Ukens medienyheter: Nedleggelser, kulturjournalistikk og reklame

Facebook gir 300 millioner dollar til lokaljournalistikk, TV-kanalene mister reklameinntekter, podkaster skal fornye kulturanmelderiet og Reuters Institute spår at flere journalister vil miste jobben i 2019. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Spår at flere journalister mister jobben

Kom­bi­na­sjo­nen av det utford­ren­de annonse­mar­ke­det i medie­bran­sjen og omfat­ten­de struk­tu­rel­le end­rin­ger i medie­hu­se­ne kan føre til en stor bøl­ge av ned­be­man­ning av jour­na­lis­ter ver­den over i 2019. Det kom­mer frem av Reu­ters Insti­tu­tes rap­port om tren­der innen jour­na­lis­tikk, medi­er og tek­no­lo­gi. I til­legg til å true arbeids­plas­se­ne vil ned­be­man­ning og dår­lig øko­no­mi tro­lig svek­ke medie­hu­se­nes rol­le som vakt­bik­kje.

LES MER HOS PRESS GAZETTE (16/01/2019) 

Facebook med støtte til journalistikk

Face­bo­ok skal gi 300 mil­lio­ner dol­lar, for­delt på tre år, i støt­te til til­tak innen­for lokal jour­na­lis­tikk. Omset­nin­gen til Face­bo­ok i 2017 lå på mer enn 40 mil­li­ar­der dol­lar, med et over­skudd på 16 mil­li­ar­der. Inn­tek­te­ne i 2018 lig­ger an til å bli langt høy­ere. Støt­ten blir sett i sam­men­heng med sel­ska­pe­ts behov for å for­bed­re ryk­tet sitt etter alle skan­da­le­ne den sis­te tiden.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS CNN (16/01/2019)

Har tro på selvpublisering

For­leg­ger Arve Jurit­zen og for­fat­ter Arne Berg­gren er blant dem som inves­te­rer i selv­pub­li­se­ring for for­fat­te­re. Pen­ge­ne Jurit­zen fikk for sal­get av Jurit­zen for­lag til Straw­ber­ry Pub­lish­ing går til selv­pub­li­se­rings­for­la­get Kolo­fon. Berg­gren på sin side blir styre­med­lem i selv­pub­li­se­rings­tje­nes­ten Bold­books. Jurit­zen tror fle­re vil vel­ge å selv utgi bøke­ne sine, og han mener det blir sta­dig vans­ke­li­ge­re for for­fat­te­re å bli antatt på de tra­di­sjo­nel­le for­la­ge­ne. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (16/01/2019)

TV mister reklameomsetning

For førs­te gang siden medie­by­rå­ene begyn­te å pub­li­se­re egen sta­ti­stikk over reklame­om­set­nin­gen, syn­ker TV-kana­le­nes andel av reklame­ka­ken. Omset­nin­gen på Inter­nett fort­set­ter å vokse, og spe­si­elt sosia­le medi­er og nett­vi­deo øker stort. Aviser og bla­der på papir fort­set­ter ned­gan­gen, men fal­let for dags­avi­ser brem­ser litt. Også radio mis­tet reklame­inn­tek­ter i fjor, mens kino igjen gjør det bra. Total­om­set­nin­gen vokser bare med 0,3 pro­sent, noe som er en reell ned­gang når en tar hen­syn til pris­vekst. Tal­le­ne omfat­ter ikke hele reklame­om­set­nin­gen. Bare reklame­kjøp som går via de stør­re medie­by­rå­ene er med, og det utgjør omtrent halv­par­ten av tota­le omset­nin­gen som en fin­ner i IRMs tall.

LES MER HOS KAMPANJE (15/01/2019)

Færre brudd på Vær varsom-plakaten

Til tross for at Pres­sens Fag­li­ge Utvalg mot­tok fle­re kla­ger i 2018 enn 2017 – 493 mot 417 –, end­te fær­re av kla­ge­ne med brudd. I fjor var det TV 2 som ble felt flest gan­ger, med tre brudd og to til­fel­ler av kri­tikk. Totalt ble flest felt for brudd på punkt 3.2 i Vær var­som-pla­ka­ten som hand­ler om kon­troll av opp­lys­nin­ger og kilde­bred­de. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (15/01/2019)

Flimmer Film er konkurs

Film- og pro­duk­sjons­sel­ska­pet Flim­mer Film, som blant annet står bak TV 2‑programmet Fjord­en Cow­boys, er begjært kon­kurs. Sel­ska­pet ble stif­tet i 2000, og har 12 ansat­te. Fra 2015 til 2017 falt omset­nin­gen fra 21 mil­lio­ner kro­ner til 13,5 mil­lio­ner. Hybrid­by­rå­et Mave­rix og Media Ber­gen har hatt aksje­ma­jo­ri­te­ten siden august. 

LES MER HOS KAMPANJE (15/01/2019)

Dagbladet på kanten av stupet før eierskiftet i 2013

Før Aller over­tok Dag­bla­det i 2013, var den øko­no­mis­ke situa­sjo­nen i avi­sen alvor­lig. Davæ­ren­de eier Ber­ner Grup­pen sto i fare for ikke å kun­ne inn­fri DNBs krav om drifts­re­sul­tat, og ban­ken pres­set indi­rek­te på for enda stør­re kutt og ned­be­man­nin­ger. Det­te kom­mer frem av boken «All­tid foran skjer­men», som utgis i for­bin­del­se med avi­sens 150-års­ju­bi­le­um. I 2012 møt­tes lede­re fra Aller og Dag­bla­det under fest­li­ge lag, og febru­ar året etter la Aller inn et bud indi­ka­tivt på 280 mil­lio­ner kro­ner. Det kom over­ras­ken­de på de fles­te.

LES MER HOS KAMPANJE (14/01/2019)

Adresseavisen med boligrobot

Adresse­avi­sen har lan­sert sin førs­te jour­na­listro­bot, som spe­sia­li­se­rer seg på bolig­inn­hold. Robo­ten pro­du­se­rer saker om solg­te boli­ger i Midt-Nor­ge basert på ting­lys­nin­ger den leser. Iføl­ge Adres­sas utvik­lings­re­dak­tør, Chris­ter Sol­bakk John­sen, er bolig­sa­ker popu­lært inn­hold for leser­ne.

LES MER HOS JOURNALISTEN (14/01/2019)

Staben i Radio 1 reduseres

Redak­sjo­nen som job­ber med Radio 1 er redu­sert med opp­til åtte per­soner. Det er pro­duk­sjons­sel­ska­pet Rubi­con som har pro­du­sert mor­gen­sen­din­gen «Mor­gen på Radio 1» for Bau­er Media og Radio 1. Ned­ska­le­rin­gen skjer i for­bin­del­se med en ny avtale­pe­riode mel­lom Rubi­con og Bau­er Media fra 2019. Radio 1 ble relan­sert i 2018 som en ren­dyr­ket DAB-kanal. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (14/01/2019)

Økokrim etterforsker bedrageri i Tidal

Øko­krim bekref­ter at de etter­fors­ker fire anmel­del­ser av Tidal. Etter­forsk­nin­gen har som mål å enten bekref­te eller avkref­te mis­tan­ken om mani­pu­ler­te avspil­lin­ger. Iføl­ge Dagens Nærings­livs doku­men­tar Strøm­me­kup­pet skal det være snakk om minst 320 mil­lio­ner fals­ke avspil­lin­ger av blant and­re Beyoncé og Kanye Wests låter. Etter­forsk­nin­gen har pågått siden i fjor høst, og saken etter­fors­kes som data­be­dra­ge­ri. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (14/01/2019)

Tror podkaster kan fornye kulturanmeldelsene

Aften­pos­tens podkast om TV-seri­er, Serie­prat, har i løpet av to måne­der nådd 100 000 lyt­tin­ger. Iføl­ge Ceci­lie Asker i Aften­pos­ten er anmel­del­ser i podkast­for­mat en måte å for­nye kul­tur­an­mel­de­ri­et og nå ut til de yng­re mål­grup­pe­ne på. I 2018 had­de Aften­pos­ten til sam­men 4,4 mil­lio­ner lyt­tin­ger på sine podkas­ter, og podkast­an­svar­lig Karo­li­ne Foss­land tror tal­let dob­ler seg i år.

LES MER HOS JOURNALISTEN (11/01/2019)

Norske ungdommer bruker mindre tid på Facebook

Tall fra Kan­tar Media viser at den dag­li­ge bru­ken av Face­bo­ok er på vei til­ba­ke. I løpet av ett år har dag­lig bruk gått fra 79 til 74 pro­sent. Det er sær­lig ung­dom­mer som bru­ker mind­re tid på Face­bo­ok. Hele 43 pro­sent av de mel­lom 15 og 29 år sier at de bru­ker Face­bo­ok mind­re enn for et år siden. 

LES MER HOS KAMPANJE (11/01/2019)

Lokalavisen Nordvestnytt legges ned

Lokal­avi­sa for Aure og Smø­la i Møre og Roms­dal leg­ges ned på grunn av dår­lig øko­no­mi. Avi­sen har vært i drift i 30 år. Nord­vest­nytt har de sis­te åre­ne fått presse­støt­te på 480 997 kro­ner.

LES MER HOS JOURNALISTEN (11/01/2019)

DN snur: Beholder kulturanmeldelsene

Da Dagens Nærings­liv annon­ser­te at de vil­le kut­te i kul­tur­an­mel­del­se­ne og si opp fle­re av sine fas­te anmel­de­re for å kut­te kost­na­der, lot ikke reak­sjo­ne­ne ven­te på seg. Iføl­ge sjef­re­dak­tør Amund Dju­ve er det nett­opp omfan­get av og inn­hol­det i man­ge av reak­sjo­ne­ne som har over­be­vist avi­sen om å omgjø­re beslut­nin­gen.

LES MER HOS JOURNALISTEN (11/01/2019)

TEMA

F

acebook

72 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen