Ukens medienyheter: Nedleggelser, kulturjournalistikk og reklame

Facebook gir 300 millioner dollar til lokaljournalistikk, TV-kanalene mister reklameinntekter, podkaster skal fornye kulturanmelderiet og Reuters Institute spår at flere journalister vil miste jobben i 2019. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Spår at flere journalister mister jobben

Kom­bi­nasjo­nen av det utfor­drende annon­se­markedet i mediebran­sjen og omfat­tende struk­turelle endringer i mediehusene kan føre til en stor bølge av nedbe­man­ning av jour­nal­is­ter ver­den over i 2019. Det kom­mer frem av Reuters Insti­tutes rap­port om tren­der innen jour­nal­is­tikk, medi­er og teknolo­gi. I til­legg til å true arbei­d­splassene vil nedbe­man­ning og dårlig økono­mi trolig svekke mediehusenes rolle som vaktbikkje.

LES MER HOS PRESS GAZETTE (16/01/2019) 

Facebook med støtte til journalistikk

Face­book skal gi 300 mil­lion­er dol­lar, fordelt på tre år, i støtte til tiltak innen­for lokal jour­nal­is­tikk. Omset­nin­gen til Face­book i 2017 lå på mer enn 40 mil­liarder dol­lar, med et over­skudd på 16 mil­liarder. Inntek­tene i 2018 lig­ger an til å bli langt høyere. Støt­ten blir sett i sam­men­heng med sel­skapets behov for å forbedre ryk­tet sitt etter alle skan­da­lene den siste tiden.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS CNN (16/01/2019)

Har tro på selvpublisering

For­leg­ger Arve Juritzen og for­fat­ter Arne Berggren er blant dem som invester­er i selvpub­lis­er­ing for for­fat­tere. Pen­gene Juritzen fikk for sal­get av Juritzen for­lag til Straw­ber­ry Pub­lish­ing går til selvpub­lis­er­ings­for­laget Kolo­fon. Berggren på sin side blir styremedlem i selvpub­lis­er­ingst­jen­esten Bold­books. Juritzen tror flere vil velge å selv utgi bøkene sine, og han men­er det blir stadig vanske­ligere for for­fat­tere å bli antatt på de tradis­jonelle forlagene. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (16/01/2019)

TV mister reklameomsetning

For første gang siden mediebyråene beg­y­nte å pub­lis­ere egen sta­tis­tikk over reklameom­set­nin­gen, synker TV-kanalenes andel av reklamekak­en. Omset­nin­gen på Inter­nett fort­set­ter å vokse, og spe­sielt sosiale medi­er og nettvideo øker stort. Avis­er og blad­er på papir fort­set­ter nedgan­gen, men fal­l­et for dagsavis­er bremser litt. Også radio mis­tet reklamein­ntek­ter i fjor, mens kino igjen gjør det bra. Totalom­set­nin­gen vokser bare med 0,3 pros­ent, noe som er en reell nedgang når en tar hen­syn til prisvekst. Tal­lene omfat­ter ikke hele reklameom­set­nin­gen. Bare reklamekjøp som går via de større mediebyråene er med, og det utgjør omtrent halv­parten av totale omset­nin­gen som en finner i IRMs tall.

LES MER HOS KAMPANJE (15/01/2019)

Færre brudd på Vær varsom-plakaten

Til tross for at Pressens Faglige Utvalg mot­tok flere klager i 2018 enn 2017 – 493 mot 417 –, endte færre av kla­gene med brudd. I fjor var det TV 2 som ble felt flest ganger, med tre brudd og to til­feller av kri­tikk. Totalt ble flest felt for brudd på punkt 3.2 i Vær var­som-plakat­en som han­dler om kon­troll av opplysninger og kildebredde. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (15/01/2019)

Flimmer Film er konkurs

Film- og pro­duk­sjon­s­sel­skapet Flim­mer Film, som blant annet står bak TV 2‑programmet Fjor­den Cow­boys, er begjært konkurs. Sel­skapet ble stiftet i 2000, og har 12 ansat­te. Fra 2015 til 2017 falt omset­nin­gen fra 21 mil­lion­er kro­ner til 13,5 mil­lion­er. Hybrid­byrået Maver­ix og Media Bergen har hatt aksje­ma­joriteten siden august. 

LES MER HOS KAMPANJE (15/01/2019)

Dagbladet på kanten av stupet før eierskiftet i 2013

Før Aller over­tok Dag­bladet i 2013, var den økonomiske situ­asjo­nen i avisen alvorlig. Daværende eier Bern­er Grup­pen sto i fare for ikke å kunne inn­fri DNBs krav om drift­sre­sul­tat, og banken pres­set indi­rek­te på for enda større kutt og nedbe­man­ninger. Dette kom­mer frem av boken «Alltid foran skjer­men», som utgis i forbindelse med avisens 150-årsju­bileum. I 2012 møttes ledere fra Aller og Dag­bladet under fes­tlige lag, og feb­ru­ar året etter la Aller inn et bud indika­tivt på 280 mil­lion­er kro­ner. Det kom over­rask­ende på de fleste.

LES MER HOS KAMPANJE (14/01/2019)

Adresseavisen med boligrobot

Adresseav­isen har lansert sin første jour­nal­istro­bot, som spe­sialis­er­er seg på bolig­innhold. Robot­en pro­duser­er sak­er om sol­gte boliger i Midt-Norge basert på tinglysninger den leser. Ifølge Adres­sas utviklingsredak­tør, Chris­ter Sol­bakk Johnsen, er boligsak­er pop­ulært innhold for leserne.

LES MER HOS JOURNALISTEN (14/01/2019)

Staben i Radio 1 reduseres

Redak­sjo­nen som job­ber med Radio 1 er redusert med opp­til åtte per­son­er. Det er pro­duk­sjon­s­sel­skapet Rubi­con som har pro­dusert mor­gensendin­gen «Mor­gen på Radio 1» for Bauer Media og Radio 1. Ned­ska­lerin­gen skjer i forbindelse med en ny avtalepe­ri­ode mel­lom Rubi­con og Bauer Media fra 2019. Radio 1 ble relansert i 2018 som en rendyr­ket DAB-kanal. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (14/01/2019)

Økokrim etterforsker bedrageri i Tidal

Økokrim bekrefter at de etter­forsker fire anmeldelser av Tidal. Etter­forsknin­gen har som mål å enten bekrefte eller avkrefte mis­tanken om manip­ulerte avspillinger. Ifølge Dagens Næringslivs doku­men­tar Strøm­mekup­pet skal det være snakk om minst 320 mil­lion­er falske avspillinger av blant andre Bey­on­cé og Kanye Wests låter. Etter­forsknin­gen har pågått siden i fjor høst, og sak­en etter­forskes som databedrageri. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (14/01/2019)

Tror podkaster kan fornye kulturanmeldelsene

Aften­postens pod­kast om TV-serier, Serieprat, har i løpet av to måned­er nådd 100 000 lyt­tinger. Ifølge Cecilie Asker i Aften­posten er anmeldelser i pod­kast­for­mat en måte å fornye kul­tur­an­melderi­et og nå ut til de yngre mål­grup­pene på. I 2018 hadde Aften­posten til sam­men 4,4 mil­lion­er lyt­tinger på sine pod­kaster, og pod­kas­tans­varlig Karo­line Fos­s­land tror tal­let dobler seg i år.

LES MER HOS JOURNALISTEN (11/01/2019)

Norske ungdommer bruker mindre tid på Facebook

Tall fra Kan­tar Media vis­er at den daglige bruken av Face­book er på vei tilbake. I løpet av ett år har daglig bruk gått fra 79 til 74 pros­ent. Det er særlig ung­dom­mer som bruk­er min­dre tid på Face­book. Hele 43 pros­ent av de mel­lom 15 og 29 år sier at de bruk­er Face­book min­dre enn for et år siden. 

LES MER HOS KAMPANJE (11/01/2019)

Lokalavisen Nordvestnytt legges ned

Lokalav­isa for Aure og Smøla i Møre og Roms­dal legges ned på grunn av dårlig økono­mi. Avisen har vært i drift i 30 år. Nord­vest­nytt har de siste årene fått press­es­tøtte på 480 997 kroner.

LES MER HOS JOURNALISTEN (11/01/2019)

DN snur: Beholder kulturanmeldelsene

Da Dagens Næringsliv annon­serte at de ville kutte i kul­tur­an­meldelsene og si opp flere av sine faste anmeldere for å kutte kost­nad­er, lot ikke reak­sjonene vente på seg. Ifølge sje­fredak­tør Amund Djuve er det net­topp omfanget av og innhold­et i mange av reak­sjonene som har over­be­vist avisen om å omgjøre beslutningen.

LES MER HOS JOURNALISTEN (11/01/2019)

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen