg økonomiske, fysiske, psykiske og miljømessige forhold som påverkar helsetilstanden. I Noreg blir folkehelse behandla som ei politisk sak, noko som kjem til uttrykk i stortingsmeldinga Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn Meld.

 • Folkehelseinstituttet

  Folkehelseinstituttet er eit forvaltningsorgan under Helse- og omsorgsdepartementet, med helseovervaking, forsking, tenesteyting og rådgiving som arbeidsfelt. Folkehelseinstituttet skal ha oversyn over helsetilstanden i befolkninga og utarbeide folkehelseprofilar for kommunar og fylke. Dei skal også arbeide for å betre helsa i befolkninga ved å formidle kunnskap og gi råd om korleis ein kan styrkje det helsefremjande og førebyggjande arbeidet.

  Fra wikipedia

 • Folkehelse

  Folkehelse er «vitenskapen og kunsten å forebygge sykdom, skade, forlenge liv og fremme helse gjennom systematisk innsats og kunnskapsbaserte valg i samfunnet, organisasjoner, offentlige og private, lokalsamfunn og enkeltpersoner» (1920, CEA Winslow).

 • Liste over Norges helseministre

  Følgende er en liste over Norges helseministre.

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

  Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig humanitær organisasjon med 450 helselag og demensforeninger over hele landet.