Livet er mer enn bare BNP

Designeren bak OECDs "Bedre liv"-indeks valgte å gjøre visualiseringen mindre presis enn dataene ga mulighet til.

Brutto­na­sjo­nal­pro­dukt som mål på vel­stand har len­ge vært kri­ti­sert, og fle­re for­søk har vært gjort på å defi­ne­re alter­na­ti­ver. Som del av pro­sjek­tet «Bet­ter Life Ini­tia­ti­ve» lan­ser­te Orga­ni­sa­sjo­nen for øko­no­misk sam­ar­beid og utvik­ling (OECD) nylig sin «Bet­ter Life Index», der de har valgt ut 11 indi­ka­to­rer som til sam­men skal gi et mer nyan­sert bil­de av vel­ferd og øko­no­mi.

Indek­sen er sam­ti­dig et godt eksem­pel på inter­ak­tiv visu­ali­se­ring av et kom­plekst mate­ria­le. Desig­ne­ren som står bak, Moritz Ste­fa­ner, var i dag en av inn­le­der­ne på semi­na­ret Visu­ali­zing Euro­pe i Brus­sel. Jeg benyt­tet sjan­sen til å be ham for­tel­le mer om pro­sjek­tet, både om for­ar­bei­det og om hva som skjer vide­re med det.

Et bed­re liv med OECD?

Ran­ge­rin­ger av land langs uli­ke vari­ab­ler er en sjan­ger i vekst, anta­ke­lig for­di man­ge har opp­da­get at sli­ke «resul­tat­lis­ter» garan­te­rer medie­opp­merk­som­het (se tid­li­ge­re inn­legg om FNs utvik­lings­in­deks). Ste­fa­ner vil­le ikke være med på det­te «For­mel 1‑racet», som han kal­ler det. Også Bed­re liv-indi­ka­to­re­ne kun­ne vært pre­sen­tert på en måte som vil­le skapt inn­trykk av mate­ma­tisk nøy­ak­tig­het, men det­te ble valgt bort.

Etter prø­ving og feil­ing valg­te Ste­fa­ner å la en blomst med et kron­blad for hver varia­bel bære visu­ali­se­rin­gen. Bru­ker­ne kan lage sin egen ver­sjon av indek­sen ved å vekt­leg­ge enkel­te vari­ab­ler mer enn and­re. Når man gjør det­te, end­rer lan­de­ne posi­sjon og det aktu­el­le kronbladet/variabelen fram­he­ves.

Folk ser ut til å like kon­sep­tet, i hvert fall har OECD hatt 400.000 uni­ke bru­ke­re inn­om på de tre uke­ne nett­ste­det har vært ute. Bru­ke­re som deler «sin» indeks med and­re via web, e‑post, Twit­ter eller Face­bo­ok, får spørs­mål om å opp­gi alder, kjønn og land. Det­te er infor­ma­sjon som OECD vil bru­ke i videre­ut­vik­lin­gen av indek­sen. Twit­ter-kom­men­ta­rer har dreid seg mye om ens eget lands plas­se­ring, men vari­an­ten «OECD mener at jeg bør bo i Aust­ra­lia» går også run­den, for­tel­ler Ste­fa­ner. OECD, som tra­di­sjo­nelt leve­rer sine anbe­fa­lin­ger til med­lems­lan­de­nes regje­rin­ger, har nep­pe kom­met i slik direk­te kon­takt med den enkel­te bor­ger før, mener han.

Som i and­re indek­ser er utval­get av indi­ka­to­rer begren­set. Det­te er som regel for­di det er vans­ke­lig å få kom­plet­te data­sett for alle land. Kom­men­de ver­sjo­ner av Bed­re liv-indek­sen bør inne­hol­de blant annet bære­kraf­tig utvik­ling og likhet/ulikhet som vari­ab­ler, mener Ste­fa­ner (blant data folk etter­ly­ser er for øvrig regio­na­le data, ikke bare data på nasjo­nalt nivå).

Nota­bi­lia mash (ill: Ben­ja­min Rabe CC: by-sa)

Hva som skjer med inter­ak­ti­ve visu­ali­se­rin­ger etter at de er lan­sert var et av de gene­rel­le tema­ene på Visu­ali­zing Euro­pe-semi­na­ret. Mønst­re i bru­ker­at­ferd og kom­men­ta­rer er én ting, mer radi­kalt blir det når bru­ke­re remik­ser hele visu­ali­se­rin­gen. Ste­fa­ner har opp­levd det­te med et annet pro­sjekt der han visu­ali­ser­te slette­de­bat­ter på Wiki­pe­dia. Hans bruk av tre og gre­ner for å vise slette­de­bat­te­nes pro et con­tra kom i retur i form av et male­ri. En bru­ker lik­te trær­ne hans og bruk­te et som ele­ment i et land­skap finger-«malt» på en Ipad.

Jeg kom­mer til­ba­ke med fle­re blogg­inn­legg fra Visu­ali­zing Euro­pe.

Len­ker:

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen