Livet er mer enn bare BNP

Designeren bak OECDs "Bedre liv"-indeks valgte å gjøre visualiseringen mindre presis enn dataene ga mulighet til.

Brut­tonasjon­al­pro­dukt som mål på vel­stand har lenge vært kri­tis­ert, og flere forsøk har vært gjort på å definere alter­na­tiv­er. Som del av pros­jek­tet “Bet­ter Life Ini­tia­tive” lanserte Organ­isas­jo­nen for økonomisk samar­beid og utvikling (OECD) nylig sin “Bet­ter Life Index”, der de har val­gt ut 11 indika­tor­er som til sam­men skal gi et mer nyansert bilde av velferd og økonomi. 

Indek­sen er sam­tidig et godt eksem­pel på inter­ak­tiv visu­alis­er­ing av et kom­plekst mate­ri­ale. Designeren som står bak, Moritz Ste­fan­er, var i dag en av innled­erne på sem­i­naret Visu­al­iz­ing Europe i Brus­sel. Jeg benyt­tet sjansen til å be ham fortelle mer om pros­jek­tet, både om forar­bei­det og om hva som skjer videre med det.

Et bedre liv med OECD?

Rangeringer av land langs ulike vari­abler er en sjanger i vekst, antake­lig for­di mange har oppdaget at slike “resul­tatlis­ter” garan­ter­er medieopp­merk­somhet (se tidligere inn­legg om FNs utviklingsin­deks). Ste­fan­er ville ikke være med på dette “Formel 1‑racet”, som han kaller det. Også Bedre liv-indika­torene kunne vært pre­sen­tert på en måte som ville skapt inntrykk av matem­a­tisk nøyak­tighet, men dette ble val­gt bort. 

Etter prøv­ing og feil­ing val­gte Ste­fan­er å la en blomst med et kro­n­blad for hver vari­abel bære visu­alis­erin­gen. Bruk­erne kan lage sin egen ver­sjon av indek­sen ved å vek­t­legge enkelte vari­abler mer enn andre. Når man gjør dette, endr­er lan­dene posisjon og det aktuelle kronbladet/variabelen framheves.

Folk ser ut til å like kon­septet, i hvert fall har OECD hatt 400.000 unike brukere innom på de tre ukene nettst­edet har vært ute. Brukere som del­er “sin” indeks med andre via web, e‑post, Twit­ter eller Face­book, får spørsmål om å opp­gi alder, kjønn og land. Dette er infor­masjon som OECD vil bruke i videreutviklin­gen av indek­sen. Twit­ter-kom­mentar­er har dreid seg mye om ens eget lands plasser­ing, men vari­anten “OECD men­er at jeg bør bo i Aus­tralia” går også run­den, forteller Ste­fan­er. OECD, som tradis­jonelt lev­er­er sine anbe­falinger til medlem­s­lan­denes reg­jeringer, har neppe kom­met i slik direk­te kon­takt med den enkelte borg­er før, men­er han.

Som i andre indekser er utval­get av indika­tor­er begrenset. Dette er som regel for­di det er vanske­lig å få kom­plette datasett for alle land. Kom­mende ver­sjon­er av Bedre liv-indek­sen bør inneholde blant annet bærekraftig utvikling og likhet/ulikhet som vari­abler, men­er Ste­fan­er (blant data folk etterl­yser er for øvrig regionale data, ikke bare data på nasjon­alt nivå).

Nota­bil­ia mash (ill: Ben­jamin Rabe CC: by-sa)

Hva som skjer med inter­ak­tive visu­alis­eringer etter at de er lansert var et av de generelle temaene på Visu­al­iz­ing Europe-sem­i­naret. Møn­stre i bruk­er­at­ferd og kom­mentar­er er én ting, mer radikalt blir det når brukere remikser hele visu­alis­erin­gen. Ste­fan­er har opplevd dette med et annet pros­jekt der han visu­alis­erte slet­tede­bat­ter på Wikipedia. Hans bruk av tre og gren­er for å vise slet­tede­bat­tenes pro et con­tra kom i retur i form av et maleri. En bruk­er lik­te trærne hans og bruk­te et som ele­ment i et land­skap finger-“malt” på en Ipad.

Jeg kom­mer tilbake med flere blog­ginn­legg fra Visu­al­iz­ing Europe.

Lenker:

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen