Informasjonsvitenskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Informasjonsvitenskap

  Fra SNL

 • geografisk informasjonsvitenskap

  Geografisk informasjonsvitenskap er læren om geografisk informasjon og håndtering av dette.Faget omfatter blant annet: kognitive aspekter ved geografiske fenomener, målestokk og generalisering for geografiske fenomener, metoder for modellering, måling og representasjon av geografiske fenomener referansesystemer for rom, tid og attributter – herunder målingsnivå for attributter, datastrukturer og algoritmer for representasjon og håndtering av geografiske data representasjon og håndtering av feil og unøyaktigheter i geografiske data formater og protokoller for utveksling av geografiske data metoder for måling av geografiske fenomener (datafangst); inkludert plattformer (satellitter, fly, landoverflaten) og sensortyper (bildedannende, avstandsmålere, vinkelmålere, radar, ekkolodd, seismikk) analyse av geografiske fenomener (romlig statistikk, nettverksanalyse, nabolagsanalyse, topologisk analyse, avstand); representasjon og analyse av forhold mellom geografiske fenomener visualisering av geografiske fenomener etiske, organisatoriske problemstillinger ved geografisk informasjon og håndtering av denne .

 • geografisk informasjonssystem

  Geografisk informasjonssystem er programvare for innsamling, organisering, lagring, analyse og visualisering av geografisk informasjon. Forkortelsen GIS brukes på engelsk også for Geographical Information Science eller geografisk informasjonsvitenskap på norsk. .

  Fra wikipedia

 • Informasjon

  I dagligtalen har informasjon å gjøre med opplysning, etterretning, underretning, neddelelse, beskjed, tilbakemelding, opplæring, undervisning og viten.

 • Informasjonsvitenskap

  Informasjonsvitenskap er studiet av hvordan individer, grupper, organisasjoner og samfunn kan bruke, faktisk bruker og bør bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

 • Kategori (informasjonsvitenskap)

  Kategorier i informasjonsvitenskapen er studiet av hvordan data best struktureres for å gi best ytelse, det være seg i form av utnyttelse av maskinressurser, såvel som arbeidshastighet.