Ukens medienyheter: Mediestøtte, medievaner og GDPR

Dagbladet søker om pressestøtte for første gang, regjeringens planer om å samle mediestøtten i én pott skaper kraftige reaksjoner, Google bøtelegges for brudd på GDPR-lovgivningen og Donald Trump setter en stopper for ordinære pressekonferanser i Det hvite hus.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Lovdata-sak ankes til Høyesterett

To jour­na­lis­ter har med nett­ste­det Rettspraksis.no prøvd å gjø­re nors­ke lover og retts­av­gjø­rel­ser til­gjen­ge­li­ge for alle. Stif­tel­sen Lov­data, som med opp­drag fra sta­ten leg­ger alle avgjø­rel­ser fra Høy­este­rett bak beta­lings­mur, har sak­søkt jour­na­lis­te­ne og vun­net fram. Bak­grun­nen er at høy­este­retts­dom­me­ne som er pub­li­sert fra peri­oden 2003–2008 er hen­tet fra Lov­da­tas data­ba­ser. Nå anker Rettspraksis.no dom­men fra lag­manns­ret­ten, for å få en prin­si­pi­ell avgjø­rel­se om offent­lig til­gang til avgjø­rel­ser fra Høy­este­rett.

LES MER HOS DIGI (23/01/2019)

Microsoft Edge med advarsler om nettavisers troverdighet

Folk som bru­ker Micro­softs nett­le­ser Edge kan nå tref­fe på advars­ler om tro­ver­dig­het når de klik­ker seg inn på enkel­te nett­avi­ser. Advar­se­len er utvik­let av sel­ska­pet News­Guard, og har som mål å bekjem­pe fals­ke nyhe­ter. Nett­si­den til den bri­tis­ke avi­sen Dai­ly Mail skå­rer én av fem på tro­ver­dig­het, og leser­ne adva­res om at avi­sen mis­lyk­kes å opp­rett­hol­de stan­dar­den knyt­tet til nøy­ak­tig­het og ansvar­lig­het. Frem til nå har tje­nes­ten vært til­gjen­ge­lig som en ned­last­bar pro­gram­vare­ut­vi­del­se, men nå instal­le­res den auto­ma­tisk på Edges mobil­ut­ga­ver. 

LES MER HOS THE GUARDIAN (23/01/2019)

Slutt på ordinære pressekonferanser i Det hvite hus

Pre­si­dent Donald Trump er såpass mis­for­nøyd med ame­ri­kans­ke jour­na­lis­ters dek­ning av presse­kon­fe­ran­se­ne i Det hvi­te hus at han like godt avvik­ler dem. Trumps tals­kvin­ne Sarah San­ders har fått beskjed om at det ikke len­ger skal hol­des regel­mes­si­ge presse­kon­fe­ran­ser. På Twit­ter skri­ver pre­si­den­ten at pres­sen gjen­gir San­ders unøy­ak­tig og omta­ler hen­ne på en ufor­skam­met måte.

LES MER HOS MEDIER24 (23/01/2019)

Stordalen kjøper nytt forlag

Straw­ber­ry Pub­lish­ing, hvor Petter Stor­da­len eier 50 pro­sent, kjø­per best­sel­ger­for­la­get Bas­tion. Bas­tion har hatt sto­re inn­tek­ter fra nors­ke utgi­vel­ser av suk­sess­for­fat­te­re som Jojo Moyes og Erica James. Nylig over­tok Straw­ber­ry Pub­lish­ing også Jurit­zen for­lag, og eier nå seks uli­ke for­lag.

LES MER HOS BOK365
LES MER HOS DAGENS MEDIER (22/01/2019)

Facebook utvikler egen nyhetsstrøm for ungdom

De sis­te par åre­ne har fle­re ung­dom­mer vendt Face­bo­ok ryg­gen. Nå sva­rer Mark Zucker­berg med å utvik­le en egen nyhets­strøm for unge, ved nav­net LOL. Strøm­men vil blant annet bestå av mor­som­me video­er, såkal­te memes og GIF-er. LOL blir delt inn i kate­go­ri­er som «For deg,» «dyr,» «tab­ber» og «spø­ker». Nyhets­strøm­men tes­tes nå ut for et ame­ri­kansk pub­li­kum.

LES MER HOS TECHCRUNCH (22/01/2019)

Millionbot til Google etter fransk GDPR-krøll

Det frans­ke data­til­sy­net CNIL har gitt Goog­le bot på 50 mil­lio­ner euro for brudd på GDPR-lov­giv­nin­gen. Det er sær­lig punk­te­ne som omhand­ler åpen­het og trans­pa­rens over­for bru­ke­re Goog­le bøte­leg­ges for. Iføl­ge til­sy­net gir ikke Goog­les sam­tykke­inn­hen­ting nok infor­ma­sjon om inn­hen­tin­gen av data, og bru­ker­ne har der­med ikke kon­troll over hvil­ken per­sonin­for­ma­sjon de egent­lig gir slipp på.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (22/01/2019)

Dagbladet søker om pressestøtte

Etter­som Dag­bla­det Pluss er skilt ut som eget sel­skap, kan Dag­bla­det for førs­te gang søke om presse­støt­te. Avi­sen kan få opp­til 20 mil­lio­ner kro­ner, noe som kan bety mind­re støt­te til de and­re avi­se­ne. Dag­bla­dets drifts­re­sul­tat end­te på 58 mil­lio­ner kro­ner i for­ri­ge regn­skaps­år. Året før had­de avi­sen rekord­re­sul­tat. Dag­bla­det Pluss sel­ger abon­ne­men­ter svært bil­lig (DN+) og har nå pas­sert 76 000 digi­ta­le abon­ne­men­ter. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (21/01/2019)

Strive Sport lanserer TV-kanal for Altibox

Da sports­ret­tig­hets­sel­ska­pet IMG kjøp­te ret­tig­he­te­ne til fot­ball-liga­ene Serie A og La Liga i fjor, lan­ser­te sel­ska­pet strøm­me­tje­nes­ten Stri­ve. Nå har Stri­ve Sport inn­gått en dis­tri­bu­sjons­av­ta­le med Alti­box, og lan­se­rer Stri­ve Sport som en line­ær TV-kanal som blir til­gjen­ge­lig for Alti­box-abon­nen­ter. Opp­til åtte kam­per i uken blir kom­men­tert av nors­ke kom­men­ta­to­rer.

LES MER HOS KAMPANJE (21/01/2019)

Instagram og Snapchat taper terreng hos unge menn

Fers­ke sosia­le medi­er-tall fra Ipsos viser klar ned­gang i bru­ken av Insta­gram og Sna­pchat blant nors­ke menn i alde­ren 18 til 29 år. Ande­len med Sna­pchat-pro­fil falt fra 87 pro­sent til 77 pro­sent på ett år. Også ande­len nord­menn som har Face­bo­ok-pro­fil fort­set­ter å syn­ke, blant beg­ge kjønn. Yout­ube er der­imot popu­lært: 46 pro­sent av menn under 30 er inn­om Yout­ube fle­re gan­ger dag­lig. 

SE TALLENE HOS IPSOS (21/01/2019)

Reaksjoner på samling av mediestøtten

Regje­rin­gens pla­ner om å sam­le presse­søt­ten, NRK-lisen­sen og TV 2s kom­pen­sa­sjon i sam­me pott, får medie­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne til å rea­ge­re kraf­tig. Iføl­ge adm.dir. i Klasse­kam­pen, Chris­ti­an Samu­el­sen, betyr for­sla­get at alle må kjem­pe enda har­de­re for mid­le­ne. Også Rune Het­land i Lands­la­get for lokal­avi­ser (LLA) spår har­de­re kamp om pen­ge­ne. Ran­di S. Øgrey i Medie­be­drif­te­nes Lands­for­ening kre­ver mer pen­ger på bor­det for å aksep­te­re den nye model­len. Norsk Jour­na­list­lag kre­ver svar på hvor­dan det å sam­le alt i en pott vil bidra til medie­mang­fold.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS JOURNALISTEN (21/01/2019)

Nullmoms for fagpresse fortsatt avhengig av papir

Det er rela­tivt få over­ras­kel­ser i den utvi­de­de regje­rin­gens medie­po­li­tikk, og fleste­par­ten av for­sla­ge­ne er iden­tis­ke med Jel­øya-erklæ­rin­gen som kom for ett år siden. Det nye er at all medie­støt­ten sam­les i én pott, og at det fort­satt vil kre­ves papir­ut­ga­ve når det inn­fø­res mer­verdi­av­gifts­fri­tak for elekt­ro­nis­ke tids­skrif­ter. Iføl­ge leder for Norsk jour­na­list­lag, Hege Irén Frant­zen, er det vans­ke­lig å for­stå hvor­for regje­rin­gen har en begrens­ning i null­mom­sen for fag­pres­sen.

LES MER HOS MEDIER24 (18/01/2019)

Mediearkivet Atekst under press

Retrie­ver Nor­ge står bak nyhets­ar­ki­vet Atekst, som gir bru­ker­ne til­gang til alle artik­ler fra nors­ke medi­er til­ba­ke til 1945, i til­legg til medie­over­vå­king og ana­ly­se. Medie­bran­sjen øns­ker der­imot ikke at folk kan bru­ke medie­arkivet som alter­na­tiv til avis­abon­ne­ment. I 2017 trakk Dagens Nærings­liv seg ut av Atekst, da de men­te at medie­over­vå­kin­gen had­de utvik­let seg til å bli en full­dis­tri­bu­sjon av inn­hol­det. Fra 1. janu­ar har alle artik­ler fra aviser til­hø­ren­de Schib­sted, Ame­dia og Polar­is en 48-timers tids­for­sin­kel­se i Atekst, etter en end­ring i avta­len. Schib­sted øns­ker helst 30 dagers for­sin­kel­se.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (18/01/2019)

All støtten fra intensivordningen til norske filmer i fjor

Inten­siv­ord­nin­gen, som har som mål å til­trek­ke seg inter­na­sjo­na­le film­pro­duk­sjo­ner for å frem­me norsk kul­tur, had­de kun nors­ke mot­ta­ke­re i 2018. Ret­nings­lin­je­ne til­si­er at nors­ke fil­mer kan inklu­de­res der­som 30 pro­sent av finan­sie­rin­gen kom­mer uten­lands fra. Både i 2016 og 2017 gikk alle støtte­pen­ge­ne til uten­lands­ke fil­mer. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (17/01/2019)

TEMA

F

acebook

72 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen