Lovdata

Stiftelsen Lovdata er en allmennyttig stiftelse som har som formål å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Lovdata

  Lovdata er en selveiende stiftelse som driver en database som inneholder norske lover, forskrifter, rettsavgjørelser, lovforarbeider, administrative uttalelser, traktater, EØS/EU-rettskilder, nyhetsbaser fra Stortinget med mer.Lovdata ble opprettet av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Store deler av databasen er gratis tilgjengelig på Internett, blant annet en oppdatert versjon av alle norske lover.

 • helserett

  Helserett, samlebetegnelse for de rettsregler som er knyttet til sykdom og helse. Det dreier seg om rettsregler som omfatter både helsevesenet og aktørene i helsevesenet. Med aktører i helsevesenet menes både de som yter helsetjenester og de som mottar helsetjenester. Helseretten omfatter derved regler som gjelder helsetjenesten organisatorisk og administrativt, helsepersonells plikter og oppgaver og pasientenes rettsstilling.

  Fra wikipedia

 • Helligdager i Norge

  Helligdager i Norge er fastsatt ved lov om helligdager og helligdagsfred og inkluderer alle søndager som helligdager.

 • Lovdata

  Stiftelsen Lovdata er en allmennyttig stiftelse som har som formål å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon.

 • Master i rettsvitenskap

  Master i rettsvitenskap, noen ganger omtalt som juridisk embetseksamen, er en akademisk grad (mastergrad) i rettsvitenskap i Norge som tildeles på grunnlag av det juridiske profesjonsstudiet, som har eksistert siden 1736.