Forskningsformidling i politiske minefelt

Forskere på politisk kontroversielle emner kan oppleve at både integritet og troverdighet blir angrepet når resultatene skal formidles. Mange kan reagere med å trekke seg vekk fra offentligheten, forteller sosiolog og migrasjonsforsker Mette Andersson.

Allerede tidlig i arbei­d­slivet opplevde Mette Ander­s­son hvor­dan det å være forsker på migrasjons­fel­tet, gjør at folk du møter i hverda­gen til­leg­ger deg meninger om temaet. Å være forsker på betente temaer kan oppleves som å nav­igere et poli­tisk mine­felt med hard objek­tivitet som eneste hjelpemiddel. 

Ander­s­son har inter­vjuet 31 migrasjons­forskere om hvilke vur­deringer de gjør når de går ut i offent­ligheten for å formi­dle sine resul­tater, og hvilke opplevelser de sit­ter igjen med. Det har blitt til boka Kam­p­en om viten­skape­ligheten  Forskn­ingskom­mu­nikasjon i et poli­tisk betent felt, som kom ut i høst. I dette inter­vjuet forteller hun om sine funn.

Formidlingens pris

I Kam­p­en om viten­skape­ligheten skriv­er Mette Ander­s­son at et gjen­nom­gang­stema for boka er hva det bør koste å dri­ve med forskn­ings­formidling. Å være forsker på betente temaer som ofte vies mye plass i medi­ene, kan bringe med seg utfor­dringer som andre forskere aldri trenger bekym­re seg for. Det kan stilles spørsmål ved din forskn­ingsmes­sige integritet, om du er i lom­men på stat eller poli­tikere, men også det som verre er. Flere av migrasjons­forskerne som Ander­s­son inter­vjuer forteller at de har opplevd å bli plassert på “landssvikerlis­ter” på net­tet, og at de har fått trusler etter medieopp­tre­den­er. Ander­s­son forteller at det før­er til at forskere tilpass­er seg mediehverda­gen de kom­mer ut i idet de formidler.

– Hvis du er erfaren i dette fel­tet, tenker du gjen­nom hvor­dan det du sier kan bli plassert og koblet til ulike poli­tiske ståst­ed­er. Du kan ikke nød­vendigvis unngå det, sier Mette Ander­s­son. Foto: Uni­ver­sitetet i Oslo

– Hvis du er erfaren i dette fel­tet, tenker du gjen­nom hvor­dan det du sier kan bli plassert og koblet til ulike poli­tiske ståst­ed­er. Du kan ikke nød­vendigvis unngå det. Du forsøk­er å formi­dle så nyansert som mulig det som er dine funn, men du skal ut i en offent­lighet og en mediel­ogikk som ikke nød­vendigvis preges av akku­rat det samme fokuset på nyanse som forskn­ing gjør. For­di det skal være klarere blir det omformet, og der­for let­tere å koble til eksplisitte poli­tiske stand­punk­ter på migrasjons­fel­tet, sier Ander­s­son til Vox Publica.

Et begrenset ytringsrom

Nøy­tralitet er sen­tralt for mange av forskerne Ander­s­son inter­vjuer. En ønsker gjerne å komme anklager om poli­tisk tilhørighet og lig­nende i forkjøpet, og der­for å framtre så verdinøy­tralt som mulig. En kan spørre seg hvilke kon­sekvenser det får for formidlin­gen, og om det begrenser forskernes ytringsrom.

– Jeg tror nok at det har vært en ten­dens de siste årene til at man verken tør det eller ønsker å være nor­ma­tiv. Forskerne ork­er ikke å stå i den debat­ten, hvor de får så mye pes. Noe som jeg tenker på et vis er synd, men det er også vik­tig at forskere skiller mel­lom når de uttaler seg bare på basis av en ren beskriv­else av resul­tater fra sitt for­rige pros­jekt og et mer overord­net per­spek­tiv, for eksem­pel på migrasjon og Norge som flerkul­turelt sam­funn, som de har oppar­bei­det seg over flere år.

I boka påpeker Ander­s­son at det i prak­sis er umulig helt og hold­ent å unngå et nor­ma­tivt ele­ment, for­di det å forske sam­funnsviten­skapelig innebær­er å ta nor­ma­tive beslut­ninger. Forskn­ings­fokus, teo­retiske per­spek­tiv­er og hvilke defin­isjon­er man benyt­ter seg av er alle nor­ma­tive vurderinger.

– Jeg kom­menter­er at sam­funns­forskn­ing i stor grad han­dler om pros­ess­er som er nor­ma­tivt fun­dert i sam­fun­net. Det er en amerikan­sk sosi­olog, Andrew Abbott, som er opp­tatt av dette med hva som er det empiriske og hva som er det nor­ma­tive. Han bruk­er et eksem­pel om at vi ser på en gutt som står og teg­n­er på en vegg i en bygate. Det er et empirisk fak­tum at denne gut­ten teg­n­er på en vegg. Men hva det innebær­er som et sam­funns­mes­sig fenomen, er det litt mer strid om. Er det han gjør en teg­n­ing? Er det kun­st? Er det uttrykk for mot­stand? Er det graf­fi­ti, og er i så fall graf­fi­ti noe pos­i­tivt eller neg­a­tivt? Det er et hav av ulike tolkninger som åpn­er seg med en gang du snakker om sam­funnsviten­skap. Men det at vi har det er ikke noe som ikke for­p­lik­ter oss til å gjøre så redelig og god metodisk og gjen­nom­sik­tig forskn­ing som mulig. Det er helt sen­tralt for at forsknin­gen skal få legitimitet.

Nye forskere – nye utfordringer

Ander­s­son gjør i boka et poeng ut av å inter­vjue ulike gen­erasjon­er migrasjons­forskere, for å utforske om det finnes forskjeller i hvilke opplevelser de ferskere forskerne har av å formi­dle til offent­ligheten i forhold til dem som har holdt på en stund. Av de yngre forskerne fantes det mange som i utgangspunk­tet var pos­i­tive til medi­ene og deres hen­ven­delser, men det fantes også opplevelser som gikk igjen og som ble opplevd som min­dre givende.

Mette Ander­ssons bok er fritt tilgjen­gelig via Idunn.

– Jeg bruk­er noen eksem­pler på et par opplevelser fra noen yngre stipen­di­ater, som i første møte med medi­ene er veldig pos­i­tive, for­di de vet at når de er i still­inger på uni­ver­sitetet, så skal de formi­dle. Da har de tatt seg bryet og brukt lang tid på å svare på jour­nal­is­ters spørsmål og gi masse bak­grunns­ma­te­ri­ale eller bli inter­vjuet, og blitt lovet at deres per­spek­tiv skal komme fram. Så har de opplevd at det ikke skjer, for da skal medi­ene ha en vin­kling hvor van­lige folk skal komme fram. Og det at de ikke kred­iter­er forskerne i det hele tatt, for å ha gitt et bak­grunnsper­spek­tiv og bak­grunnsin­for­masjon, det opplever de som ganske ille og at det er mis­bruk av tid og ekspertise.

At det å ikke bli kred­itert kan oppleves som sårt, er noe Ander­s­son men­er jour­nal­is­tene kan ta hen­syn til når de hen­ven­der seg til forskerne.

– Jour­nal­is­ter kan prøve å finne ut om det er en ny og ung forsker når de tar kon­takt, og ta hen­syn til de unge. De som er erfarne, de er vant til å bli brukt som kilde for bak­grunnsin­for­masjon og synes det er helt gre­it. De har ikke så stort behov for å bli kred­itert selv, for­di at de kan­skje tenker at de har vært nok i media. Når en forsker for første gang blir kon­tak­tet og leg­ger inn masse innsats og er pos­i­tiv over­for medi­ene, så er det gre­it av medi­ene å behan­dle den forskeren på en god måte tilbake, og ta alvorlig å kred­itere forskeren for infor­masjo­nen de får.

Medienes ansvar

Redak­sjonelt sett råder hun også medi­ene til å tenke over hvor­dan de kan tilret­te­legge for å beskytte forskere som tar for seg betente temaer fra ube­hagelige opplevelser i etterkant. Hun forteller at det er spe­sielt vik­tig å reflek­tere rundt bruk av kommentarfelt. 

– Det er kan­skje gre­it at ikke alt kom­mer i net­tavisen, kan­skje noe bare skal komme i tryk­te medi­er. Og så er det jo selvføl­gelig mod­erering av debat­tfelt. Må det være debat­tfelt på alle artik­ler? Mange forskere ork­er ikke se på debat­tfel­tet, de ork­er ikke følge med for de blir helt satt ut av det de leser. Jeg tenker særlig på forskere som job­ber med kon­tro­ver­sielle temaer, ikke nød­vendigvis bare de yngre.

Hør pod­kast fra debattmøte om temaet med Mette Ander­s­son som innleder:

Når det gjelder neste gen­erasjons forskere er Ander­s­son bekym­ret for at debat­tk­li­maet kan føre til at forskere i min­dre grad ork­er å stå i stor­men det noen ganger kan være å uttale seg offentlig og formi­dle til allmennheten. 

– Jeg ser jo at det er mange, mange flinke folk som bidrar til medi­ene. Jeg ser at det er folk som har iver og engas­je­ment. Men jeg er også redd for at mange av de flinkeste og mest engas­jerte kan trekke seg tilbake for­di det oppleves som ube­hagelig. En ting er å få faglig kri­tikk, som vi forskere lever med hele tida. Men å få kri­tikk om at du er en dårlig forsker som ikke har peil­ing på hva du snakker om, eller at du er bare en sånn ven­str­eradikal marx­ist, den typen kri­tikk gjør noe. Forskere er jo van­lige men­nesker og de blir red­de, de blir lei seg, de blir bekym­ret for bar­na sine. Det koster en del å stå i det.

TEMA

S

amfunns
forskni
ng

16 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen