Ukens medienyheter: Trusler, lover og valgpåvirkning

Disney kjøper seg inn i norske Kahoot, nye rapporter viser at russisk valgpåvirkning i 2016 var større enn antatt, Lovdata vinner over Rettspraksis.no i retten og ansatte i NRK og TV 2 har siden 2016 blitt utsatt for 19 tilfeller av grove trusler og sjikane. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Lovdata vant saken mot Rettspraksis.no

Lov­da­ta gikk til sak mot nettst­edet Rettspraksis.no for­di det pub­lis­erte høyesteretts­dom­mer som Lov­da­ta mente var ulovlig hen­tet fra deres nettsider. Rettspraksis.no er oppret­tet av jour­nal­is­ter som men­er dom­savsigelser er offentlig infor­masjon som skal være fritt tilgjen­gelig for alle, og har fått støtte fra Norsk Jour­nal­ist­lag og Redak­tør­forenin­gen. Lov­da­ta er på sin side oppret­tet for å sam­le inn og til­by slik infor­masjon, men mot betal­ing. Anke­dom­men i Lov­datas favør betyr at Rettspraksis.no må slette fem år med rettsavgjørelser. 

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS RETT24 (18/12/2018)

Russlands innblanding i presidentvalget større enn antatt

Ifølge to nye rap­porter kom­mer det frem at russerne påvir­ket val­get i USA i 2016 gjen­nom enda flere medi­er enn man så langt har visst om. At Face­book og Twit­ter ble benyt­tet til å påvirke vel­gerne er kjent; men også Insta­gram, Youtube, Pay­pal, Google+, Pin­ter­est og en rekke dataspill – inklud­ert Poke­mon Go – ble brukt til å hjelpe Don­ald Trump. I mobil­spillet Poke­mon Go ble spillerne forsøkt over­talt til å bruke split­tende bruk­er­navn. Det er analy­se­byrået New Knowl­edge og forskere ved uni­ver­sitetet i Oxford som står bak rapportene.

LES MER HOS NRK (18/12/2018)

Stadig flere nordmenn har minst tre strømmeabonnement

Nord­menn er i ver­den­stop­pen når det kom­mer til bruk av strøm­met­jen­ester, og norske hush­old­ninger har i snitt 1,6 abon­nement. Det vis­er nye tall fra Medi­av­i­sion. Grup­pen som er i størst vekst er de som har minst tre abon­nement. I Nor­den abon­ner­er 48 pros­ent av hush­old­nin­gene – 5,3 mil­lion­er hush­old­ninger – på minst én strøm­met­jen­este. Det er opp 850 000 fra i fjor. 

LES MER HOS KAMPANJE (17/12/2018)

Nordmenn kjøper bøker i bokhandelen

Nord­menn kjøper heller bøk­er i bokhan­de­len enn på nett, vis­er en rap­port som Ram­bøll har utar­bei­det for Kul­tur­rådet. Dette står i klar mot­set­ning til i Sverige, hvor halv­parten av de tryk­te bøkene han­dles på nett. Mye av årsak­en kan ligge i den norske avtal­en om fast­pris på bøk­er. Svenskene la bort fast­prisen på 1970-tal­let, noe som førte til at mange fysiske bokhan­dler forsvant, og at net­tbokhan­dler kan til­by bil­lige bøk­er på nett. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (17/12/2018)

Disney har kjøpt aksjer i norske Kahoot

Dis­ney har kom­met inn på eier­si­den av det norske quizspillet Kahoot. Under­hold­ningskon­ser­net eier nå fire pros­ent av aksjene. Microsoft og flere norske inve­stor­er er blant de andre eierne. Kahoot er verd­satt til over 2,5 mil­liarder kroner. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (17/12/2018)

Telenor stenger 3G-nettet

Telenor starter stengin­gen av 3G-net­tet i jan­u­ar 2019. Kap­a­siteten som frigis skal brukes til 4G og 5G. 3G blir først skrudd av i dis­trik­tene, slik at de folk­erikeste områ­dene mis­ter sig­na­lene sist. 96 pros­ent av mobil­da­ta hos Telenor går i dag over 4G-nettet.

LES MER HOS JOURNALISTEN (14/12/2018)

Slutt for journalistutdanningen i Bodø

Nord uni­ver­sitetet i Bodø har bestemt at bach­e­lorut­dan­nin­gen i jour­nal­is­tikk legges ned. Utdan­nin­gen har eksis­tert i vel 30 år, men de siste årene har søk­er­tal­lene vært dal­ende. Jour­nal­is­tikkstudi­et har vært vik­tig for rekrut­terin­gen til nord­norske aviser. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (14/12/2018)

VG tatt opp i internasjonalt gravenettverk

Norges største net­tavis VG er nå medlem av jour­nal­ist­nettver­ket Euro­pean Inves­tiga­tive Col­lab­o­ra­tion (EIC). VGs jour­nal­is­tikk i forbindelse med den såkalte «Foot­ball Leaks» fungerte som en slags sven­neprøve. Det har vært et mål for VG å bli tatt opp i det eksklu­sive nettver­ket, og ifølge sje­fredak­tør Gard Steiro vil medlem­skapet løfte jour­nal­is­tikken og kom­petansen i mediehuset. Tyske Der Spiegel og danske Poli­tiken er blant medlemmene. 

LES MER HOS MEDIER24 (14/12/2018)

Byavisa Sandefjord legges ned

Svik­tende annons­esalg og dårlige resul­tater de siste årene før­er til at Byav­isa Sande­fjord legges ned. Grati­savisen har de siste årene vært utgitt annen­hver uke. Eiersel­skapet Byavisene Vest­fold har gått i minus hvert år siden 2012. Byavisene Vest­fold eies av Con­tent Media, som også dri­ver byavisene i Dram­men og Moss. I fjor ble også Byav­isa i Sarps­borg og Fredrik­stad nedlagt.

LES MER HOS MEDIER24 (13/12/2018)

Flere tilfeller av grove trusler og sjikane hos NRK og TV 2

Siden 2016 har ansat­te i NRK og TV 2 vært utsatt for til sam­men 19 til­feller av grove trusler og sjikane fra pub­likum. Samtlige er anmeldt. Trus­lene skjer via tele­fon, meldinger og sosiale medi­er, men det har også hendt at per­son­er har ret­tet grove trusler mot NRK-ansat­te til ansat­te i andre mediehus, som dermed har måt­tet ringe og varsle rikskringkasteren. 

LES MER HOS DAGBLADET (13/12/2018)

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen