Francis Sejersted

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • I humanitetens og fredens tjeneste

  Deres majesteter, eksellenser, mine damer og herrer. Det er noen blant oss som har en usvikelig tro på at det nytter å gjøre noe for at vår verden skal kunne bli bedre, tryggere, mer menneskevennlig, og som til tross for at oppgavene synes overveldende store, allikevel våger å ta fatt.

 • Vilje til forsoning

  Deres majesteter, eksellenser, mine damer og herrer. Langfredag i år ble det undertegnet en avtale som med rette er blitt sett på som et gjennombrudd i anstrengelsene for å få en fredelig løsning på den langvarige konflikt i Nord-Irland.

 • Å lindre nøden og bekjempe lidelsene

  Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyhet, eksellenser, mine damer og herrer! Det finnes knapt et mer rosverdig formål enn det å bekjempe lidelse, å hjelpe mennesker i de mest utsatte situasjoner, uansett rase eller tilholdssted, til et verdig liv. Noen har også den styrke og den indre drivkraft som skal til for å leve opp til slike idealer.

  Fra SNL

 • Francis Sejersted

  Francis Sejersted, norsk historiker, cand.philol. Han ble dosent i historie i 1971 og professor i sosial og økonomisk historie ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1973.Som professor ved Universitetet i Oslo gjennom 25 år var Francis Sejersted avgjørende i etableringen av økonomisk historie som akademisk disiplin, men han har markert seg vel så tydelig innen politisk historie.Francis Sejersted fikk en fremtredende plass i norsk offentlighet som medlem og leder av en rekke viktige utvalg og komiteer, som Ytringsfrihetskommisjonen, stiftelsen Fritt Ord (der han var styreleder fra 2000 til 2011) og spesielt Den norske Nobelkomite, der han var medlem fra 1982 til 1999, leder fra 1991.

 • embetsmannsstaten

  Embetsmannsstaten er et historiefaglig begrep som sikter til den dominansen som embetsmennene hadde i norsk politikk og statsliv i perioden 1814–1884. Deres makt, interesser og moralnormer var omdreiningspunktet for staten. Begrepets opphavsmann er historiker Jens Arup Seip, og han presenterte det for et større publikum i 1963 i boka Fra embedsmannsstat til ettpartistat og andre essays.

Mer om Francis Sejersted fra Vox Publicas arkiv