Kan informasjon om flokkimmunitet sikre flokkimmunitet?

Å spille på folks kollektive ansvarsfølelse i vaksinekampanjer kan redde liv.

Vak­si­na­sjon er vår bes­te beskyt­tel­se mot en rek­ke smitt­som­me og døde­li­ge syk­dom­mer. Det er imid­ler­tid all­tid enkel­te men­nes­ker som av for­skjel­li­ge grun­ner er for­hind­ret fra å la seg vak­si­ne­re. De kan for eksem­pel være for unge eller aller­gis­ke. Den bes­te måten vi kan beskyt­te dis­se sår­ba­re få på er gjen­nom å opp­nå flok­kim­mu­ni­tet. Det vil si at en til­strek­ke­lig stor majo­ri­tet av befolk­nin­gen blir immu­ni­sert slik at smit­ten ikke len­ger brer seg. På den­ne måten kan til og med enkel­te syk­dom­mer utryd­des. Kop­per ble utryd­det på den­ne måten, og det kan se ut som vi også kan få utryd­det polio gjen­nom vak­si­na­sjons­kam­pan­jer.

I våre dager har vi svært effek­ti­ve og tryg­ge vak­si­ner mot en rek­ke smitt­som­me syk­dom­mer. Like­vel, gjør vak­sineskep­sis eller, noen gan­ger bare man­gel på for­stå­el­se for vik­tig­he­ten av å vak­si­ne­re seg, at vi mis­ter flok­kim­mu­ni­te­ten mot poten­si­elt døde­li­ge syk­dom­mer, som for eksem­pel mes­lin­ger.

Vi er en fors­ker­grup­pe til­knyt­tet Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen og Uni Rese­arch Rok­kan­sen­te­ret, som lur­te på hvor­for helse­myn­dig­he­te­ne i Nor­ge og and­re vest­li­ge land i så liten grad infor­me­rer om flok­kim­mu­ni­tet i vak­si­ne­kam­pan­jer. Kun­ne det være at det vir­ker mot sin hen­sikt å spil­le på den enkel­tes kol­lek­ti­ve ansvar i for­bin­del­se med epi­de­mi­er?

Gut­ter og menn i kø for å få vak­si­ne. Infor­ma­sjon om flok­kim­mu­ni­tet kan øke sjan­sen for at folk lar seg vak­si­ne­re.

For å utfors­ke det­te, gjor­de vi et spørre­un­der­sø­kel­se-eks­pe­ri­ment i Med­bor­ger­pa­ne­let, som ga oss et repre­sen­ta­tivt utvalg av befolk­nin­gen. Vi del­te utval­get i tre til­fel­di­ge grup­per som alle ble fore­lagt et sce­na­rio der en epi­de­mi var på vei til Nor­ge og så skul­le de sva­re på om de vil­le la seg vak­si­ne­re mot syk­dom­men. Den førs­te grup­pen var kon­troll­grup­pe og fikk bare his­to­ri­en om epi­de­mi­en og at det fan­tes en vak­si­ne mot den; den and­re grup­pen fikk i til­legg opp­lys­nin­ger om hvor­dan vak­si­nen vil­le beskyt­te dem mot syk­dom­men og den tred­je grup­pen fikk til­legg­sopp­lys­nin­ger om flok­kim­mu­ni­tet.

Ana­ly­se­ne vis­te at til­legg­sopp­lys­nin­ger om indi­vi­du­el­le for­de­ler med vak­si­ne­ring gjor­de at en del fle­re men­te de vil­le tatt vak­si­nen, men over­ras­ken­de nok, fant vi at opp­lys­nin­ger om flok­kim­mu­ni­tet vir­ket mye ster­ke­re på folks pla­ner om å ta vak­si­nen. Kon­klu­sjo­nen på stu­di­en må der­for bli at vi opp­ford­rer folke­helse­myn­dig­he­te­ne til ofte­re å opp­ly­se om flok­kim­mu­ni­tet og der­med spil­le på folks kol­lek­ti­ve ansvars­fø­lel­se i vak­si­ne­kam­pan­jer.

Len­ke til artik­ke­len:
Could infor­ma­tion about herd immu­ni­ty help us achie­ve herd immu­ni­ty? Evi­den­ce from a popu­la­tion repre­sen­ta­ti­ve sur­vey expe­ri­ment, Scan­di­na­vi­an Jour­nal of Pub­lic Health, mai 2018.

TEMA

S

amfunns
forskni
ng

16 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen