Ukens medienyheter: Mediestøtte, medievaner og GDPR

Dagbladet søker om pressestøtte for første gang, regjeringens planer om å samle mediestøtten i én pott skaper kraftige reaksjoner, Google bøtelegges for brudd på GDPR-lovgivningen og Donald Trump setter en stopper for ordinære pressekonferanser i Det hvite hus.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Lovdata-sak ankes til Høyesterett

To jour­nal­is­ter har med nettst­edet Rettspraksis.no prøvd å gjøre norske lover og rettsavgjørelser tilgjen­gelige for alle. Stif­telsen Lov­da­ta, som med opp­drag fra stat­en leg­ger alle avgjørelser fra Høyesterett bak betal­ingsmur, har sak­søkt jour­nal­is­tene og vun­net fram. Bak­grun­nen er at høyesteretts­dommene som er pub­lis­ert fra peri­o­den 2003–2008 er hen­tet fra Lov­datas data­bas­er. Nå anker Rettspraksis.no dom­men fra lag­mannsret­ten, for å få en prin­sip­iell avgjørelse om offentlig til­gang til avgjørelser fra Høyesterett.

LES MER HOS DIGI (23/01/2019)

Microsoft Edge med advarsler om nettavisers troverdighet

Folk som bruk­er Microsofts net­tleser Edge kan nå tre­ffe på advarsler om tro­verdighet når de klikker seg inn på enkelte net­tavis­er. Advarse­len er utviklet av sel­skapet News­Guard, og har som mål å bek­jempe falske nyheter. Nettsi­den til den britiske avisen Dai­ly Mail skår­er én av fem på tro­verdighet, og leserne advares om at avisen mis­lykkes å oppret­tholde stan­dar­d­en knyt­tet til nøyak­tighet og ans­varlighet. Frem til nå har tjen­esten vært tilgjen­gelig som en ned­last­bar pro­gram­vareutvidelse, men nå installeres den automa­tisk på Edges mobilutgaver. 

LES MER HOS THE GUARDIAN (23/01/2019)

Slutt på ordinære pressekonferanser i Det hvite hus

Pres­i­dent Don­ald Trump er såpass mis­fornøyd med amerikanske jour­nal­is­ters dekn­ing av pressekon­fer­ansene i Det hvite hus at han like godt avvikler dem. Trumps tal­skvinne Sarah Sanders har fått beskjed om at det ikke lenger skal holdes regelmes­sige pressekon­fer­anser. På Twit­ter skriv­er pres­i­den­ten at pressen gjen­gir Sanders unøyak­tig og omtaler henne på en uforskam­met måte.

LES MER HOS MEDIER24 (23/01/2019)

Stordalen kjøper nytt forlag

Straw­ber­ry Pub­lish­ing, hvor Pet­ter Stordalen eier 50 pros­ent, kjøper best­sel­ger­for­laget Bas­tion. Bas­tion har hatt store inntek­ter fra norske utgivelser av suk­sess­for­fat­tere som Jojo Moyes og Eri­ca James. Nylig over­tok Straw­ber­ry Pub­lish­ing også Juritzen for­lag, og eier nå seks ulike forlag.

LES MER HOS BOK365
LES MER HOS DAGENS MEDIER (22/01/2019)

Facebook utvikler egen nyhetsstrøm for ungdom

De siste par årene har flere ung­dom­mer vendt Face­book ryggen. Nå svar­er Mark Zucker­berg med å utvikle en egen nyhetsstrøm for unge, ved navnet LOL. Strøm­men vil blant annet bestå av mor­somme video­er, såkalte memes og GIF-er. LOL blir delt inn i kat­e­gori­er som «For deg,» «dyr,» «tab­ber» og «spøk­er». Nyhetsstrøm­men testes nå ut for et amerikan­sk publikum.

LES MER HOS TECHCRUNCH (22/01/2019)

Millionbot til Google etter fransk GDPR-krøll

Det franske datatil­synet CNIL har gitt Google bot på 50 mil­lion­er euro for brudd på GDPR-lov­givnin­gen. Det er særlig punk­tene som omhan­dler åpen­het og trans­parens over­for brukere Google bøte­legges for. Ifølge tilsynet gir ikke Googles sam­tykkeinnhent­ing nok infor­masjon om innhentin­gen av data, og bruk­erne har dermed ikke kon­troll over hvilken per­son­in­for­masjon de egentlig gir slipp på.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (22/01/2019)

Dagbladet søker om pressestøtte

Etter­som Dag­bladet Pluss er skilt ut som eget sel­skap, kan Dag­bladet for første gang søke om press­es­tøtte. Avisen kan få opp­til 20 mil­lion­er kro­ner, noe som kan bety min­dre støtte til de andre avisene. Dag­bladets drift­sre­sul­tat endte på 58 mil­lion­er kro­ner i for­rige reg­n­skap­sår. Året før hadde avisen reko­r­dresul­tat. Dag­bladet Pluss sel­ger abon­nementer svært bil­lig (DN+) og har nå passert 76 000 dig­i­tale abonnementer. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (21/01/2019)

Strive Sport lanserer TV-kanal for Altibox

Da sport­sret­tighets­sel­skapet IMG kjøpte ret­tighetene til fot­ball-lig­aene Serie A og La Liga i fjor, lanserte sel­skapet strøm­met­jen­esten Strive. Nå har Strive Sport inngått en dis­tribusjon­sav­tale med Alti­box, og lanser­er Strive Sport som en lineær TV-kanal som blir tilgjen­gelig for Alti­box-abon­nen­ter. Opp­til åtte kam­per i uken blir kom­mentert av norske kommentatorer.

LES MER HOS KAMPANJE (21/01/2019)

Instagram og Snapchat taper terreng hos unge menn

Ferske sosiale medi­er-tall fra Ipsos vis­er klar nedgang i bruken av Insta­gram og Snapchat blant norske menn i alderen 18 til 29 år. Ande­len med Snapchat-pro­fil falt fra 87 pros­ent til 77 pros­ent på ett år. Også ande­len nord­menn som har Face­book-pro­fil fort­set­ter å synke, blant begge kjønn. Youtube er der­i­mot pop­ulært: 46 pros­ent av menn under 30 er innom Youtube flere ganger daglig. 

SE TALLENE HOS IPSOS (21/01/2019)

Reaksjoner på samling av mediestøtten

Reg­jerin­gens plan­er om å sam­le press­esøt­ten, NRK-lisensen og TV 2s kom­pen­sasjon i samme pott, får medieor­gan­isas­jonene til å rea­gere kraftig. Ifølge adm.dir. i Klassekam­p­en, Chris­t­ian Samuelsen, betyr forslaget at alle må kjempe enda hard­ere for mid­lene. Også Rune Het­land i Land­slaget for lokalavis­er (LLA) spår hard­ere kamp om pen­gene. Ran­di S. Øgrey i Mediebedriftenes Lands­foren­ing krev­er mer penger på bor­det for å akseptere den nye mod­ellen. Norsk Jour­nal­ist­lag krev­er svar på hvor­dan det å sam­le alt i en pott vil bidra til mediemangfold.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS JOURNALISTEN (21/01/2019)

Nullmoms for fagpresse fortsatt avhengig av papir

Det er rel­a­tivt få over­raskelser i den utvid­ede reg­jerin­gens mediepoli­tikk, og flesteparten av forsla­gene er iden­tiske med Jeløya-erk­lærin­gen som kom for ett år siden. Det nye er at all medi­estøt­ten sam­les i én pott, og at det fort­satt vil kreves papirut­gave når det inn­føres merver­diavgifts­fritak for elek­tro­n­iske tidsskrifter. Ifølge led­er for Norsk jour­nal­ist­lag, Hege Irén Frantzen, er det vanske­lig å forstå hvor­for reg­jerin­gen har en begren­sning i null­mom­sen for fagpressen.

LES MER HOS MEDIER24 (18/01/2019)

Mediearkivet Atekst under press

Retriev­er Norge står bak nyhet­sarkivet Atekst, som gir bruk­erne til­gang til alle artik­ler fra norske medi­er tilbake til 1945, i til­legg til medieovervåk­ing og analyse. Mediebran­sjen ønsker der­i­mot ikke at folk kan bruke medie­arkivet som alter­na­tiv til avis­abon­nement. I 2017 trakk Dagens Næringsliv seg ut av Atekst, da de mente at medieovervåkin­gen hadde utviklet seg til å bli en fulld­is­tribusjon av innhold­et. Fra 1. jan­u­ar har alle artik­ler fra avis­er tilhørende Schib­st­ed, Ame­dia og Polaris en 48-timers tids­forsinkelse i Atekst, etter en endring i avtal­en. Schib­st­ed ønsker helst 30 dagers forsinkelse.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (18/01/2019)

All støtten fra intensivordningen til norske filmer i fjor

Inten­sivord­nin­gen, som har som mål å tiltrekke seg inter­nasjonale film­pro­duk­sjon­er for å fremme norsk kul­tur, hadde kun norske mot­takere i 2018. Ret­ningslin­jene tilsi­er at norske filmer kan inklud­eres der­som 30 pros­ent av finan­sierin­gen kom­mer uten­lands fra. Både i 2016 og 2017 gikk alle støt­te­pen­gene til uten­landske filmer. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (17/01/2019)

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen