Ukens medienyheter: Trusler, lover og valgpåvirkning

Disney kjøper seg inn i norske Kahoot, nye rapporter viser at russisk valgpåvirkning i 2016 var større enn antatt, Lovdata vinner over Rettspraksis.no i retten og ansatte i NRK og TV 2 har siden 2016 blitt utsatt for 19 tilfeller av grove trusler og sjikane. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dagene.

Lovdata vant saken mot Rettspraksis.no

Lov­data gikk til sak mot nett­ste­det Rettspraksis.no for­di det pub­li­ser­te høy­este­retts­dom­mer som Lov­data men­te var ulov­lig hen­tet fra deres nett­si­der. Rettspraksis.no er opp­ret­tet av jour­na­lis­ter som mener doms­av­si­gel­ser er offent­lig infor­ma­sjon som skal være fritt til­gjen­ge­lig for alle, og har fått støt­te fra Norsk Jour­na­list­lag og Redak­tør­for­enin­gen. Lov­data er på sin side opp­ret­tet for å sam­le inn og til­by slik infor­ma­sjon, men mot beta­ling. Anke­dom­men i Lov­da­tas favør betyr at Rettspraksis.no må slet­te fem år med rettsavgjørelser. 

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS RETT24 (18/12/2018)

Russlands innblanding i presidentvalget større enn antatt

Iføl­ge to nye rap­por­ter kom­mer det frem at rus­ser­ne påvir­ket val­get i USA i 2016 gjen­nom enda fle­re medi­er enn man så langt har visst om. At Face­bo­ok og Twit­ter ble benyt­tet til å påvir­ke vel­ger­ne er kjent; men også Insta­gram, Yout­ube, Pay­pal, Goog­le+, Pinte­rest og en rek­ke data­spill – inklu­dert Poke­mon Go – ble brukt til å hjel­pe Donald Trump. I mobil­spil­let Poke­mon Go ble spil­ler­ne for­søkt over­talt til å bru­ke split­ten­de bru­ker­navn. Det er ana­lyse­by­rå­et New Know­led­ge og fors­ke­re ved uni­ver­si­te­tet i Oxford som står bak rapportene.

LES MER HOS NRK (18/12/2018)

Stadig flere nordmenn har minst tre strømmeabonnement

Nord­menn er i ver­dens­top­pen når det kom­mer til bruk av strøm­me­tje­nes­ter, og nors­ke hus­hold­nin­ger har i snitt 1,6 abon­ne­ment. Det viser nye tall fra Medi­avi­sion. Grup­pen som er i størst vekst er de som har minst tre abon­ne­ment. I Nor­den abon­ne­rer 48 pro­sent av hus­hold­nin­ge­ne – 5,3 mil­lio­ner hus­hold­nin­ger – på minst én strøm­me­tje­nes­te. Det er opp 850 000 fra i fjor. 

LES MER HOS KAMPANJE (17/12/2018)

Nordmenn kjøper bøker i bokhandelen

Nord­menn kjø­per hel­ler bøker i bok­han­de­len enn på nett, viser en rap­port som Ram­bøll har utar­bei­det for Kul­tur­rå­det. Det­te står i klar mot­set­ning til i Sve­ri­ge, hvor halv­par­ten av de tryk­te bøke­ne hand­les på nett. Mye av årsa­ken kan lig­ge i den nors­ke avta­len om fast­pris på bøker. Svens­ke­ne la bort fast­pri­sen på 1970-tal­let, noe som før­te til at man­ge fysis­ke bok­hand­ler for­svant, og at nett­bok­hand­ler kan til­by bil­li­ge bøker på nett. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (17/12/2018)

Disney har kjøpt aksjer i norske Kahoot

Dis­ney har kom­met inn på eier­si­den av det nors­ke quiz­spil­let Kahoot. Under­hold­nings­kon­ser­net eier nå fire pro­sent av aksje­ne. Micro­soft og fle­re nors­ke inves­to­rer er blant de and­re eier­ne. Kahoot er verd­satt til over 2,5 mil­li­ar­der kroner. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (17/12/2018)

Telenor stenger 3G-nettet

Tele­nor star­ter sten­gin­gen av 3G-net­tet i janu­ar 2019. Kapa­si­te­ten som fri­gis skal bru­kes til 4G og 5G. 3G blir først skrudd av i dis­trik­te­ne, slik at de folke­ri­kes­te områ­de­ne mis­ter sig­na­le­ne sist. 96 pro­sent av mobil­data hos Tele­nor går i dag over 4G-nettet.

LES MER HOS JOURNALISTEN (14/12/2018)

Slutt for journalistutdanningen i Bodø

Nord uni­ver­si­te­tet i Bodø har bestemt at bachel­or­ut­dan­nin­gen i jour­na­lis­tikk leg­ges ned. Utdan­nin­gen har eksis­tert i vel 30 år, men de sis­te åre­ne har søker­tal­le­ne vært dalen­de. Jour­na­lis­tikk­stu­di­et har vært vik­tig for rekrut­te­rin­gen til nord­nors­ke aviser. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (14/12/2018)

VG tatt opp i internasjonalt gravenettverk

Nor­ges størs­te nett­avis VG er nå med­lem av jour­na­list­nett­ver­ket Euro­pean Investi­ga­ti­ve Col­la­bo­ra­tion (EIC). VGs jour­na­lis­tikk i for­bin­del­se med den såkal­te «Foot­ball Leaks» fun­ger­te som en slags svenne­prø­ve. Det har vært et mål for VG å bli tatt opp i det eks­klu­si­ve nett­ver­ket, og iføl­ge sjef­re­dak­tør Gard Steiro vil med­lem­ska­pet løf­te jour­na­lis­tik­ken og kom­pe­tan­sen i medie­hu­set. Tys­ke Der Spie­gel og dans­ke Poli­ti­ken er blant medlemmene. 

LES MER HOS MEDIER24 (14/12/2018)

Byavisa Sandefjord legges ned

Svik­ten­de annonse­salg og dår­li­ge resul­ta­ter de sis­te åre­ne fører til at Byavi­sa San­de­fjord leg­ges ned. Gra­tis­avi­sen har de sis­te åre­ne vært utgitt annen­hver uke. Eier­sel­ska­pet Byavi­se­ne Vest­fold har gått i minus hvert år siden 2012. Byavi­se­ne Vest­fold eies av Con­tent Media, som også dri­ver byavi­se­ne i Dram­men og Moss. I fjor ble også Byavi­sa i Sarps­borg og Fred­rik­stad nedlagt.

LES MER HOS MEDIER24 (13/12/2018)

Flere tilfeller av grove trusler og sjikane hos NRK og TV 2

Siden 2016 har ansat­te i NRK og TV 2 vært utsatt for til sam­men 19 til­fel­ler av gro­ve trus­ler og sji­ka­ne fra pub­li­kum. Samt­li­ge er anmeldt. Trus­le­ne skjer via tele­fon, mel­din­ger og sosia­le medi­er, men det har også hendt at per­soner har ret­tet gro­ve trus­ler mot NRK-ansat­te til ansat­te i and­re medie­hus, som der­med har måt­tet rin­ge og vars­le rikskringkasteren. 

LES MER HOS DAGBLADET (13/12/2018)

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen