Nyhetsbrev uke 43

Blant temaene: Pressestøtte, eliteuniversiteter og datalagring.

Denne uken på Vox Pub­li­ca kan du blant annet lese om Tysk­lands sats­ing på eli­te­u­ni­ver­siteter, og hvorvidt det går utover kreativiteten og orig­i­naliteten i forsknin­gen. Er dette en utvikling vi kan se også i Norge? Artikkelse­rien ”Jour­nal­is­tisk nyskap­ing” har fått et nytt bidrag med en artikkel om fordel­ing av press­es­tøt­ten. Jour­nal­ist og kom­men­ta­tor Sven Egil Omdal fores­lår at det må åpnes for at også enkeltjour­nal­is­ter kan mot­ta press­es­tøtte. I til­legg kan du lese om bruk av Twit­ter i jour­nal­is­tisk arbeid. Er Twit­ter et verk­tøy jour­nal­is­ter kan og bør ta i bruk?

Glem heller ikke å besøke retorikkbloggen, mediebloggen, Apenes´ anneks og Fak­ta Først. På retorikkbloggen inviter­er Jens Kjeld­sen til en kon­fer­anse om poli­tisk taleskriv­ing, mens Ida Aalen har tatt for seg remik­skul­turen på medi­a­bloggen. Georg Apenes har tatt for seg justismin­is­ter Stor­ber­gets forsvar av data­la­grings­di­rek­tivet i Apenes´ Anneks, og Fak­ta Først han­dler denne gang blant annet både om lanserin­gen av et britisk krim-kart og om hvorvidt åpen­het kan være skadelig.

Husk også å sjekke Ago­ra-kalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Du kan selv enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

For å lese artiklene: 

Frem­ra­gende mid­delmådighet ved eli­te­u­ni­ver­sitetene.
Den tyske satsin­gen på eli­te­u­ni­ver­siteter svekker kreativiteten og orig­i­naliteten i forsknin­gen, hevder sosi­olo­gen Richard Münch. Av Torgeir Uberg Nærland

Vil ha press­es­tøtte til enkeltjournalister
Press­es­tøt­ten må følge pro­dusen­ten og ikke pro­duk­tet, men­er jour­nal­ist og kom­men­ta­tor i Sta­vanger Aften­blad Sven Egil Omdal. Av Nina Kvalheim

Amatør­er og pro­fesjonelle på Twitter
Twit­ter og andre sosiale medi­er kan bli nyt­tige jour­nal­is­tiske red­skaper, men det krev­er kom­petanse — og det finnes fall­gru­ver. Av Karo­line Andrea Ihle­bæk og Vilde Schanke Sundet

Retorikkbloggen
Med andres ord
Vil du til kon­fer­anse om poli­tisk taleskriv­ing? Her får du noe for pen­gene – uten å betale! Av Jens Kjelsen

Mediebloggen
Hvor­for er det så lett å tro at remik­skul­turen ble skapt av net­tet? Hvor kom­mer ide­alet om å “dele” og “delta” fra?
Det er en feil­slut­ning at delekul­tur er noe som vok­ste frem sam­men med inter­nett. Det er bare dis­tribusjo­nen som er blitt bedre. Av Ida Aalen

Apenes’ anneks
Stor­ber­get dobler
Justismin­is­terens forsvar for data­la­grings­di­rek­tivet er preget av plik­tre­torikk og fravær av begeistring. Av Georg Apenes

Fak­ta først
Britisk krim-kart lansert
Ny tjen­este lar brukere sam­men­ligne lovbrudd i poli­tidis­trik­ter lan­det over. Av Olav Anders Øvrebø

Når blir åpen­het skadelig?
Trans­parens er i ferd med å bli så pop­ulært at vi risik­er­er å skape en prob­lema­tisk ide­olo­gi. Av Olav Anders Øvrebø

Hilsen

Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen