Nettlisens — en ide å diskutere?

Videoreportasje om Norsk Journalistlags forslag til ny mediestøtte.

Stu­den­ter ved Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap, UiB har laget video­re­por­ta­sje om nett­li­sens, Norsk Jour­na­list­lags (NJ) for­slag til en ny støtte­ord­ning for medi­er (se neden­for). NJ øns­ker at ord­nin­gen skal bli utre­det, og har kom­met med ide­en i debat­ten om medie­støt­te.

Du kan lese mer om NJs for­slag i orga­ni­sa­sjo­nens notat om medie­støt­te (pdf). Her er et utdrag:

Lisens­av­gif­ten vil være en beta­ling for til­gang på redak­sjo­nelt inn­hold, og skal gå til­ba­ke til bran­sjen. Rent prak­tisk vil det si at lisen­sen beta­les som en del av nett­abon­ne­men­tet. Pen­ge­ne sam­les i et fond, og går til­ba­ke til nett­avi­se­ne. Lisen­sen går alt­så ikke via stats­kas­sen, men fra nett­bru­ker­ne til inn­holds­le­ve­ran­dø­re­ne. For­de­lin­gen skjer ut fra medie­po­li­tisk mål­set­tin­ger, på lin­je med sys­te­met for pro­duk­sjons­til­skudd til aviser.

Ide­en har blitt møtt med mye kri­tikk, og kri­ti­ke­re kom­mer til orde også i video­re­por­ta­sjen. Hva mener du — har nett­li­sens noe for seg?

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Om avi­se­ne vil ha betalt for infor­ma­sjo­nen de leg­ger ut på nett, så må de ta seg betalt for det gjen­nom bru­ker­ne, f.eks. ved at de tar i bruk nett­ba­ser­te beta­lings­tje­nes­ter. Ikke tving det på bru­ke­re av nett gjen­nom staten.

    Om avi­se­ne fin­ner en beta­lings­mo­dell som er leve­lig for dem og deres bru­ke­re, vil de kla­re seg.

  2. Anonym says:

    Nett­li­sens er et annet ord for tyve­ri, man avhen­ger av net­tet for bank­re­la­ter­te tje­nes­ter. Det­te ini­tia­ti­vet må forhindres!

til toppen