Samstemmer: forskningsmetode ble prisvinner

Mitt mål er å finne ut hvordan et dashbord for journalister bygget på stortingsdata bør se ut.

Samstemmer.net vant førstepremie i kat­e­gorien for apper laget av enkelt­per­son­er i DIFI og IKT-Norges konkur­ranse apps4norge. Sam­stem­mer startet her på Vox Pub­li­ca. For omtrent et år siden undret jeg “Stort­ings­dataene er her! Hva nå?”. I kom­men­tar­fel­tet kom det fram at Edda Media (som tidligere hadde laget en spen­nende, men kortlivd tjen­este i Buskerud­benken for Dram­mens Tidende) ikke kom til å gjøre noe, men at de likev­el så nyt­tever­di i dataset­tet.

Skal du ha noe gjort så må du gjøre det selv, het­er det. Som sagt, så gjort — koden som jeg delte i fjor (som kun hen­ter data) ble videreutviklet og automa­tis­ert. Mitt mål er å finne ut hvor­dan et dash­bord for jour­nal­is­ter bygget på denne typen data bør se ut. Å forske på denne måten het­er design sci­ence – iter­a­tiv design som forskn­ingsme­tode – som er van­lig i infor­masjonsviten­skap, og er en mor­som måte å jobbe på. For å få dialo­gen i gang med stort­ingsre­portere laget jeg noen eksem­pler på ting vi kan gjøre. Vi kan finne “out­liers”, som de som stiller flest eller fær­rest spørsmål, eller bruk­er det mest avanserte språket i spørsmå­lene sine. Vi kan lage nettverk av spørsmål, eller hvor likt rep­re­sen­tan­tene stem­mer. Ved bruk av kvan­ti­ta­tive metoder fra statsviten­skapen kan vi også reg­ne ut hvem som er “lengst til høyre i høyre” eller “ven­stre i ven­stre” og visu­alis­ere resul­tatet. Blant annet. Samstemmer.net har mer. 

Samstemmer.net er basert på data fra Stor­tin­gets data­tje­neste, som var et hyg­ge­lig bekjent­skap å gjøre i utvik­lings­fa­sen. Å få denne mel­din­gen fra twit­ter var gøy!

Samstemmer.net er basert på data fra Stor­tin­gets data­tje­neste, som var et hyg­ge­lig bekjent­skap å gjøre i utvik­lings­fa­sen. Å få denne mel­din­gen fra twit­ter var gøy!

Enkelte av tin­gene jeg gjør er direk­te urimelig, som å ran­gere Stortinget etter les­barhet (med LIX) og å peke ut rep­re­sen­tan­tene som “aldri” dukker opp for å votere. Dette er gjort for å vise fram data fra API­et og å sette i gang diskusjo­nen med ekspertene — stort­ingsre­porterne. Det er deres kunnskap og erfar­ing jeg ønsker å forstå for å finne ut hvor­dan et infor­masjon­ssys­tem som dette bør se ut og oppføre seg for å støttes deres rolle. Men hva er vik­tig? Hva er nyttig?

Veien videre nå er å analy­sere inter­vjuene med norske stort­ingsre­portere og sam­le kunnskapen der­fra. Dette vil bli delt sam­men med koden på Github Den som ønsker å hjelpe meg å videreutvikle Sam­stem­mer er hjertelig velkom­men. Koden er skrevet i python med hjelp av djan­go, og bruk­er d3js til de fleste grafer og visualiseringer.

Pro­to­typer på infor­masjon­ssys­te­mer laget av stu­den­ter pleier nor­malt ikke å få opp­merk­somhet. Det er klassen og sen­sor, stort sett, som får sett og prøvd dem. I App­s4Norge-konkur­ransen var det flere skoleopp­gaver som del­tok, og vi får håpe det blir flere slike nasjonale konkur­ranser og sørge for at stu­dent­miljøene får dette med seg – det er veldig hyggelig at flere får innsyn i hva vi dri­ver med i universitetsmiljøet. 

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen