Lovdata

Stiftelsen Lovdata er en allmennyttig stiftelse som har som formål å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Lovdata

  Lovdata er en selveiende stiftelse som driver en database som inneholder norske lover, forskrifter, rettsavgjørelser, lovforarbeider, administrative uttalelser, traktater, EØS/EU-rettskilder, nyhetsbaser fra Stortinget med mer.Lovdata ble opprettet av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Store deler av databasen er gratis tilgjengelig på Internett, blant annet en oppdatert versjon av alle norske lover.Lovdatas nettsted er to-delt, hvor den ene delen er åpent tilgjengelig for allmennheten (blant annet Norges lover, sentrale og lokale forskrifter), mens den andre delen (Lovdata Pro) er en betalingstjeneste som gir tilgang til rettsavgjørelser fra Høyesterett, Lagmannsrettene, tingrettene og Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).Lovdata utgir også tidsskriftene EuroRett og Lov&Data.

 • helserett

  Helserett er en samlebetegnelse for rettsregler som er knyttet til sykdom og helse. Det dreier seg om rettsregler som omfatter både helsevesenet og aktørene i helsevesenet, det vil si både de som yter helsetjenester og de som mottar helsetjenester. Helseretten omfatter derved regler som gjelder helsetjenesten organisatorisk og administrativt, helsepersonells plikter og oppgaver og pasientenes rettsstilling.Helseretten er en undergruppe av velferdsretten, som er en samlebetegnelse på alle rettsregler som verner den enkeltes velferd..

  Fra wikipedia

 • Lovdata

  Stiftelsen Lovdata er en allmennyttig stiftelse som har som formål å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Statens vegvesen

  Statens vegvesen er et norsk forvaltningsorgan som skal arbeide for et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt utformet transportsystem som vil dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling.