Samstemmer: forskningsmetode ble prisvinner

Mitt mål er å finne ut hvordan et dashbord for journalister bygget på stortingsdata bør se ut.

Samstemmer.net vant første­pre­mie i kate­go­ri­en for apper laget av enkelt­per­soner i DIFI og IKT-Nor­ges kon­kur­ran­se apps4norge. Sam­stem­mer star­tet her på Vox Pub­li­ca. For omtrent et år siden und­ret jeg «Stor­tings­da­ta­ene er her! Hva nå?». I kom­men­tar­fel­tet kom det fram at Edda Media (som tid­li­ge­re had­de laget en spen­nen­de, men kort­livd tje­nes­te i Bus­ke­rud­ben­ken for Dram­mens Tiden­de) ikke kom til å gjø­re noe, men at de like­vel så nytte­ver­di i data­set­tet.

Skal du ha noe gjort så må du gjø­re det selv, heter det. Som sagt, så gjort — koden som jeg del­te i fjor (som kun hen­ter data) ble videre­ut­vik­let og auto­ma­ti­sert. Mitt mål er å fin­ne ut hvor­dan et dash­bord for jour­na­lis­ter byg­get på den­ne typen data bør se ut. Å fors­ke på den­ne måten heter design scien­ce – ite­ra­tiv design som forsk­nings­me­to­de – som er van­lig i infor­ma­sjons­vi­ten­skap, og er en mor­som måte å job­be på. For å få dia­lo­gen i gang med stor­tings­re­por­te­re laget jeg noen eksemp­ler på ting vi kan gjø­re. Vi kan fin­ne «out­li­ers», som de som stil­ler flest eller fær­rest spørs­mål, eller bru­ker det mest avan­ser­te språ­ket i spørs­må­le­ne sine. Vi kan lage nett­verk av spørs­mål, eller hvor likt repre­sen­tan­te­ne stem­mer. Ved bruk av kvan­ti­ta­ti­ve meto­der fra stats­vi­ten­ska­pen kan vi også reg­ne ut hvem som er «lengst til høy­re i høy­re» eller «venst­re i venst­re» og visu­ali­se­re resul­ta­tet. Blant annet. Samstemmer.net har mer.

Samstemmer.net er basert på data fra Stor­tin­gets data­tje­neste, som var et hyg­ge­lig bekjent­skap å gjøre i utvik­lings­fa­sen. Å få denne mel­din­gen fra twit­ter var gøy!

Samstemmer.net er basert på data fra Stor­tin­gets data­tje­neste, som var et hyg­ge­lig bekjent­skap å gjø­re i utvik­lings­fa­sen. Å få den­ne mel­din­gen fra twit­ter var gøy!

Enkel­te av tin­ge­ne jeg gjør er direk­te uri­me­lig, som å ran­ge­re Stor­tin­get etter les­bar­het (med LIX) og å peke ut repre­sen­tan­te­ne som «ald­ri» duk­ker opp for å vote­re. Det­te er gjort for å vise fram data fra API­et og å set­te i gang dis­ku­sjo­nen med eks­per­te­ne — stor­tings­re­por­ter­ne. Det er deres kunn­skap og erfa­ring jeg øns­ker å for­stå for å fin­ne ut hvor­dan et infor­ma­sjons­sys­tem som det­te bør se ut og opp­fø­re seg for å støt­tes deres rol­le. Men hva er vik­tig? Hva er nyt­tig?

Vei­en vide­re nå er å ana­ly­se­re inter­vju­ene med nors­ke stor­tings­re­por­te­re og sam­le kunn­ska­pen der­fra. Det­te vil bli delt sam­men med koden på Git­hub Den som øns­ker å hjel­pe meg å videre­ut­vik­le Sam­stem­mer er hjer­te­lig vel­kom­men. Koden er skre­vet i pyt­hon med hjelp av djan­go, og bru­ker d3js til de fles­te gra­fer og visu­ali­se­rin­ger.

Proto­ty­per på infor­ma­sjons­sys­te­mer laget av stu­den­ter plei­er nor­malt ikke å få opp­merk­som­het. Det er klas­sen og sen­sor, stort sett, som får sett og prøvd dem. I Apps4­Nor­ge-kon­kur­ran­sen var det fle­re skole­opp­ga­ver som del­tok, og vi får håpe det blir fle­re sli­ke nasjo­na­le kon­kur­ran­ser og sør­ge for at stu­dent­mil­jø­ene får det­te med seg – det er vel­dig hyg­ge­lig at fle­re får inn­syn i hva vi dri­ver med i uni­ver­si­tets­mil­jø­et.

TEMA

J

ournali
stikk

135 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen