Juledataverksteder i Bergen og Oslo

Dataverksted, hackathon... Hva kan lages med offentlige data?

Sett av førstk­om­mende fredag 2. desem­ber hvis du bor i Bergen eller Oslo og er inter­essert i poten­sialet i offentlige data — om du nå er utvikler, jour­nal­is­ter, design­er, byråkrat eller noe annet. I begge byer arran­geres et jule­dataverk­st­ed eller hackathon eller hack­day (kjært barn har osv…). 

DIFI, Forny­ings­de­parte­mentet, Medi­Are­na og en bråte andre er med på å arrangere.

Også i fjor ble det arrangert slike verk­st­ed­er. Jeg del­tok på begge, og vari­anten i Bergen var mest vel­lykket av én veldig klar årsak: Deltak­erne ble gitt defin­erte opp­drag om å lage noe ut av to utval­gte datasett. En slik innsnevring av mate­ri­ale må til for å kon­sen­trere kreativiteten i grup­per når tiden man har til rådighet er så knapp. Resul­tatene ble da også imponerende.

I år får deltak­erne i begge byer til­gang på enhet­sreg­is­teret fra Brøn­nøy­sund.

Arrange­mentene inngår i den inter­nasjonale dagen for åpne data — sjekk Open Data Day.

OPPDATERING: Her er forsla­gene til app­likasjon­er og løs­ninger som ble pro­dusert i løpet av dagen.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen