Liberale muslimer må gripe ordet

Polarisering av integreringsdebatten tjener bare ekstremister på begge sider – nå må moderate aktører markere seg sterkere.

Den norske debat­ten om inte­grering preges av de dominerende mot­polenes felles hang til å betrak­te innvan­dr­erne som en enhetlig gruppe. For å skape et mer tol­er­ant diskusjon­skli­ma, og dermed større grad av tillit og tryg­ghet, er det vik­tig at også mer mod­er­ate og lib­erale aktør­er kom­mer på banen.

Da jeg kom til Norge som fly­k­t­ning fra Koso­vo i beg­yn­nelsen av 1990-tal­let, han­dlet mye av inte­grerings­de­bat­ten om norskop­plæring og sys­selset­ting, krim­i­nalitet og diskrim­iner­ing. Debat­tens mot­pol­er var også den gang på den ene siden Frem­skrittspar­ti­et, som fokuserte på krim­i­nalitet og arbei­d­sledighet blant innvan­drere, og på den andre siden innvan­dr­ertals­menn som klaget på man­ge­len på gode opplæringstil­bud i norsk samt diskrim­iner­ing. I dag han­dler debat­ten mye om mus­limer og islams plass i et sekulært sam­funn. Frp advar­er mot “snikislamis­er­ing” og en demografisk utvikling som går i etniske nord­menns dis­favør, mens grup­pen av innvan­dr­ertals­menn, der mus­limske tradis­jon­al­is­ter fort­satt er i fler­tall, stadig krev­er større anerk­jen­nelse for islamske verdier og tradis­jon­er, og særord­ninger for å kunne utfolde og uttrykke disse på offentlige arenaer.

Krisemaksimering om integrering og diskriminering må møtes med fakta, skriver Sylo Taraku (foto: Noas).

Krise­mak­simer­ing om inte­grering og diskrim­iner­ing må møtes med fak­ta, skriv­er Sylo Taraku (foto: Noas).

Felles for de to grup­pene er gen­er­alis­eringer og kon­flik­to­ri­en­tert retorikk. I det siste har Frp beskyldt radikale mus­limer for kon­spir­asjon­er mot det norske demokrati­et, mens talsper­son­ene for innvan­drere har sam­men­lignet Frp med nazis­tene i mel­lomkrigsti­den. Frp leg­ger skylden for prob­lemene med inte­grering på innvan­dr­erne selv eller på ven­stres­i­dens naivisme, mens talsper­son­ene fokuser­er på stor­sam­fun­nets rasisme og diskrim­iner­ing av minoriteter. Begge parter fram­stiller i stor grad norske mus­limer som en ensartet gruppe, og hen­holdsvis som en trussel eller som ofre. Om det nå er tilsik­tet eller ikke, vil begge disse grup­pene kunne tjene på en slik polaris­er­ing: Økt islam­o­fo­bi vil gi Frp flere stem­mer og større poli­tisk makt, mens en sta­tus som offer kan styrke de radikales posisjon som “forsvarere av mus­limer og islam”.

Flertallet vil ha bedre integrering

Det er en uni­versell utfor­dring for mod­er­ate per­son­er å motvirke ten­densen til at ens egen “klan” for­val­ter sin iden­titet ved å fremme mist­il­lit og hat mot andre grup­per. Det er de mod­er­ate og lib­er­alt innstilte som må ta jobben med å være motvekt når ytterlig­gående på begge sider søk­er å fast­slå situ­asjo­nen og sette pre­mis­sene for den offentlige sam­tal­en. I inte­grerings­de­bat­ten dreier det seg blant annet om å utvide rom­met mel­lom naivisme og islam­o­fo­bi, og mel­lom “fun­da­men­tal­is­ter” og “kokos­nøt­ter” – en etter hvert van­lig beteg­nelse på innvan­drere som “svik­ter sine egne”; mørk uten­på, men hvit inni. (Skribent Iffit Qureshi bruk­te denne beteg­nelsen i en kro­nikk i Aften­posten i 2006 for å karak­teris­ere Shak­il Rehman og andre mod­er­ate innvan­drere som mis­bruk­er “sin kul­turelle bak­grunn og stor­sam­fun­nets for­dom­mer for å fremme sin egen posisjon blant majoriteten”. Ifølge henne man­glet Rehman “innsikt i minoritetenes hverdag, som er preget av rasisme og diskriminering”).

Er det så rart at mus­limene blir opp­fat­tet som noe helt annet enn det de er?

De som krise­mak­simer­er prob­le­mer knyt­tet til inte­grering og diskrim­iner­ing, bør kon­fron­teres med fak­ta. Under­søkelser om rasisme i stat­en og om nord­menns hold­ninger til innvan­drere slår hull på myten om en utbredt norsk rasisme. Innvan­drere er ikke så mis­fornøyde som enkelte talsper­son­er lik­er å gi inntrykk av. Inter­na­tion­al Com­par­a­tive Study of Eth­no­cul­tur­al Youth viste at ung­dom i Norge med innvan­drerbak­grunn føler de har det minst like bra og har like godt selv­bilde som de med norske forel­dre. Norsk innvan­dre­rung­dom kom best ut i samtlige vesteu­ropeiske land i under­søkelsen. De fleste innvan­drere med mus­lim­sk bak­grunn er pos­i­tivt innstilt til inte­grering og lib­erale verdier. De er ikke så religiøse, set­ter pris på det norske demokrati­et og synes slett ikke at Norge er “umoral­sk”. Talsper­son­er som har en ten­dens til å legge skylden på stor­sam­fun­net for alt som er galt med inte­grerin­gen, bør merke seg at 94 pros­ent av norske mus­limer men­er at innvan­drere bør gjøre mer for å bedre forhold­et mel­lom seg selv og etniske nord­menn. Alt dette bekreftes av en under­søkelse fore­tatt av TNS Gallup på opp­drag fra Lib­er­alt Lab­o­ra­to­ri­um i 2007 (se hele under­søkelsen i pdf-for­mat). Kon­klusjo­nen er at den norske befolknin­gen tar drama­tisk feil i sine opp­fat­ninger av norske mus­limers hold­ninger i ulike spørsmål.

Men er det så rart at mus­limene blir opp­fat­tet som noe helt annet enn det de er? Et eksem­pel på innvan­dr­ertals­menns vrid­ning av debat­ten i ret­ning av grup­pekon­solid­er­ing og steile fron­ter fikk vi nylig fra Fakhra Sal­i­mi, led­er for “Ressurssen­ter for innvan­dr­er- og fly­k­t­ningkvin­ner” (Mira-sen­teret), som i avisen Utrop 4/2009 hevder at norske fem­i­nis­ter og stor­sam­fun­net utset­ter etniske minoritet­skvin­ner for “rasis­tisk kjønns­diskrim­iner­ing”. Mira-sen­teret forsvar­er for øvrig skoleelevers bruk av niqab, et slør som dekker hele krop­pen bort­sett fra øynene, og tar til orde for å motar­bei­de all likestill­ing “på vestlige premisser”.

Et av de mer ekstreme uttrykkene for blind tradis­jon­al­isme har vi fått fra Asghar Ali i Islam­sk Råd og Basim Gho­zlan i Det Islamske For­bun­det, som ikke vil ta avs­tad fra drap på homofile så lenge det skjer i et land der mus­limer er i fler­tall. Islam­sk Råd har ennå ikke inntatt et off­isielt stand­punkt i forhold til dette spørsmålet, i påvente av en vur­der­ing fra Det europeiske fat­warådet. Et råd som ledes av ekstrem­is­ten Yusuf al-Qaradawi, som nylig har applaud­ert folke­mordet på jøder.

Snever elite definerer identitet

I en kro­nikk i Aften­posten opp­for­dret sosialantropolog Anne Ellingsen “den tause majoritet blant våre mus­limer til å gå sam­men med andre nord­menn til forsvar for felles men­neske­lige verdier. Slik vil vi forhåpentlig også i fremti­den kunne leve side om side i et fritt land.” Dette er et bud­skap jeg vil slutte meg til. En grunn til at lib­erale mus­limer har vært ganske fraværende i debat­ten, kan være at de er en uen­sartet gruppe uten særin­ter­ess­er som foren­er dem, i mot­set­ning til de religiøse muslimene.

Gi innvan­drere muligheten til å fram­stå som indi­vidu­elle borgere

Det er en ten­dens til at en minoritets “iden­titet” og “inter­ess­er” vis-à-vis stor­sam­fun­net blir defin­ert og båret frem av en snev­er elite innad i grup­pen. En så uen­sartet gruppe som innvan­drerbe­folknin­gen trenger å få sine forskjel­lige per­spek­tiv­er uttrykt av en mer vari­ert og vidsynt for­sam­ling enn gjen­gen med pro­fil­erte fork­jem­pere for særin­ter­ess­er som dominer­er offent­ligheten i dag.

Det hvil­er her også et ans­var på medi­ene, når det gjelder å besinne seg på den tabloide trangen til å framheve kon­flik­ter, som blant annet vis­er seg ved pro­mo­terin­gen av debattdeltakere med ekstreme syn­spunk­ter. Men vi har alle en jobb å gjøre når det gjelder å la de mer mod­er­ate og lib­erale hold­nin­gene som finnes blant store grup­per av innvan­drere få komme sterkere til uttrykk. Diskusjo­nen om inte­grering og delak­tighet er for vik­tig til å over­lates til aktør­er som dri­ver med skyt­ter­gravs­de­batt og stadig under­strek­er skil­lene mel­lom “oss” og “dem”.

Skap spillerom for individet

Tradis­jon­al­is­ter ønsker å dyrke det etablerte, oppret­tholde grup­pei­den­titet og holde fast på sosiale grenser. Mot dette trekker den lib­erale beveg­else i ret­ning av å ned­be­tone det kollek­tive og skape spillerom for indi­vidu­ell utfold­else og grenseover­skridelser. I en lib­er­al tankegang bejaes et sam­funn som kan fun­gere som en åpen møteplass, der indi­vider med forskjel­lig bak­grunn kom­mer hveran­dre i møte og får hveran­dre i tale.

Mot dette kan tradis­jon­al­is­ters krav om grup­perettigheter på kun­stig vis oppret­tholde kul­turelle blokker og sementere skiller. Den lib­erale utfor­dring blir å la sam­men­sattheten innad i minoritetsmiljøer anerk­jennes, og gi innvan­drere muligheten til å fram­stå som indi­vidu­elle borg­ere i det norske sam­fun­net. Ret­ten til å bli betrak­tet som indi­vid er grunnleggende.

De fleste av oss går inn for et sam­funn der det legges til rette for inklud­er­ing og deltakelse. Sam­tidig må det være legit­imt å for­vente en vil­je til en viss kul­turell og verdimes­sig tilpas­ning av innvan­drere som kom­mer fra sam­funn sterkere preget av tradis­jon­er og kon­ser­vatisme. Enkelte grupped­if­fer­en­sierte ret­tigheter og tiltak kan for all del være legit­ime og hen­sik­tsmes­sige, men generelt bør enhver lib­er­al og mod­er­at sin­net per­son, innvan­dr­er eller “norsk­ing”, holde øynene åpne og være for­beredt på kamp hvis det tas til orde for pros­jek­ter som går på bekost­ning av ret­ten til indi­vidu­ell fri­het og utfoldelse.

TEMA

F

remskri
ttspart
iet

25 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

7 KOMMENTARER

 1. Nufri Lekaj says:

  Hei Sylo

  Jeg del­er din syn på sak­en. Håper at vi får mer debatt om “de mod­er­ate” mus­limenes syn på sak­en. Hvor­for ikke en Forum for debatt om islam — sett fra sekulære mus­limers syn! Det offentlige media rom­met er totalt domin­ert av type:
  Frp — Islam­misk råd o.v.

 2. Hei, Nufri. Inter­es­sant inn­spill om debat­tfo­rum. Vi i Vox Pub­li­ca forsøk­er å få norske mus­limer med ulik type bak­grunn til å bidra til debat­ten om minoriteter, inte­grering og reli­gion. Tanken er å få fram andre stem­mer enn de som van­ligvis dominer­er i offent­ligheten, og vi synes Sylos artikkel var en veldig god start! Kom gjerne med forslag til oss om temaer vi burde skrive mer om.

 3. Nufri Lekaj says:

  Hei,
  Det er fint om man hold­er denne trå­den som man har beg­y­nt med Sylo men jeg men­er at man kan jobbe videre med å sette på spisen følgende:

  Å få organ­is­ert en debatt om:

  Hva betyr å vare mus­lim i Norge sett fra ulike vinkler:

  Hvor­dan man definer­er en mus­lim. — Hva sier de kon­ser­v­a­tive og hva føler van­lige mus­limer? f. e de som er sekulære?
  Hvor­dan kan man vare “god mus­lim” og sam­tidig bli del av de ver­di­ene som er grunnlag for sam­fun­net vårt?
  Er det så stor mot­set­ning mel­lom mus­limer og den vestlige ver­den at disse kan ikke integreres? 

  En liten inn­spill, jeg har hele tiden lur på i den debat­ten om hid­jab (skrives det slik) hva er dette for noe. Med det lille jeg vet om min tro er det en sik som er gam­mel og som ofte jeg har opp­fat­tet er de kvinene som vel­ger det er kvin­er som vel­ger å vare “veldig religiøse” noe jeg har respekt men da tenker jeg på kvin­er som hov­ed­sak­lig vil ikke vare del i det offentlige og spe­sielt ikke en kvine som har tenkt å bli poli­ti. Nesten alle som er for sier om at dette er en påbud fra Den Hel­lige Koran men jeg savn­er resten av argu­men­tasjon om om at en kvine skal ikke f.e ta i hånd en fremmed mann, skal ikke vare alene med en fremmed man på et rom eller bil og mye mye mer som er en egen emne å få diskutert sett fra kvinne perspektiv.
  Hvor­dan skal en mus­lim­sk kvine bli poli­ti hvis man skal respek­tere i punk og prikke disse påbud eller man tenker brukt poli­tikvin­ner med hid­jab bare for kvin­er! Poli­tikvin­ner har ofte opp­gaver som nok strid­er med mye av det som “blir tolket påbud ifølge Den hel­lige Koran”. Alt virk­er for meg at hid­jab debat­ten er rent poli­tisk midel for å vise “at vi er andreledes” og ønsker å markere det. Hvor­dan dette pass­er med inte­grering er opplagt.
  Jeg som mus­lim er skuf­fet over argu­men­tasjon til mange som har tatt til ordet om hele tiden jobbe for å “vise at mus­limer” er anderledes en dere og må ha det slik og slik. Min tro og forhold til Allah er noe jeg kan fritt utøve uten å vare anderledes slik som mange andre reli­gion­er gjør i Norge, hvor­for er så vik­tig med all den mark­er­ing. Men når man tenker seg godt er det mange sik­er og tradis­jon­er som har tatt over og tolk­er islam som det pass­er dem med mot­part fra Frp blir det fin syn. Klart dette skaper islamofobi.

  Islam er uni­ver­siell og tar form etter det som man set­ter den i, jeg har fun­net i å kunne leve som mus­lim og vare stolt av det i den for­men islam har fått i Norge. Det er nok en del som tror at den beste for­men for den er den islam som tar form hos tal­iban eller en del andre likesinte. Jeg lur­er på hvor­for slite så mye å endre islam i den for den har i Norge når “de” kan lett dra der man men­er er den riktig.

 4. Jeg synes denne kro­nikken, som jeg leste via Klassekam­p­en 30.03.09, var veldig god, og jeg har vist til den og kom­mentert den på min blog­g­side.

  Ove Bengt Berg.

 5. Anne Ellingsen says:

  En vik­tig og bra kronikk.

 6. Mahammad Rah says:

  Jeg støt­ter denne tilnær­min­gen av islam. Jeg synes også at majoriteten av mus­limer i Norge er lib­erale. Mus­limer opp­fattes ofte som en enhetlig gruppe og dømmes utifra det av de som ikke kjen­ner mus­limer som men­nesker. Ofte bruk­er fun­da­men­tal­is­tene argu­mentene som “et mil­liard” mus­limer blir såret for å gi sine argu­menter mer tyngde. 

  Selv om nord­menn ans­es for å være kristne, så betyr det ikke at alle nord­menn del­er den kristne syn og tro. Majoriteten av nor­men har andre virke­lighet­sopp­fat­ninger enn det kristne. Dette gjelder også innen­for islam. Selvv om jeg het­er Maham­mad og er kur­der, så betyr ikke det at jeg føl­ger islam i punkt og prikke. Jeg forkaster mange neg­a­tive verdier som min tradis­jon eller reli­gion står for. Og selvføl­gelid, det pos­i­tive tar jeg være på og praktiserer.

  Jeg men­er også at vi leib­erale mus­limer har det for godt i Norge. Vi ønsker ikke noe foran­dring i dette eksis­terende sekulære sys­temet i Norge. Dette har ført til at vi har holdt oss pas­sive, som igjen har ført til at noen fun­da­men­tal­is­tikse grup­per fått sjansen til å herske i det offentlige rom. Det er der­for på tide at vi også skaper et motvekt, slik at stemmene til majoriteten av de mus­limer eller mus­lim­sk fødte befolknin­gen kom­mer frem.

  Jeg støt­ter der­for LIM, om en slik organ­isas­jon eksis­ter­er. Hvis ikke, så vil jeg gjærne gi min bidrag for å opprette en slik organisasjon.

  Til slutt. Jeg ønsker gjerne å komme i kon­takt med andre som tenker seg å være aktiv. Min emailadresse er rah_119@hotmail.com

 7. Fan­tastisk artikkel. Jeg ser på meg selv som en ganske lib­er­al mus­lim. Jeg har norske ven­ner og gjør alle de van­lige tin­gene som nord­menn gjør (nesten). For meg er det skrem­mende å se hvor­dan en min­dre velkom­men gruppe mus­limer får kuppe debat­ten og rep­re­sen­tere alle oss andre gang på gang i media uten at vi andre får vist vår del av sak­en. Gud­skjelov er de fleste ungdommene(muslimke)- fort­satt mer opp­tatt av musikk, film og annnen kul­tur enn sharialover.
  De få som er kri­tiske til den vestlige lev­emåten og sam­funnsor­de­nen burde ta seg en real­i­ty-ferie til et av de ara­biske kongedømmene og føle hvor­dan det er å leve i et sam­funn uten de samme priv­i­legiene vi tar for gitt i Norge som bl.a ytringsfrihet!

til toppen