FORFATTER

Eirik Stavelin
Eirik Stavelin

Postdoktor i datastøttet journalistikk (computational journalism) ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

http://stavelin.com/blog/


22 bidrag

Faktisk lettere gjort enn sagt

Hvis fake news er et pro­blem i dag, så lig­ger det an til å bli mye vans­ke­li­ge­re i frem­ti­den. Ny tek­no­lo­gi gjør at vi ikke bare tren­ger å veri­fi­se­re om det som sies er sant, men også om det i det hele tatt ble sagt. 

 

Nyheter — fra bruk og kast til intelligent gjenbruk

Jere­my Evans for­sø­ker å ta struk­tu­rert jour­na­lis­tikk et skritt vide­re med explaain.com. Kjer­nen i ide­en er å lage jour­na­lis­tikk som ska­le­rer med hver story som skri­ves, som ikke kas­ter gårs­da­gens nyhe­ter for å star­te med blan­ke ark hver dag, men som byg­ger en kunn­skaps­data­base som sta­dig vokser. 

 
 
til toppen