Nyhetsbrev uke 43

Blant temaene: Pressestøtte, eliteuniversiteter og datalagring.

Den­ne uken på Vox Pub­li­ca kan du blant annet lese om Tysk­lands sat­sing på elite­uni­ver­si­te­ter, og hvor­vidt det går utover krea­ti­vi­te­ten og ori­gi­na­li­te­ten i forsk­nin­gen. Er det­te en utvik­ling vi kan se også i Nor­ge? Artik­kel­se­ri­en ”Jour­na­lis­tisk nyska­ping” har fått et nytt bidrag med en artik­kel om for­de­ling av presse­støt­ten. Jour­na­list og kom­men­ta­tor Sven Egil Omdal fore­slår at det må åpnes for at også enkelt­jour­na­lis­ter kan mot­ta presse­støt­te. I til­legg kan du lese om bruk av Twit­ter i jour­na­lis­tisk arbeid. Er Twit­ter et verk­tøy jour­na­lis­ter kan og bør ta i bruk?

Glem hel­ler ikke å besø­ke reto­rikk­blog­gen, medie­blog­gen, Ape­nes´ anneks og Fak­ta Først. På reto­rikk­blog­gen invi­te­rer Jens Kjeld­sen til en kon­fe­ran­se om poli­tisk tale­skri­ving, mens Ida Aalen har tatt for seg remiks­kul­tu­ren på medi­ab­log­gen. Georg Ape­nes har tatt for seg jus­tis­mi­nis­ter Stor­ber­gets for­svar av data­lag­rings­di­rek­ti­vet i Ape­nes´ Anneks, og Fak­ta Først hand­ler den­ne gang blant annet både om lan­se­rin­gen av et bri­tisk krim-kart og om hvor­vidt åpen­het kan være ska­de­lig.

Husk også å sjek­ke Ago­ra-kalen­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Du kan selv enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

For å lese artik­le­ne:

Frem­ra­gen­de mid­del­må­dig­het ved elite­uni­ver­si­te­te­ne.
Den tys­ke sat­sin­gen på elite­uni­ver­si­te­ter svek­ker krea­ti­vi­te­ten og ori­gi­na­li­te­ten i forsk­nin­gen, hev­der sosio­lo­gen Richard Münch. Av Tor­geir Uberg Nær­land

Vil ha presse­støt­te til enkelt­jour­na­lis­ter
Presse­støt­ten må føl­ge pro­du­sen­ten og ikke pro­duk­tet, mener jour­na­list og kom­men­ta­tor i Stav­an­ger Aften­blad Sven Egil Omdal. Av Nina Kval­heim

Ama­tø­rer og pro­fe­sjo­nel­le på Twit­ter
Twit­ter og and­re sosia­le medi­er kan bli nyt­ti­ge jour­na­lis­tis­ke red­ska­per, men det kre­ver kom­pe­tan­se — og det fin­nes fall­gru­ver. Av Karo­li­ne Andrea Ihle­bæk og Vil­de Schan­ke Sun­det

Reto­rikk­blog­gen
Med and­res ord
Vil du til kon­fe­ran­se om poli­tisk tale­skri­ving? Her får du noe for pen­ge­ne – uten å beta­le! Av Jens Kjel­sen

Medie­blog­gen
Hvor­for er det så lett å tro at remiks­kul­tu­ren ble skapt av net­tet? Hvor kom­mer idea­let om å “dele” og “del­ta” fra?
Det er en feil­slut­ning at dele­kul­tur er noe som voks­te frem sam­men med inter­nett. Det er bare dis­tri­bu­sjo­nen som er blitt bed­re. Av Ida Aalen

Ape­nes’ anneks
Stor­ber­get dob­ler
Jus­tis­mi­nis­te­rens for­svar for data­lag­rings­di­rek­ti­vet er pre­get av pliktre­to­rikk og fra­vær av begeist­ring. Av Georg Ape­nes

Fak­ta først
Bri­tisk krim-kart lan­sert
Ny tje­nes­te lar bru­ke­re sam­men­lig­ne lov­brudd i politi­dis­trik­ter lan­det over. Av Olav Anders Øvre­bø

Når blir åpen­het ska­de­lig?
Trans­pa­rens er i ferd med å bli så popu­lært at vi risi­ke­rer å ska­pe en pro­ble­ma­tisk ideo­lo­gi. Av Olav Anders Øvre­bø

Hil­sen

Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen