Økokrim

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Økokrim

  Økokrim er et riksdekkende etterforskings- og påtaleorgan for brudd på straffebestemmelser om økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.Enheten er både et særorgan i politiet, som budsjettmessig og administrativt er underlagt Politidirektoratet, og et statsadvokatembete med nasjonal myndighet. Når det kommer til straffesaksbehandlingen, er enheten underlagt Riksadvokaten.Økokrim ble etablert i 1989, har om lag 200 ansatte og kontorsted i Oslo.

 • Enheten for finansiell etterretning (EFE)

  Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim er Norges nasjonale Financial Intelligence Unit (FIU). Den har en sentral rolle for å forebygge og bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen, oppgaver som blant annet følger av EUs hvitvaskingsdirektiv. EFE mottar rapporter om mistenkelige transaksjoner fra virksomheter som etter hvitvaskingsloven er rapporteringspliktige, og videreformidler bearbeidet informasjon til relevante nasjonale og internasjonale myndigheter EFE har, sammen med aktuelle samarbeidspartnere, en sentral rolle i utvikling av kompetanse og metode i både politiet og hos de rapporteringspliktige.

  Fra wikipedia

 • Pål Lønseth

  Pål Kulø Lønseth (født 7.

 • Transocean-saken

  Transocean-saken var en straffesak mot to Transocean-selskaper og tre rådgivere som ble kalt «Norgeshistoriens største skattestraffesak».

 • Økokrim

  Økokrim (Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet) ble opprettet i 1989, og er både et særorgan i politiet og et statsadvokatembete med nasjonal myndighet.

Mer om Økokrim fra Vox Publicas arkiv