Ukens medienyheter: Lisens, skatt og opplagstall

Stadig flere ønsker å skattlegge tech-gigantene, Økokrim får fortsette ransakingen av Tidals kontorer i Norge og den etterlengtede mediemeldingen legges frem. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

BBC overtar TV-kanaler

BBC har over­tatt TV-sel­skapet UKTV, som det tidligere har eid sam­men med Dis­cov­ery. UKTV har en rekke lønn­somme, kom­mer­sielle kanaler, og BBC vil over­ta syv av disse, mens Dis­cov­ery behold­er tre. BBC betaler 173 mil­lion­er pund for å kjøpe ut Dis­cov­ery, og det er BBCs kom­mer­sielle avdel­ing, BBC Stu­dios, som er kjøperen. Som en del av betalin­gen har BBC og Dis­cov­ery inngått en avtale om lev­er­ing av BBCs natur­pro­gram­mer til Dis­cov­erys nye strøm­met­jen­este, som skal lanseres i 2020. BBC er i pengeknipe for­di britiske myn­digheter har bestemt at per­son­er over 75 år ikke skal betale lisens, og BBC selv må dekke tapet.

LES MER HOS GUARDIAN (02/04/2019)

Norsk film nærmest usynlig på Netflix

En under­søkelse utar­bei­det ved OsloMet vis­er at norske filmer er dårlig rep­re­sen­tert på Net­flix og flere av de andre mest utbredte strøm­met­jen­estene. Et test­forsøk viste at Net­flix’ algo­rit­mer, som i høy grad favoris­er­er egen­pro­dusert innhold, ikke anbe­falte en eneste norsk film. For­fat­terne tror det nye EU-direk­tivet, som krev­er minst 30 % europeisk innhold på strøm­met­jen­estene, kan bidra til økt synlighet.

LES MER HOS RUSHPRINT (02/04/2019)

Kamp om å lede an i podkastmarkedet

Pod­kast er et stadig vok­sende fenomen, og nå tilspiss­es kam­p­en om å være den ledende aktøren på dis­tribusjon­ssi­den. Både Apple og Google satser på stort på egne pod­kast­tjen­ester, og Spo­ti­fy har nylig kjøpt enda en pod­kast­pro­dusent – Par­cast – for over 100 mil­lion­er dol­lar. Særlig for sist­nevnte vil det være vik­tig å eie eget orig­inalt innhold. Både lyt­ter­tall og inntek­ter er spådd å øke stort de neste fire årene.

LES MER HOS THE GUARDIAN (01/04/2019)

Norsk ungdom eksponeres for ulovlig reklame i sosiale medier

Norske tenåringer eksponeres i høy grad for reklame for plas­tisk kirur­gi, penge­spill og alko­hol i sosiale medi­er. 80 pros­ent av 15- og 16-åringer har fått reklame for penge­spill, mens halv­parten har fått reklame for plas­tisk kirur­gi og kos­metiske inngrep. Denne typen reklame ret­tet mot barn er ikke lovlig i Norge, og skjer helst gjen­nom sosiale medi­er. Det er forskere ved For­bruks­forskn­ingsin­sti­tut­tet SIFO som står bak undersøkelsen.

LES MER HOS NRK (01/04/2019)

Regjeringens mediemelding er klar

29. mars pre­sen­terte kul­tur­min­is­teren den etter­lengt­ede mediemeldin­gen. NRKs frem­tidi­ge finan­sier­ing var blant hov­ed­punk­tene. Dagens lisen­sor­d­ning avvikles 1. jan­u­ar 2020, og NRK skal fra da av finan­sieres over skat­tesed­de­len. Nivået på NRKs inntek­ter vil bestemmes for fire år om gan­gen. Det samme vil nivået på den direk­te medi­estøt­ten, som blant annet omfat­ter press­es­tøt­ten til avisene. Press­es­tøt­ten skal mod­erniseres og omforde­les, slik at lokalavisene får en større andel, og kvalitet og inno­vasjon pre­mieres mer enn i dag. Dette vil få kon­sekvenser for riks­dekkende avis­er som i dag mot­tar pro­duk­sjon­stil­skudd. Mens Stortinget vil ved­ta rammene for støt­te­ord­nin­gene for fire år om gan­gen, skal et eget, uavhengig medieråd ha ans­varet for for­valt­nin­gen av de ulike støt­te­ord­nin­gene, og for fordelin­gen av den direk­te medi­estøt­ten. Medi­etil­synet skal som før sørge for utbe­tal­ing av pressestøtte.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS JOURNALISTEN
DU FINNER MELDINGEN HER (29/03/2019)

Telenors stenging av kobbernettet har konsekvenser for bredbåndsdekningen

Telenor har meldt at sel­skapet ikke vil rette feil i kob­ber­net­tet etter 1. mai i år. Siden mange bedrifter og pri­vat­per­son­er har bred­bånd via kob­ber­net­tet, vil dette kunne få store kon­sekvenser – spe­sielt i dis­trik­tene, hvor andre alter­na­tiv­er man­gler. Nkom ber nå Telenor svare på hvor­dan de skal ivare­ta kun­der som mis­ter bred­båndtil­gang for­di kob­ber­net­tet ikke lenger fungerer.

LES MER HOS NKOM (29/03/2019)

Økokrim kan foreta ransaking hos Tidal

Høyesterett har bestemt at Økokrim kan fort­sette ransakin­gen av musikkstrøm­met­jen­esten Tidals kon­tor­er i Norge, i forbindelse med anklager om manip­u­ler­ing av strøm­met­all. Tidal klaget ransakin­gen inn for ret­ten, for­di sel­skapet men­er norsk poli­ti ikke har lov til å ransake når dataene befinner seg på ser­vere i utlandet. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (29/03/2019)

NRKs lisensavdeling i Mo i Rana avvikles

NRKs lisen­savdel­ing i Mo i Rana legges ned som følge av at lisen­savgiften erstattes. Det får kon­sekvenser for avdelin­gens 100 ansat­te. Det skal nå jobbes med å opprette 70 nye arbei­d­splass­er ved Nasjon­al­bib­lioteket i Mo i Rana. Sam­tidig vis­er en ny NRK-under­søkelse at færre unge synes lisensen gir val­u­ta for pen­gene. Kun 54 pros­ent av unge mel­lom 15 og 29 år synes de i meget eller ganske stor grad får val­u­ta for lisensen – en nedgang på åtte pros­ent­po­eng fra fjoråret.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (29/03/2019)

Stort opplagsfall for magasinene

Hele ni av lan­dets ti største mag­a­sin­er opplevde opplags­fall i 2018. Størst nedgang hadde Egmonts Det Nye og Bon­niers Stel­la. Lan­dets største mag­a­sin er fremde­les Hjem­met, som opplevde min­dre opplagsnedgang enn gjen­nom­snit­tet. Se og Hørs tirs­dag­sut­gave er fremde­les lan­dets nest største mag­a­sin, men har for første gang havnet under 100 000 i opplag. En fjerd­edel av den norske befolknin­gen (12 år+) leser minst ett mag­a­sin på papir daglig, likt som i 2017. 

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS MBL (28/03/2019)

VG på topp digitalt

28. mars ble opplags- og leser­tal­lene for norske avis­er og mag­a­sin­er lagt frem av Mediebedriftenes lands­foren­ing. Der­som man ser på mediehusenes dig­i­tale leser­tall, er VG klart størst – etter­ful­gt av NRK og Dag­bladet. Målt i opplag er Aften­posten fremde­les lan­dets største avis, etter­ful­gt av VG og Dag­bladet. VG+ hadde den største opplagsvek­sten i fjoråret. 63 pros­ent av nord­menn leser minst en avis på dig­i­tale enheter daglig, mens ande­len for papi­ravis er på 40 pros­ent. På grunn av nytt opplagsregelverk fra 2018, er nye opplagstal­lene ikke direk­te sam­men­lign­bare med tidligere opplagstall. Også leser­tal­lene er utar­bei­det på en ny måte, og er over­hodet ikke sam­men­lign­bare med tidligere år.

LES MER HOS MEDIER24 (28/03/2019)

Skattlegging av tech-selskaper på dagsorden

Stadig flere tar til orde for at store, inter­nasjonale tek­nol­o­gisel­skaper som Face­book og Google må skat­t­legges mer i de lan­dene de hen­ter inntek­tene sine fra. I store del­er av ver­den stikker disse store sel­skapene av med annon­sein­ntek­tene på nett, men betaler min­i­malt med skatt i det enkelte land. Land som Frankrike og Storbri­tan­nia er lei av å vente på inter­nasjonale regler, og har selv inn­ført nye skat­te­ord­ninger. Den norske skat­te­di­rek­tøren tar denne uken opp spørsmålet i OECDs nettverk for skat­te­di­rek­tør­er som nå er sam­let i Chile. Sam­tidig har led­er for Det inter­nasjonale penge­fondet, Chris­tine Lagarde, gått ut og opp­for­dret til nytenk­ing om hvor­dan store tech-sel­skaper skal beskattes.

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS GUARDIAN (28/03/2019)

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen