Sejersted: Fjern blasfemiparagrafen

Blasfemiparagrafen sover, men er ikke død. På høy tid å få den fjernet, mener lederen for Ytringsfrihetskommisjonen.

– Reli­gion­skri­tikken har vært kan­skje den vik­tig­ste kri­tikk som har ledet mot et åpnere sam­funn, sier Fran­cis Sejer­st­ed. For åtte år siden kon­klud­erte Ytrings­fri­het­skom­misjo­nen under hans ledelse blant annet med at Grunnlovens para­graf om ytrings­fri­het burde endres og at straf­felovens blas­femi­para­graf burde fjernes. Det første skjed­de i 2004, men straf­felovens para­graf 142 står der fremdeles.

Den som i Norge i ord eller han­dling “offentlig forhån­er eller på en krenk­ende eller sårende måte vis­er ringeakt” for en reli­gion og dens “troslær­dom­mer eller guds­dyrkelse”, kan fort­satt straffes — i teorien. Para­grafen har ikke vært i bruk siden for­fat­teren Arnulf Øver­land ble tiltalt i 1933 etter at han holdt fore­draget Kris­ten­dom­men — den tiende lan­de­plage (han ble fri­fun­net i lagret­ten). Den har der­for vært ansett som sovende, men i sin innstill­ing advarte Ytrings­fri­het­skom­misjon om at para­grafen kunne komme til å få fornyet aktu­alitet i et mer flerkul­turelt sam­funn, særlig med hen­blikk på den vok­sende mus­limske minoriteten. “Fra et fun­da­men­tal­is­tisk ståst­ed vil nesten enhver kri­tikk kunne ses på som blas­femisk,” påpek­te kommisjonen.

Fran­cis Sejer­st­ed under åpnin­gen av utstill­ing i Nobels Fredssen­ter 25. sep­tem­ber (foto: Ter­je Bendiksby/Nobels Fredssenter)

En autoritetsvern-para­graf
Sejer­st­ed gjen­tok advarse­len da han sist uke innledet ved åpnin­gen av “Hvor går grensen?”, Nobels Fredssen­ters utstill­ing om ytrings­fri­het. Sejer­st­ed er styre­for­mann i Fritt Ord, som har finan­siert utstillingen.

– Blas­femi­para­grafen er en typisk autoritetsvern-para­graf, som over­later til autoritetene å bestemme hvor grensen går og hva man kan straffes for, sa Sejersted.

I denne sam­men­heng er autoritetene presteskapet, utdyper han i inter­vju med Vox Pub­li­ca. — De som kan definere blas­fe­mi er presteskapet. Skal presteskapet sitte der, enten de kristne eller de islamske eller hvem det måtte være, og definere hva som er straff­bart ifølge norsk lov?

Sejer­st­ed ser par­al­leller mel­lom kon­flik­ter som har utspilt seg tidligere rundt provoserende ytringer ret­tet mot kris­ten­dom­men, og dagens kon­frontasjon­er mel­lom islam og lib­erale verdier.

– De vold­somme reak­sjonene på Muhammed-teg­nin­gene er tankevekkende. Kan­skje hadde man ikke tatt høyde for hvor krenk­ende de vir­ket. Det kan jo ikke være noe mål i seg selv å krenke. På den annen side kan det i visse situ­asjon­er være nød­vendig også å krenke for å skape et åpnere sam­funn. Det er helt par­al­lelt med kris­ten­dom­men. Opprin­nelig har reli­gion­skri­tikken møtt veldig mot­stand, sier han.

I dag har vi lært at det må utvis­es stor tol­er­anse i et åpent sam­funn, framhev­er Sejer­st­ed. Man kan mis­like blas­femiske ytringer uten å kreve straff for dem som kom­mer med dem.

Pro­vokasjonenes verdi
Sejer­st­ed lar det skinne igjen­nom at han per­son­lig ikke har særlig sans for den svenske kun­st­neren Lars Vilks’ “ron­dell­hund”, selv om han men­er pro­vokasjon­er kan ha en ver­di på lang sikt.

Blas­femisk? Scene fra Mon­ty Pythons Life of Bri­an. Fil­men ble for­budt av den statlige film­sen­suren i Norge i 1979, men tillatt vist fra 1981.

– Det er en slags dialek­tikk. Man kan utmer­ket godt se kon­flik­ter som heldig på lang sikt, sier han. Sterke kon­flik­ter baner ofte vei for større åpen­het senere.

– Det er inter­es­sant at reak­sjonene på Vilks’ teg­n­ing som vel bare var ment å være provoserende, er svakere enn på Jyl­lands-Postens teg­ninger. Kan­skje vi er kom­met et stykke videre mot større tol­er­anse, spør Sejersted.

Kom­misjon­s­medlem­mer for sletting
Blas­femi­para­grafen kan komme på den poli­tiske dag­sor­de­nen allerede i høst, i forbindelse med en revisjon av straf­feloven. Reg­jerin­gen vil sende endrings­forslag til Stortinget i to omganger, en i høst og en til neste år. Blas­femi­para­grafen kan være med i den første propo­sisjo­nen, oppl­yser Justis­de­parte­mentet. Reg­jerin­gen har ikke gått ut med hva den vil fores­lå, men det er nå fler­tall på Stortinget for å stryke paragrafen.

En under­søkelse blant medlemmene i Ytrings­fri­het­skom­misjo­nen som Vox Pub­li­ca har gjort i samar­beid med Nobels Fredssen­ter og Uke­brevet Mandag Mor­gen, tyder på at det fort­satt er sterk støtte for en fjern­ing av para­grafen blant medlemmene. Av de 11 som har svart sier ni at det vil være pos­i­tivt om blas­femi­para­grafen slettes. En men­er det vil være neg­a­tivt, mens en svar­er at det ikke vil ha noen betydning.

Offent­lighet vern mot diskriminering
Et gjen­nom­gang­stema i Ytrings­fri­het­skom­misjo­nens rap­port var at det offentlige rom er det beste stedet for “renselse og utluft­ning”. Også såkalte “uønskede ytringer” har sin funksjon. Ekstreme syn­spunk­ter bør frem i lyset og bek­jem­pes med argu­menter og kunnskap, ikke med lov­for­bud og straff, slo kom­misjo­nen fast. Dette er noe Sejer­st­ed gjerne gjen­tar i dagens kontekst.

Ayaan Hir­si Ali og Theo van Gogh. Fra utstill­in­gen om ytrings­fri­het på Nobels Fredssen­ter. (foto: Olav A. Øvrebø)

– Man må kunne diskutere reli­gion, poli­tikk — hva det måtte være, og tol­erere upop­ulære eller ekstreme stand­punk­ter i den sam­men­heng, uten å ha trusse­len om straff hen­gende over hodet, sier han. — Prin­sip­pet er at trol­let sprekker når det kom­mer ut i solen.

Pro­vokasjon­er ret­tet mot religiøse autoriteter er én ting, rasis­tiske ytringer en ganske annen. Men også her kan åpen­het være det beste for sam­fun­net, men­er Fran­cis Sejer­st­ed, og bruk­er den såkalte Sjølie-sak­en som eksem­pel. Nynazis­ten Ter­je Sjølie holdt en tale med grove utfall mot jøder og innvan­drere i Askim i 2000.

– Sak­en foran­ledi­get en stor anti­ra­sis­tisk demon­strasjon i Oslo. Det vis­er hvor­dan offent­lighet kan fun­gere pos­i­tivt. Kon­frontasjo­nen omkring dette gener­erte anti­ra­sis­tiske stemninger og bevis­st­gjorde folk på hva dette var, sier Sejer­st­ed. I 2002 ble Sjølie fri­fun­net av Høyesterett for brudd på rasismeparagrafen.

– Debatt omkring hvor grensene går er svært vik­tig for å bevis­st­gjøre folk på ver­di­en av ytrings­fri­het. Hvis offent­ligheten fun­ger­er som den burde, ideelt sett, er det også det beste vern mot diskrim­iner­ing, for eksem­pel, sier Sejersted.

Fra Stru­ensee til blogging
Det er ikke bare reli­gion­skri­tikk som tester grensene for ytrings­fri­heten i våre dager. Inter­nett har sen­ket terske­len for ytringer, og i debat­tforaer, blog­ger og net­tavis­er går det til tider hardt og hen­synsløst for seg. Sejer­st­ed ser de nye are­naene som en stort sett pos­i­tiv utvikling. His­torik­eren sam­men­lign­er dagens situ­asjon med den brå lib­er­alis­erin­gen stats­man­nen Johann Friedrich Stru­ensee sør­get for i Dan­mark-Norge i 1770-årene. Forhåndssen­suren av tryk­te skrifter ble opphevet.

– Plut­selig kom en strøm av anonyme pam­flet­ter som slo ellevilt i alle ret­ninger. Nå er det fritt frem på blog­ger og stort vir­var som i 1770-årene, sier Sejersted.

Den ofte kon­fron­terende stilen på net­tet har såv­el gode som dårlige sider, slik han ser det. — Men vi må tro at etter hvert vil også ytringskul­turen på net­tet komme inn i mer ordnede former.

Ansat­te og varslere presses
Ved siden av blas­femis­pørsmålet, hvilke aktuelle utfor­dringer eller trusler mot ytrings­fri­heten men­er så Sejer­st­ed peker seg ut i dag? Ansattes ytrings­fri­het er i ferd med å bli mer begrenset, advar­er han.

– Ansat­te vil ofte ha en kunnskap som er nød­vendig for den åpne opplyste sam­tale. En debatt om Forsvaret ville for eksem­pel være helt avhengig av at off­iserenes forskjel­lige syn­spunk­ter kom­mer frem. Her må man var­somt avveie hen­synet til offent­lighetens krav på opplysning med hen­synet til lojalitet mot egen arbei­d­splass, sier Sejersted.

Et annet prob­lem er varslerne. Her er Sejer­st­ed på lin­je med flere andre som peker på at det er blitt vanske­ligere å si fra om kri­tikkverdi­ge forhold på egen arbei­d­splass de siste årene, både i offentlige og pri­vate virksomheter.

For­bud mot kri­tikk er totalitarisme
Disse sak­ene er vik­tige nok, men blir små i forhold til de virke­lig store utfor­drin­gene for ytrings­fri­heten uten­for Norges grenser, men­er Sejersted.

Fra utstill­in­gen om ytrings­fri­het på Nobels Fredssen­ter (foto: Olav A. Øvrebø)

– Det store prob­lemet inter­nasjon­alt sett er autoritetsver­net, kneblin­gen av den poli­tiske oppo­sisjon eller ten­densen til å for­by kri­tikk av dem med makt. Vi ser en utvikling i Rus­s­land, for eksem­pel, helt klart mot en innskrenkn­ing av ytrings­fri­heten. Vi vet ikke hva som kom­mer til å skje i Kina, men der jo fremde­les ytrings­fri­heten under­trykket. I store del­er av ver­den er det fremde­les for­budt og for­bun­det med repre­salier å komme med poli­tisk kri­tikk. Det er det store prob­lem, og det er en trussel ikke bare mot den enkeltes integritet, det er også en trussel mot ver­dens­fre­den. Å utelukke kri­tikk og argu­men­tasjon er i seg selv en form for total­i­tarisme. Og total­i­taris­men er i sin natur aggres­siv, sier Sejersted.

TEMA

Y

tringsf
rihet i
Norge

39 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] der­fra dan­ner fort­satt ram­men om ord­skiftet, enten det dreier seg om rasis­mepara­grafen, blas­femi­para­grafen eller en mer generell ytrings­fri­het og hvem som har ans­varet for at den er reell. I all hovedsak […]

til toppen