Integrering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Integrering

  Fra SNL

 • integrering

  Integrering, integrasjon, er i dagligforståelsen en betegnelse på innlemmelsen av innvandrere i majoritetssamfunnet. At integrering som begrep er blitt knyttet til innvandrere har sammenheng med den økte innvandringen Norge har opplevd siden 1970-tallet. Samfunnsmessig integrasjon av nye minoriteter har blitt et politisk mål. Det har gitt økt debatt om hva integrasjon innebærer og hvordan det skal foregå.

 • integrering

  Integrering vil si at barn og ungdom med ulike funksjonshemninger så langt råd er skal få sin utdanning i den vanlige skolen. I norsk skole er det et mål å integrere flest mulig funksjonshemmede elever i den ordinære undervisning ved den skolen elevene sogner til. Integrering brukes også som begrep innen pedagogisk teori om undervisning og innen sosiologien.

  Fra wikipedia

 • Integrering

  Integrering kan vise til:

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et norsk statlig direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet og har ansvar for å iverksette regjeringens integreringspolitikk.

 • Sosial integrasjon

  Sosial integrasjon er en sosial prosess som innen sosiologien defineres som «en prosess som fører til at ulike sosiale enheter (individer, grupper, kulturer, nasjoner) forenes», eller som «samhørigheten mellom samfunnsmedlemmene».Integrering eller integrasjon brukes også om innlemming av innvandrere i majoritetssamfunnet.