OECD

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • OECD

  OECD er en organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling. Organisasjonen har 38 medlemsland i Europa, Nord-Amerika, Mellom-Amerika, Asia, Midtøsten og Oseania (2023) og omfatter alle de nordiske landene. OECD har som oppgave å fremme økonomisk vekst i medlemslandene, å samarbeide om å stabilisere økonomien (konjunkturpolitikken) og å bidra til å utvide verdenshandelen.

 • PISA

  PISA er et internasjonalt prosjekt i regi av OECD. PISA har som ambisjon å teste 15-åringers kompetanser på ulike fagområder, spesielt lesing, matematikk og naturfag. Spørsmålene som PISA skal besvare er formulert slik i de internasjonale PISA-rapportene: Hvor godt er ungdommer forberedt til å møte framtidas utfordringer? Kan de analysere, resonnere og kommunisere sine ideer på en effektiv måte? Er de i stand til å fortsette å lære hele livet? Testingen foregår hvert tredje år, første gang var i 2000.

  Fra wikipedia

 • Formuesskatt

  Formuesskatt er en skatt på den økonomiske verdien av skattyters eiendeler, med fradrag for gjeld som skattyter hefter for.

 • OECDs utviklingskomité

  OECDs utviklingskomité, på engelsk: OECD Development Assistance Committee (DAC), er et samarbeidsforum under OECD, der ulike givere av bilateral bistand samarbeider for å koordinere bistanden, og øke de positive effektene av bistand.

 • Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

  Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (engelsk: Organisation for Economic Co-operation and Development; fransk: Organisation de coopération et de développement économiques; forkortet OECD eller OCDE) er en internasjonal organisasjon av industriland.