Francis Sejersted

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Francis Sejersted

    Francis Sejersted, norsk historiker, cand.philol. Han ble dosent i historie i 1971 og professor i sosial og økonomisk historie ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1973.Som professor ved Universitetet i Oslo gjennom 25 år var Francis Sejersted avgjørende i etableringen av økonomisk historie som akademisk disiplin, men han har markert seg vel så tydelig innen politisk historie.Francis Sejersted fikk en fremtredende plass i norsk offentlighet som medlem og leder av en rekke viktige utvalg og komiteer, som Ytringsfrihetskommisjonen, stiftelsen Fritt Ord (der han var styreleder fra 2000 til 2011) og spesielt Den norske Nobelkomite, der han var medlem fra 1982 til 1999, leder fra 1991.

  • embetsmannsstaten

    Embetsmannsstaten er et historiefaglig begrep som sikter til den dominansen som embetsmennene hadde i norsk politikk og statsliv i perioden 1814–1884. Deres makt, interesser og moralnormer var omdreiningspunktet for staten. Begrepets opphavsmann er historiker Jens Arup Seip, og han presenterte det for et større publikum i 1963 i boka Fra embedsmannsstat til ettpartistat og andre essays.

Mer om Francis Sejersted fra Vox Publicas arkiv