Nettlisens — en ide å diskutere?

Videoreportasje om Norsk Journalistlags forslag til ny mediestøtte.

Stu­den­ter ved Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap, UiB har laget vide­o­re­por­tas­je om net­tlisens, Norsk Jour­nal­ist­lags (NJ) forslag til en ny støt­te­ord­ning for medi­er (se neden­for). NJ ønsker at ord­nin­gen skal bli utre­det, og har kom­met med ideen i debat­ten om medi­estøtte.

Du kan lese mer om NJs forslag i organ­isas­jo­nens notat om medi­estøtte (pdf). Her er et utdrag:

Lisen­savgiften vil være en betal­ing for til­gang på redak­sjonelt innhold, og skal gå tilbake til bran­sjen. Rent prak­tisk vil det si at lisensen betales som en del av net­tabon­nementet. Pen­gene sam­les i et fond, og går tilbake til net­tavisene. Lisensen går alt­så ikke via statskassen, men fra net­tbruk­erne til innhold­sleverandørene. Fordelin­gen skjer ut fra mediepoli­tisk målset­tinger, på lin­je med sys­temet for pro­duk­sjon­stil­skudd til aviser.

Ideen har blitt møtt med mye kri­tikk, og kri­tikere kom­mer til orde også i vide­o­re­por­tas­jen. Hva men­er du — har net­tlisens noe for seg?

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Om avisene vil ha betalt for infor­masjo­nen de leg­ger ut på nett, så må de ta seg betalt for det gjen­nom bruk­erne, f.eks. ved at de tar i bruk net­tbaserte betal­ingst­jen­ester. Ikke tving det på brukere av nett gjen­nom staten.

    Om avisene finner en betal­ingsmod­ell som er lev­elig for dem og deres brukere, vil de klare seg.

  2. Anonym says:

    Net­tlisens er et annet ord for tyveri, man avhenger av net­tet for bankre­laterte tjen­ester. Dette ini­tia­tivet må forhindres!

til toppen