Juledataverksteder i Bergen og Oslo

Dataverksted, hackathon... Hva kan lages med offentlige data?

Sett av først­kom­men­de fre­dag 2. desem­ber hvis du bor i Ber­gen eller Oslo og er inter­es­sert i poten­sia­let i offent­li­ge data — om du nå er utvik­ler, jour­na­lis­ter, desig­ner, byrå­krat eller noe annet. I beg­ge byer arran­ge­res et jule­data­verk­sted eller hack­at­hon eller hack­day (kjært barn har osv…).

DIFI, For­ny­ings­de­par­te­men­tet, Medi­A­re­na og en brå­te and­re er med på å arran­ge­re.

Også i fjor ble det arran­gert sli­ke verk­ste­der. Jeg del­tok på beg­ge, og vari­an­ten i Ber­gen var mest vel­lyk­ket av én vel­dig klar årsak: Del­ta­ker­ne ble gitt defi­ner­te opp­drag om å lage noe ut av to utvalg­te data­sett. En slik inn­snev­ring av mate­ria­le må til for å kon­sen­tre­re krea­ti­vi­te­ten i grup­per når tiden man har til rådig­het er så kna­pp. Resul­ta­te­ne ble da også impo­ne­ren­de.

I år får del­ta­ker­ne i beg­ge byer til­gang på enhets­re­gis­te­ret fra Brønn­øy­sund.

Arran­ge­men­te­ne inn­går i den inter­na­sjo­na­le dagen for åpne data — sjekk Open Data Day.

OPPDATERING: Her er for­sla­ge­ne til appli­ka­sjo­ner og løs­nin­ger som ble pro­du­sert i løpet av dagen.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen