Ukens medienyheter: Lisens, skatt og opplagstall

Stadig flere ønsker å skattlegge tech-gigantene, Økokrim får fortsette ransakingen av Tidals kontorer i Norge og den etterlengtede mediemeldingen legges frem. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

BBC overtar TV-kanaler

BBC har over­tatt TV-sel­ska­pet UKTV, som det tid­li­ge­re har eid sam­men med Dis­covery. UKTV har en rek­ke lønn­som­me, kom­mer­si­el­le kana­ler, og BBC vil over­ta syv av dis­se, mens Dis­covery behol­der tre. BBC beta­ler 173 mil­lio­ner pund for å kjø­pe ut Dis­covery, og det er BBCs kom­mer­si­el­le avde­ling, BBC Stu­dios, som er kjø­pe­ren. Som en del av beta­lin­gen har BBC og Dis­covery inn­gått en avta­le om leve­ring av BBCs natur­pro­gram­mer til Dis­coverys nye strøm­me­tje­nes­te, som skal lan­se­res i 2020. BBC er i penge­kni­pe for­di bri­tis­ke myn­dig­he­ter har bestemt at per­soner over 75 år ikke skal beta­le lisens, og BBC selv må dek­ke tapet.

LES MER HOS GUARDIAN (02/04/2019)

Norsk film nærmest usynlig på Netflix

En under­sø­kel­se utar­bei­det ved Oslo­Met viser at nors­ke fil­mer er dår­lig repre­sen­tert på Net­flix og fle­re av de and­re mest utbred­te strøm­me­tje­nes­te­ne. Et test­for­søk vis­te at Net­flix’ algo­rit­mer, som i høy grad favo­ri­se­rer egen­pro­du­sert inn­hold, ikke anbe­fal­te en enes­te norsk film. For­fat­ter­ne tror det nye EU-direk­ti­vet, som kre­ver minst 30 % euro­pe­isk inn­hold på strøm­me­tje­nes­te­ne, kan bidra til økt syn­lig­het.

LES MER HOS RUSHPRINT (02/04/2019)

Kamp om å lede an i podkastmarkedet

Podkast er et sta­dig vok­sen­de feno­men, og nå til­spis­ses kam­pen om å være den leden­de aktø­ren på dis­tri­bu­sjons­si­den. Både Apple og Goog­le sat­ser på stort på egne podkast­tje­nes­ter, og Spo­ti­fy har nylig kjøpt enda en podkast­pro­du­sent – Par­cast – for over 100 mil­lio­ner dol­lar. Sær­lig for sist­nevn­te vil det være vik­tig å eie eget ori­gi­nalt inn­hold. Både lyt­ter­tall og inn­tek­ter er spådd å øke stort de nes­te fire åre­ne.

LES MER HOS THE GUARDIAN (01/04/2019)

Norsk ungdom eksponeres for ulovlig reklame i sosiale medier

Nors­ke ten­årin­ger eks­po­ne­res i høy grad for rekla­me for plas­tisk kirur­gi, penge­spill og alko­hol i sosia­le medi­er. 80 pro­sent av 15- og 16-årin­ger har fått rekla­me for penge­spill, mens halv­par­ten har fått rekla­me for plas­tisk kirur­gi og kos­me­tis­ke inn­grep. Den­ne typen rekla­me ret­tet mot barn er ikke lov­lig i Nor­ge, og skjer helst gjen­nom sosia­le medi­er. Det er fors­ke­re ved For­bruks­forsk­nings­in­sti­tut­tet SIFO som står bak under­sø­kel­sen.

LES MER HOS NRK (01/04/2019)

Regjeringens mediemelding er klar

29. mars pre­sen­ter­te kul­tur­mi­nis­te­ren den etter­leng­te­de medie­mel­din­gen. NRKs frem­ti­di­ge finan­sie­ring var blant hoved­punk­te­ne. Dagens lisens­ord­ning avvik­les 1. janu­ar 2020, og NRK skal fra da av finan­sie­res over skatte­sed­de­len. Nivå­et på NRKs inn­tek­ter vil bestem­mes for fire år om gan­gen. Det sam­me vil nivå­et på den direk­te medie­støt­ten, som blant annet omfat­ter presse­støt­ten til avi­se­ne. Presse­støt­ten skal moder­ni­se­res og omfor­de­les, slik at lokal­avi­se­ne får en stør­re andel, og kva­li­tet og inno­va­sjon pre­mie­res mer enn i dag. Det­te vil få kon­se­kven­ser for riks­dek­ken­de aviser som i dag mot­tar pro­duk­sjons­til­skudd. Mens Stor­tin­get vil ved­ta ram­me­ne for støtte­ord­nin­ge­ne for fire år om gan­gen, skal et eget, uav­hen­gig medie­råd ha ansva­ret for for­valt­nin­gen av de uli­ke støtte­ord­nin­ge­ne, og for for­de­lin­gen av den direk­te medie­støt­ten. Medie­til­sy­net skal som før sør­ge for utbe­ta­ling av presse­støt­te.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS JOURNALISTEN
DU FINNER MELDINGEN HER (29/03/2019)

Telenors stenging av kobbernettet har konsekvenser for bredbåndsdekningen

Tele­nor har meldt at sel­ska­pet ikke vil ret­te feil i kob­ber­net­tet etter 1. mai i år. Siden man­ge bedrif­ter og pri­vat­per­soner har bred­bånd via kob­ber­net­tet, vil det­te kun­ne få sto­re kon­se­kven­ser – spe­si­elt i dis­trik­te­ne, hvor and­re alter­na­ti­ver mang­ler. Nkom ber nå Tele­nor sva­re på hvor­dan de skal iva­re­ta kun­der som mis­ter bred­bånd­til­gang for­di kob­ber­net­tet ikke len­ger fun­ge­rer.

LES MER HOS NKOM (29/03/2019)

Økokrim kan foreta ransaking hos Tidal

Høy­este­rett har bestemt at Øko­krim kan fort­set­te ran­sa­kin­gen av musikk­strøm­me­tje­nes­ten Tidals kon­to­rer i Nor­ge, i for­bin­del­se med ankla­ger om mani­pu­le­ring av strøm­me­tall. Tidal kla­get ran­sa­kin­gen inn for ret­ten, for­di sel­ska­pet mener norsk poli­ti ikke har lov til å ran­sa­ke når data­ene befin­ner seg på ser­ve­re i utlan­det. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (29/03/2019)

NRKs lisensavdeling i Mo i Rana avvikles

NRKs lisens­av­de­ling i Mo i Rana leg­ges ned som føl­ge av at lisens­av­gif­ten erstat­tes. Det får kon­se­kven­ser for avde­lin­gens 100 ansat­te. Det skal nå job­bes med å opp­ret­te 70 nye arbeids­plas­ser ved Nasjo­nal­bi­blio­te­ket i Mo i Rana. Sam­ti­dig viser en ny NRK-under­sø­kel­se at fær­re unge synes lisen­sen gir valu­ta for pen­ge­ne. Kun 54 pro­sent av unge mel­lom 15 og 29 år synes de i meget eller gans­ke stor grad får valu­ta for lisen­sen – en ned­gang på åtte pro­sent­po­eng fra fjor­året.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (29/03/2019)

Stort opplagsfall for magasinene

Hele ni av lan­dets ti størs­te maga­si­ner opp­lev­de opp­lags­fall i 2018. Størst ned­gang had­de Egmonts Det Nye og Bon­ni­ers Stel­la. Lan­dets størs­te maga­sin er frem­de­les Hjem­met, som opp­lev­de mind­re opp­lags­ned­gang enn gjen­nom­snit­tet. Se og Hørs tirs­dags­ut­ga­ve er frem­de­les lan­dets nest størs­te maga­sin, men har for førs­te gang hav­net under 100 000 i opp­lag. En fjerde­del av den nors­ke befolk­nin­gen (12 år+) leser minst ett maga­sin på papir dag­lig, likt som i 2017.

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS MBL (28/03/2019)

VG på topp digitalt

28. mars ble opp­lags- og leser­tal­le­ne for nors­ke aviser og maga­si­ner lagt frem av Medie­be­drif­te­nes lands­for­ening. Der­som man ser på medie­hu­se­nes digi­ta­le leser­tall, er VG klart størst – etter­fulgt av NRK og Dag­bla­det. Målt i opp­lag er Aften­pos­ten frem­de­les lan­dets størs­te avis, etter­fulgt av VG og Dag­bla­det. VG+ had­de den størs­te opp­lags­veks­ten i fjor­året. 63 pro­sent av nord­menn leser minst en avis på digi­ta­le enhe­ter dag­lig, mens ande­len for papir­avis er på 40 pro­sent. På grunn av nytt opp­lags­re­gel­verk fra 2018, er nye opp­lags­tal­le­ne ikke direk­te sam­men­lign­ba­re med tid­li­ge­re opp­lags­tall. Også leser­tal­le­ne er utar­bei­det på en ny måte, og er over­ho­det ikke sam­men­lign­ba­re med tid­li­ge­re år.

LES MER HOS MEDIER24 (28/03/2019)

Skattlegging av tech-selskaper på dagsorden

Sta­dig fle­re tar til orde for at sto­re, inter­na­sjo­na­le tek­no­logi­sel­ska­per som Face­bo­ok og Goog­le må skatt­leg­ges mer i de lan­de­ne de hen­ter inn­tek­te­ne sine fra. I sto­re deler av ver­den stik­ker dis­se sto­re sel­ska­pe­ne av med annonse­inn­tek­te­ne på nett, men beta­ler mini­malt med skatt i det enkel­te land. Land som Frank­ri­ke og Stor­bri­tan­nia er lei av å ven­te på inter­na­sjo­na­le reg­ler, og har selv inn­ført nye skatte­ord­nin­ger. Den nors­ke skatte­di­rek­tø­ren tar den­ne uken opp spørs­må­let i OECDs nett­verk for skatte­di­rek­tø­rer som nå er sam­let i Chi­le. Sam­ti­dig har leder for Det inter­na­sjo­na­le penge­fon­det, Chris­ti­ne Lagar­de, gått ut og opp­ford­ret til nyten­king om hvor­dan sto­re tech-sel­ska­per skal beskat­tes.

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS GUARDIAN (28/03/2019)

TEMA

F

acebook

72 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen