Kan informasjon om flokkimmunitet sikre flokkimmunitet?

Å spille på folks kollektive ansvarsfølelse i vaksinekampanjer kan redde liv.

Vaksi­nasjon er vår beste beskyt­telse mot en rekke smitt­somme og dødelige syk­dom­mer. Det er imi­dler­tid alltid enkelte men­nesker som av forskjel­lige grun­ner er forhin­dret fra å la seg vaksinere. De kan for eksem­pel være for unge eller aller­giske. Den beste måten vi kan beskytte disse sår­bare få på er gjen­nom å opp­nå flokkim­mu­nitet. Det vil si at en tilstrekke­lig stor majoritet av befolknin­gen blir immu­nis­ert slik at smit­ten ikke lenger brer seg. På denne måten kan til og med enkelte syk­dom­mer utry­d­des. Kop­per ble utry­d­det på denne måten, og det kan se ut som vi også kan få utry­d­det polio gjen­nom vaksinasjonskampanjer. 

I våre dager har vi svært effek­tive og trygge vaksin­er mot en rekke smitt­somme syk­dom­mer. Likev­el, gjør vaksi­neskep­sis eller, noen ganger bare man­gel på forståelse for vik­tigheten av å vaksinere seg, at vi mis­ter flokkim­mu­niteten mot poten­sielt dødelige syk­dom­mer, som for eksem­pel meslinger. 

Vi er en forsker­gruppe tilknyt­tet Uni­ver­sitetet i Bergen og Uni Research Rokkansen­teret, som lurte på hvor­for helse­myn­dighetene i Norge og andre vestlige land i så liten grad informer­er om flokkim­mu­nitet i vaksinekam­pan­jer. Kunne det være at det virk­er mot sin hen­sikt å spille på den enkeltes kollek­tive ans­var i forbindelse med epidemier?

Gut­ter og menn i kø for å få vak­sine. Infor­masjon om flokkim­mu­nitet kan øke sjansen for at folk lar seg vaksinere.

For å utforske dette, gjorde vi et spør­re­un­der­søkelse-eksper­i­ment i Med­borg­er­pan­elet, som ga oss et rep­re­sen­ta­tivt utvalg av befolknin­gen. Vi delte utval­get i tre til­feldige grup­per som alle ble fore­lagt et sce­nario der en epi­de­mi var på vei til Norge og så skulle de svare på om de ville la seg vaksinere mot syk­dom­men. Den første grup­pen var kon­troll­gruppe og fikk bare his­to­rien om epi­demien og at det fantes en vak­sine mot den; den andre grup­pen fikk i til­legg opplysninger om hvor­dan vaksi­nen ville beskytte dem mot syk­dom­men og den tred­je grup­pen fikk til­leg­gsop­plysninger om flokkimmunitet. 

Analy­sene viste at til­leg­gsop­plysninger om indi­vidu­elle fordel­er med vaksiner­ing gjorde at en del flere mente de ville tatt vaksi­nen, men over­rask­ende nok, fant vi at opplysninger om flokkim­mu­nitet vir­ket mye sterkere på folks plan­er om å ta vaksi­nen. Kon­klusjo­nen på stu­di­en må der­for bli at vi opp­for­dr­er folke­helse­myn­dighetene til oftere å oppl­yse om flokkim­mu­nitet og dermed spille på folks kollek­tive ans­vars­følelse i vaksinekampanjer. 

Lenke til artikkelen:
Could infor­ma­tion about herd immu­ni­ty help us achieve herd immu­ni­ty? Evi­dence from a pop­u­la­tion rep­re­sen­ta­tive sur­vey exper­i­ment, Scan­di­na­vian Jour­nal of Pub­lic Health, mai 2018.

TEMA

S

amfunns
forskni
ng

16 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen