FORFATTER

Benedicte Carlsen
Benedicte Carlsen

Instituttleder ved HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen (UiB). Professor (bistilling), Senter for kunnskapsbasert praksis, Høyskolen på Vestlandet (HVL). Hovedfag i sosialantropologi fra UiB og PhD i helsetjenesteforskning fra Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB. Lang erfaring med tverrfaglig forskning innen felt som sykmeldingspraksis, arbeidsmiljø og sykefravær, interaksjon mellom primær- og sekundærhelsetjenesten, forskningsformidling i media og implementering av evidens i klinisk praksis. Har ledet en rekke større forskningsprosjekter. Jobber også med utvikling av metoder for kunnskapsoppsummeringer og meta-analyser, samt for tilrettelegging av funn fra slike meta-studier for beslutningstagere.

https://www.uib.no/personer/Benedicte.Carlsen


1 bidrag