Data i spillformat øker innsikt og engasjement

Nå som vi har tilgang til mengder av data, hva skal vi gjøre med dem?

Inter­essen for å gjøre datasett fra offentlig sek­tor og andre kilder tilgjen­gelig på nett har økt de siste årene, og tren­den er inter­nasjon­al. Opplagte eksem­pler er den amerikanske reg­jerin­gens data.gov, den britiske data.gov.uk og den varslede norske data.norge.no (ute i en betaver­sjon). Også kom­mer­sielle aktør­er er beg­y­nt å dukke opp. Nylig lanserte Data­Mar­ket tilbyr verk­tøy for datavi­su­alis­er­ing i til­legg til data-tilgang.

Men nå som vi har til­gang til alle disse dataene, hva skal vi gjøre med dem?

En orig­i­nal tilnærm­ing er å intro­dusere ele­menter fra dataspill i pre­sen­tasjo­nen av data. Jeg har særlig vært opp­tatt av å utforske design av datadrevet infor­masjon­s­grafikk som inklud­er­er velk­jente aspek­ter ved spill, slik som mål, regler, beløn­ning, konkur­ranse og avanse­ment. Spillak­tiviter og mål knyttes sam­men med inter­ak­tive han­dlinger som leg­ger til rette for visuell analyse av data. Dette skal opp­muntre til engas­je­ment og læring. Et eksem­pel kan være at spillere må sam­men­ligne en vari­abels verdier visuelt for å opp­nå høy score i et spill. Gjør de det, kan de få muligheten til å forholde seg til dataene på en menings­full og ana­lytisk måte.

I samar­beid med kol­leger ved Rut­gers Uni­ver­si­ty laget jeg nylig et spill kalt Salu­bri­ous Nation (“en sunn nasjon”), hvor vi utforsker denne ideen om spill­bare data. Salu­bri­ous Nation tar amerikanske folke­helse­da­ta, om f.eks. røyk­ing, overvekt og dia­betes, og lager et kart­basert spill med dem. Spillets mål er å gjette hvor­dan det står til med folke­helsen (f.eks. ande­len røykere) i en til­feldig val­gt kom­mune (coun­ty). Spilleren kan skaffe seg et bedre kunnskaps­grunnlag ved å sjekke andre kor­rel­erte demografiske data som andel fat­tige, eller ved å se på hvor­dan grafikken skifter farge når en beveg­er indika­toren (slid­eren) før svaret avgis. Spilleren får poeng basert på hvor nær gjet­nin­gen er virke­ligheten. Hvert nivå tar opp ulike folke­helsetemaer, og til slutt kan spilleren sam­men­ligne sitt resul­tat med hva andre som har fullført spillet har opp­nådd. Neden­for er et skjerm­bilde, og du kan selve prøve spillet.

Sunn eller usunn nasjon? Klikk på bildet og spill selv.

Vi har gjort en net­tbasert studie av Salu­bri­ous Nation der noen titall per­son­er del­tok. Målet var å forstå hvor­dan slik spillak­tig eller spill-lig­nende pre­sen­tasjon av infor­masjon påvirk­er utforsk­ing av data, innsikt og læring — og under­hold­ningsaspek­tet ved det hele. Våre funn vis­er at sam­men­lignet med en stan­dard infor­masjon­s­grafisk pre­sen­tasjon av de samme dataene, klarte den spillak­tige ver­sjo­nen å påvirke spillerens opp­merk­somhet på inter­es­sante måter. Eksem­pelvis fordel­er spillernes inter­ak­sjon med kom­muner seg mer jevnt utover lan­det, siden spillet er lagt opp slik at kom­muner velges ut til­feldig. Dessuten beveg­et spillerne indika­toren mer i den spillak­tige pre­sen­tasjo­nen. Antake­lig for­di dette både var nød­vendig for å avgi et svar såv­el som et hjelpemid­del for å begrunne gjet­nin­gen — siden regionale møn­stre kom­mer til syne når man lek­er seg med indikatoren.

Folk er mer tilbøyelige til å få med seg ting de allerede er enige i. Vårt resul­tat anty­der en mulighet til å få spillere til å inter­essere seg for aspek­ter ved dataene som de ellers ikke ville vært tilbøyelige til å se på. Selv om den spillak­tige pre­sen­tasjo­nen ikke var mer under­hold­ende eller engas­jerende enn van­lig infor­masjon­s­grafikk, demon­str­erer Salu­bri­ous Nation likev­el at målene som er del av spillets logikk kan moti­vere inter­ak­sjon og påvirke både hvor­dan spillerne utforsker dataene og hva slags innsikt de får med seg.

Salu­bri­ous Nation er et første forsøk på utform­ing av spill­bare data og spillak­tig infor­masjon­s­grafikk, og det gjen­står store muligheter for å utforske slike design­grep. Kom­mende kon­septer kan inklud­ere ulike inter­ak­sjon­s­møn­stre (f.eks. spiller mot spiller), spill­res­surs­er (som liv, val­u­ta, pow­er-ups) og mål eller mekanikk (innsam­ling, byg­ging). Videre er det enda flere muligheter for spillak­tige pre­sen­tasjon­er av data, avhengig av datatype (som nettverk, tre­struk­tur, tid­srom, osv.) og ulik visuell fram­still­ing som ikke er kart­basert (node-link, tid­slin­je, osv). Enkelte typer spillmekanikk kan være generelle og lar seg let­tere tilpasse til ulike datatyper, mens andre er mer spe­si­fikke. Vi trenger mer forskn­ing på dette for bedre å forstå i hvilken grad de ulike meto­dene lar seg generalisere.

Inno­vasjonspoten­sialet er stort. Spilli­fis­erin­gen av data trenger ikke å begrens­es til bare pre­sen­tasjon, men kan anven­des på alle del­er av nyhet­spros­essen — som innhent­ing av infor­masjon og dis­tribusjon. Tenk deg spillak­tige mobile app­likasjon­er som motiver­er bruk­erne til å samhan­dle med andre mens de sam­ler infor­masjon. Dette kunne støtte aktiviteter som amatør­forskn­ing, eller gi nyhet­sredak­sjon­er bedre verk­tøy til å hente inn et mang­fold av informasjon.

En kan virke­lig se for seg et spek­ter av kon­septer innen­for området spill­bare data. Noen vil se ut som infor­masjon­s­grafikk, andre mer som enkle videospill, og andre igjen som noe vi ikke engang har tenkt på ennå. Jeg håper at andre vil bli med på å utforske dette fel­tet, slik at flom­men av sam­funns­da­ta som gjøres tilgjen­gelig på nett kan gi mer innsikt til bruk­erne og bli mer engas­jerende og mor­somt for dem å inter­agere med.

Forskn­ingsar­tikkel
Flere detal­jer om Salu­bri­ous Nation og resul­tatene av stu­di­en finnes i en foreløpig ver­sjon (pre-print) av et forskn­ingspa­per (pdf) som vil bli pub­lis­ert i forbindelse med “Con­fer­ence on Human Fac­tors in Com­put­ing Sys­tems” i Van­cou­ver i år. 

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ny artikkel: Data i spill­for­mat øker innsikt og engas­je­ment http://bit.ly/eevk5o […]

  2. […] Så er da også infor­masjons­formidling i spill­for­mat noe jeg er tem­melig inter­essert i, og et tema som vil bli mer utbredt i årene som kom­mer; om man skal tro på alt man leser på Inter­nett øker nem­lig dataformidling i spill­for­mat både innsikt og engasjement. […]

til toppen