Lenker

Hyppig oppdaterte lenker til relevante nettsider. Lenkene velges ut av redaksjonen og administreres ved hjelp av den sosiale bokmerketjenesten Delicious.

567 innlegg

links for 2011-05-18

En annen klima­de­batt forskning.no: Vi sten­ger nå mulig­he­ten for lesere til å kom­men­tere klima­ar­tik­ler, skri­ver redak­tør Nina Kris­ti­an­sen. (tags: klima klima­de­batt nett­de­batt)

 

links for 2011-05-13

Human-rights abu­ses: Not­hing new under the sun economist.com: Rap­port fra Oslo Free­dom Forum. (tags: ytrings­fri­het men­neske­ret­tig­he­ter) Amne­stys års­rap­port 2011 amnesty.no: – Vi befin­ner oss i en men­neske­ret­tig­hets-revo­lu­sjon. (tags: amne­sty men­neske­ret­tig­he­ter midt­østen)

 

links for 2011-05-05

Kla­ger Brenn­punkt-doku­men­tar om Sre­bre­nica til Kring­kas­tings­rå­det nhc.no: Hel­sing­fors­ko­mi­teen kla­ger også pro­gram­met inn for Pres­sens Fag­lige Utvalg. (tags: hel­sing­fors­ko­mi­teen bos­nia sre­bre­nica folke­mord presse­etikk doku­men­tar)

 

links for 2011-05-04

Nettje­neste løser holo­caust-gåter nrk.no: Sam­ler doku­men­ta­sjon om holo­caust i data­base. (tags: holo­caust his­to­rie jøde­dom anti­se­mit­tisme)

 

links for 2011-05-03

The 10 Tools of Online Oppres­sors cpj.org: Rap­port om nett­sen­sur og under­tryk­king av oppo­si­sjon. (tags: inter­nett sen­sur ytrings­fri­het men­neske­ret­tig­he­ter)

 

links for 2011-04-29

– Stor­tin­get kje­der seg kampanje.com: Bare 10 pro­sent av repre­sen­tan­tene mener at Stor­tin­get er vik­tigste poli­tiske arena. (tags: stor­tin­get demo­krati)

 

links for 2011-04-24

Syriana foreignpolicy.com: Føl­gene av uroen i Syria kan over­skygge alt annet i Midt­østen, skri­ver Robert D. Kaplan. (tags: syria midt­østen ara­bisk-vår)

 

links for 2011-04-22

China must set Ai Weiwei free telegraph.co.uk: Kina er blitt ver­dens største trus­sel mot ytrings­fri­het, skri­ver Sal­man Rush­die. (tags: ai-weiwei kina ytrings­fri­het sen­sur sal­man-rush­die)

 

links for 2011-04-19

Bos­ni­ans Still Trau­ma­ti­sed by War iwpr.net: Minst ti pro­sent av befolk­nin­gen i Bos­nia har post-trau­ma­tisk stress etter kri­gen. (tags: bos­nia krigs­for­bry­tel­ser psy­kiske-lidel­ser trau­mer sre­bre­nica sara­jevo)

 

links for 2011-04-17

Hvad stil­ler ver­den op imod et over­greb information.dk: FN står for­ment­lig foran en ny huma­ni­tær dok­trin. (tags: folke­mord inter­ven­sjo­ner libya dok­tri­ner)

 
Side 5 av 57FØRSTE...456...10...SISTE
 
til toppen